Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, staje się jej właścicielem. Jest za nią odpowiedzialny, podejmuje wszystkie decyzje i odpowiada za reprezentację. Sytuacja przedstawia się inaczej dla spółek z o.o., które są zaliczane do grupy spółek prawa handlowego. Spółka z o.o. ma osobowość prawną. W spółce niezbędne jest powołanie organów odpowiadających za jej reprezentację na zewnątrz, funkcję tę pełni zarząd. To organ, który podejmuje decyzje, pod warunkiem że nie powołano innych organów do tego zadania. Zapoznaj się z artykułem i dowiedź się, jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu w stosunku do ZUS-u. Czy Nowy Ład zmienił sposób funkcjonowania zarządu? czy czlonek zarzadu spolki placi składke zus

Zarząd – kto może zostać jego członkiem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba fizyczna może zostać członkiem zarządu spółki z o.o., pod warunkiem że ma zdolność do czynności prawnych. Jednym z zadań zarządu jest reprezentowanie spółki na zewnątrz. Zarząd to nie tylko jedna osoba, gdyż członów zarządu może być o wiele więcej. Nie ma przeciwwskazań, żeby członek zarządu był jednocześnie wspólnikiem spółki, ale do pełnienia tej funkcji dopuszczane są także osoby z zewnątrz.

Członek zarządu może zostać powołany na dwa sposoby, gdzie podstawę stanowi:
  • uchwała zgromadzenia wspólników albo rady nadzorczej,
  • oświadczenie – gdy zarząd jest powoływany przez wspólników albo inne osoby.
Powołanie na stanowisko członka zarządu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy. Takie stanowisko jest zgodne z ustawą Kodeksu pracy.

Członkowie zarządu a ZUS – zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie

Akt powołania bądź umowa o pracę pozwalają członkom zarządu na wykonywanie powierzonych zadań. Za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie, od którego zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą regulować składki ZUS. Zasady są jednak inne niż w przypadku przedsiębiorców oraz pracowników. Kluczowe znaczenie odgrywa sposób powołania członka zarządu.

Pełnienie funkcji członka zarządu na mocy:
Składki ZUS
Powołania Osoby, które stały się członkami zarządu na mocy powołania, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Takie zasady zaczęły obowiązywać od 2022 roku, czyli od momentu wprowadzenia Polskiego Ładu. Wiąże się to dla nich z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Do 2021 roku członkowie zarządu nie musieli opłacać składki zdrowotnej.

Podstawą naliczania składki zdrowotnej jest wynagrodzenie, od którego nalicza się 9%.
Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie Osoby, które stały się członkiem zarządu na mocy podpisanej umowy, mają obowiązek regulować składki społeczne oraz składki zdrowotne. Kiedy strony zawarły umowę o pracę, są zobowiązane do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego. Podpisując umowę zlecenia, obowiązek regulowania składek społecznych zależy do tego, czy członek zarządu ma inny tytuł do ubezpieczeń. W przypadku, gdy umowa zlecenia jest jedyną zawartą przez niego umowę, od wynagrodzenia pobierane będą obowiązkowe składki społeczne. Członek zarządu może podjąć decyzję o opłacaniu składki chorobowej, która jest dobrowolna. W obu przypadkach konieczne jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Członek zarządu w jednoosobowej spółce z o.o.

Może dojść do sytuacji, kiedy spółka jest założona tylko przez jedną osobę. W takim przypadku właściciel spółki odpowiada za rozliczanie składek społecznych na niemalże takich samych zasadach, jak odbywa się to w jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak trzeba pamiętać o drobnych różnicach.

Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Składki społeczne Składka zdrowotna
Składki społeczne są regulowane od podstawy będącej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To takie same zasady jak na Dużym ZUS.

Zabrania się korzystania z ulgi na start, ZUS-u preferencyjnego oraz Małego ZUS-u Plus.
Składka zdrowotna jest naliczana od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, wliczając do tego wypłaty z zysku.

W 2023 roku mowa o kwocie 626,93 zł (6.965,94 zł x 9%)

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej musi przestrzegać innych zasad, kiedy mowa o obowiązku regulowania składki zdrowotnej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Członkowie zarządu w spółdzielni zostają wybrani, nie powołuje się ich. W ustawie znajduje się informacja, że obowiązkowa składka zdrowotna członków zarządu dotyczy jedynie osób, które pełnią swoją funkcję na skutek „aktu powołania”.

Jeżeli nie dojdzie do zmiany przepisów osoby „wybrane” do zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, nie mają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kilka słów podsumowania

Od momentu wprowadzenia Polskiego Ładu grono osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu zdecydowanie się powiększyło. Ustawodawca wprowadził obowiązek także dla członków zarządu, pod warunkiem że są powołani do pełnienia swojej funkcji. Wartość składki zdrowotnej jest uwarunkowana kwotę otrzymywanego wynagrodzenia. Jeżeli członkowie zarządu podpisali umowę o pracę albo umowę zlecenia, rozliczanie składek ZUS pozostaje bez zmian, ustawodawca nie wprowadził nowych zasad.

Po podpisaniu umowy o pracę, członkowie zarządu mają obowiązek regulować wszystkie składki społeczne oraz składkę zdrowotną. W przypadku umów cywilnoprawnych kluczowe znacznie odgrywa sytuacja, a dokładnie, czy występują inne tytuły do ubezpieczeń społecznych.

Dla jednoosobowych spółek z o.o. rozliczanie składek ZUS odbywa się na takich samych zasadach, jak w działalności gospodarczej osób fizycznych, z drobnymi różnicami, które zostały opisane we wcześniejszej części.

Z kolei dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, którzy zostali wybrani, a nie powołani nie ma obowiązku opłacania składki zdrowotnej.


Data publikacji: 2023-04-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU