Umowy zlecenia objęte są minimalną stawką godzinową, która nie jest stała i zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. minimalna stawka godzinowa od umowy zlecenia 2024

Minimalna stawka godzinowa – których pracowników dotyczy?

Minimalna stawka godzinowa odnosi się do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej określonej w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego. Chodzi o umowy objęte wykonaniem zlecenia lub świadczeniem usług na rzecz przedsiębiorców lub jednostki organizacyjnej. Godzinowa stawka minimalna dotyczy również przetargów publicznych.
Nie obejmuje:
 • osób, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonywanych czynności i otrzymują wynagrodzenie w formie prowizji
 • prowadzenia rodzinnego domu pomocy
 • umów opiekuńczych
 • opieki nad dzieckiem w ramach opieki zastępczej
 • opieki nad dziećmi podczas wycieczek trwających dłużej niż 1 dzień.

Minimalna stawka godzinowa – obowiązek stosowania

Przedsiębiorcy zatrudniając pracowników na umowę zlecenia mają obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej, co wynika z obowiązujących przepisów. Stawka minimalna ma charakter gwarancyjny i objęta jest specjalną ochroną. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę każda z osób świadczących jedną usługę ma prawo do wynagrodzenia z minimalną stawką godzinową. Zgodnie z prawem nikt nie może zrzec się wynagrodzenia, ani przepisania go na osobę trzecią. 

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

Obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej wymógł na zleceniodawcach prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, głównie dla celów dowodowych podczas ewentualnej kontroli. Najczęściej organem kontrolującym jest ZUS, który sprawdza, czy obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej jest przestrzegany przez pracodawcę. Podczas kontroli, to zleceniodawca musi udowodnić, że kwota wynagrodzenia wypłacona zleceniobiorcy na podstawie rachunku jest wyliczona zgodnie z wysokością minimalnej stawki godzinowej. 

Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w sposób uzgodniony pomiędzy stronami: zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Jeżeli nie będzie takiego uzgodnienia, to zleceniobiorca ma obowiązek przekazać zleceniodawcy liczbę przepracowanych godzin w sposób pisemny lub drogą elektroniczną. W przypadku braku pisemnego ustalenia zasad ewidencjonowania czasu pracy, to za podstawę wynagrodzenia powinny zostać przyjęte godziny przepracowane podane przez zleceniobiorcę. W interesie zleceniodawcy jest przypilnowanie, aby zleceniobiorca dostarczył mu razem z rachunkiem, oświadczenie o liczbie przepracowanych godzin w danym miesiącu. 

Wynagrodzenie zleceniobiorcy – częstotliwość wypłaty

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej do umów zlecenia spowodowało, że na zleceniodawców został nałożony jeszcze jeden obowiązek dotyczący wypłaty wynagrodzenia, która powinna mieć miejsce przynajmniej raz w miesiącu

Porównanie wysokości minimalnej stawki godzinowej od 2017 roku

 • 2017 rok – 13 zł
 • 2018 rok – 13,70 zł
 • 2019 rok – 14,70 zł
 • 2020 rok – 17 zł
 • 2021 rok – 18,30 zł
 • 2022 rok – 18,30 zł
 • 2023 rok od stycznia do czerwca – 22,80 zł 
 • 2023 rok od lipca do grudnia – 23,50 zł 
 • 2024 rok od stycznia do czerwca – 27,70 zł 
 • 2024 rok od lipca do grudnia – 28,10 zł 

Godzinowa stawka minimalna w 2024 roku

Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu związana jest z minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w danym roku. Jej wysokość wzrasta w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku proporcjonalnym i jest każdego roku poddawana waloryzacji. 

W 2024 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do kwoty 4 242 zł brutto. W związku z tym minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł brutto. W lipcu 2024 nastąpi kolejny wzrost wynagrodzenia minimalnego do 4 300 zł brutto, a minimalne stawka godzinowa do 28,10 zł.

Podsumowanie

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej miało na celu wyrównanie poziomu wynagradzania pracowników zarabiających najniższe stawki. Chodziło o to, aby pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenia nie zarabiali poniżej minimalnego wynagrodzenia.

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-24
Data publikacji: 2022-01-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU