Czy umowa zlecenia może zostać zawarta tylko na jeden dzień? Obowiązujące przepisy nie zabraniają takiej możliwości. Nie ma bowiem zapisów dotyczących okresu na jaki powinna być zawarta. jednodniowa umowa zlecenie

Umowa zlecenia 

Umowa zlecenia musi spełniać określone warunki. Osoba podpisująca umowę i przyjmująca zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na zlecenie osoby zlecającej, czyli zleceniodawcy. Umowa zlecenia nazywana jest też „umową starannego działania”. Charakteryzuje ją swoboda wykonywania, co oznacza, że zleceniodawca może wykonywać czynności w ramach umowy zlecenia w dowolnym miejscu i o dowolnej porze bez nadzoru osoby zlecającej. Takie cechy na pewno posiada jednodniowa umowa zlecenia. W 2022 roku obowiązuje nowa minimalna stawka godzinowa, która wynosi 19,70 zł brutto i  dotyczy również umów zlecenia zawartych na 1 dzień. 

Jednodniowa umowa zlecenia – podatek od wynagrodzenia

Przychody otrzymane w ramach umowy zlecenia, podobnie jak przychody uzyskane z innych źródeł opodatkowane są podatkiem dochodowym zgodnie z wybraną formą:
 • zasady ogólne – zaliczka na podatek wyliczana jest wg skali podatkowej 17% i 32%, dotyczy wynagrodzenia wg stawki lub wynagrodzenie przekracza kwotę 200 zł brutto
 • zryczałtowany podatek dochodowy – podatek naliczany jest od kwoty wynagrodzenia brutto nie uwzględniającej kosztów uzyskania przychodów, dotyczy umów do 200 zł kwoty brutto (17%) oraz umów zawartych z cudzoziemcami niebędącymi rezydentami (20%). 
W stosunku do osób, które nie ukończyły 26 lat i korzystają z opodatkowania skalą podatkową stosuje się zwolnienie z opłacania podatku.

Po zakończeniu roku podatkowego, zleceniodawca ma obowiązek wystawienia zleceniobiorcy deklaracji rocznej PIT-11 (dochody opodatkowane na zasadach ogólnych) lub IFT-IR (zatrudnienie cudzoziemca nierezydenta). Deklaracji dla rezydentów, z którymi została zawarta umowa do kwoty 200 zł brutto nie trzeba wystawiać.   

Jednodniowa umowa zlecenia, a zgłoszenie do ZUS-u

Umowa zlecenia obowiązkowo musi zostać zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w ZUS-ie. Bez znaczenia jest okres na jaki została zawarta. Może to być nawet 1 dzień. Zgłoszenia pracownika dokonuje się na jednym z wymienionych formularzy:
 • ZUS ZUA – pracownik podlega pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • ZUS ZZA – pracownik podlega jedynie pod ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia: 04 11 xx)
w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy zlecenia. Przy umowie jednodniowej dniem powstania tytułu do ubezpieczenia jest pierwszy dzień umowy. Dniem zakończenia ubezpieczenia jest dzień kolejny. 

Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zgłasza się pracownika, który:
 • nie jest zatrudniony w innej firmie
 • z umowy o pracę lub umowy zlecenia w innej firmie otrzymuje wynagrodzenie niższe od obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego
 • jest rencistą lub emerytem. 
Przy umowie zlecenia, pracownik obowiązkowo objęty jest ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. 
Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się też pracownika - zleceniobiorcę zatrudnionego w innej firmie, w której objęty jest ubezpieczeniami społecznymi z wynagrodzeniem równym co najmniej płacy minimalnej. Do ubezpieczeń w ZUS-ie nie zgłasza się studenta do 26 roku życia. 

Jednodniowa umowa zlecenie – obliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy

Wynagrodzenie netto zleceniobiorcy wylicza się w następujący sposób zakładając, że: 

1. 
Pracownik zawarł umowę zlecenia na 1 dzień. Za wykonanie pewnych czynności otrzymał wynagrodzenie w wysokości 180 zł brutto. Zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczenia do ZUS-u (społeczne i zdrowotne). Zgodnie z przepisami od uzyskanego przychodu została pobrana zaliczka na podatek dochodowy w formie ryczałtu. 

Wyliczenie wynagrodzenia:
 • składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
  składka emerytalna – 9,76% x 180 zł = 17,57 zł
  składka rentowa – 1,5% x 180 zł = 2,70 zł
  RAZEM: 20,27 zł
 • składka zdrowotna
  podstawa wymiaru składki – 180 zł – 20,27 zł = 159,73 zł
  składka zdrowotna cała – 159,73 zł x 9% = 14,37 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy
  podstawa opodatkowania – 180 zł x 17% = 30,60 zł
 • wynagrodzenie netto
  180 zł - 20,27 zł – 14,37 zł – 30,60 zł = 114,76 zł.

2. 
Pracownik zawarł umowę zlecenia na 1 dzień z wynagrodzeniem w wysokości 1 000 zł. Nie jest to jego jedyna umowa zlecenia. Wartość wszystkich jego umów nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. 

Wyliczenie wynagrodzenia: 
 • składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
  składka emerytalna – 1 000 zł x 9,76% = 97,60 zł 
  składka rentowa – 1 000 zł x 1,5% = 15 zł
  RAZEM: 112,60 zł
 • składka zdrowotna
  podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 000 zł – 112,60 zł = 887,40 zł
  składka zdrowotna cala – 887,40 zł x 9% = 79,87 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy
  koszty uzyskania przychodu (1 000 zł – 112,60 zł) x 20% = 117,48 zł
  podstawa opodatkowania – 1 000 zł – 112,60 zł – 177,48 zł = 709,92 zł ~ 710 zł
  obliczenie podatku wg określonej stawki – 710 zł x 17% = 120,70 zł
  zaliczka na podatek dochodowy – 120,70 zł ~ 121 zł
 • wynagrodzenie netto
  1 000 zł – 112,60 zł – 79,87 zł – 121 zł = 686,53 zł

PRZYKŁAD
Student w wieku 23 lat kontynuuje naukę na studiach stacjonarnych. Od czasu do czasu pracuje dorywczo na umowę zlecenia trwającą 1 dzień. Z umowy zlecenia otrzymał 400 zł brutto. Wynagrodzenie studenta do 26 roku życia nie jest oskładkowane ani opodatkowane, w związku z tym jego wynagrodzenie wynosi 400 zł

Podsumowanie

Jednodniowa umowa zlecenie ma takie same skutki prawne dla zleceniodawcy, co umowa zawarta na dłuższy czas. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, również tej jednodniowej do ZUS-u oraz wystawić pracownikowi zeznanie roczne informujące o uzyskanych przez niego dochodach.


Data publikacji: 2022-01-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU