Zwolnienie z VAT to ogromna korzyść dla przedsiębiorców, jednak nie zawsze dostępna. W kwestii usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego sprawo do skorzystania ze zwolnienia zależy od kilku czynników. Jednak na drodze podatnika pojawia się wiele wątpliwości. Za przykład można podać modyfikowane regularnie przepisy, a szczególnie definicję usług w zakresie kształcenia zawodowego. W niniejszej publikacji znajduje się odpowiedź na pytanie, w jakiej sytuacji usługi kształcenia zawodowego albo przekwalifikowania zawodowego są objęte zwolnieniem z VAT. swiadczenie uslug ksztalcenia zawodowego zwolnione z vat

Usługi kształcenia zawodowego w ustawie o VAT

Art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy od towarów i usług wskazuje, że zwolnienie z podatku VAT przysługuje usługom kształcenia zawodowego albo przekwalifikowania zawodowego, innym niż wskazane w pkt 26, czyli inne niż świadczone przez jednostki zaliczane do systemu oświaty, uczelni i jednostek naukowych PAN, a także instytuty badawcze w zakresie kształcenia:
  • prowadzone w formach i równocześnie na zasadach wskazanych w osobnych przepisach,
  • świadczone przez podmioty, którym przyznano akredytację w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe, ale tylko w zakresie usług objętych akredytacją,
  • pokrywane w całości ze środków publicznych i świadczące usług oraz dostawę towarów powiązanych z danymi usługami.

Szczególnie problematyczna jest usługa „prowadzona w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”. Ta kwestia została dokładnie omówiona przez Ministra Finansów – wskazuje on, że aby skorzystać ze zwolnienia z VAT, trzeba zweryfikować każdy przypadek z uwzględnieniem przepisów prawa unijnego i krajowego, a także zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, a przede wszystkim dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Akredytacja pozwala potwierdzić spełnienie konkretnych warunków i świadczenie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Za wydanie akredytacji odpowiada właściwe kuratorium dla placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w których odbywa się kształcenie w formach pozaszkolnych.

Usługi kształcenia wymagane do wykonywania zawodu

Minister Finansów zwraca uwagę, iż przepisy obligujące konkretne grupy zawodowe do obowiązku doskonalenia zawodowego nie stanowią koniecznej przesłanki do objęcia tych usług zwolnieniem z VAT. Zwolnienie z podatku od towarów i usług w kwestii usług kształcenia zawodowego przysługuje tylko w sytuacji, gdy przepisy wyznaczają formy oraz zasady tego kształcenia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 listopada 2017 r. (III SA/Wa 3096/16) był poświęcony interpretacji indywidualnej IPPP1/4512-408/16-4/KC, którą wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 9 sierpnia 2016 r. Interpretacja indywidualna dotyczyła prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku w stosunku do szkoleń dedykowanych dla psychoterapeutów i innych osób, które do wykonywania zawodu wykorzystują wiedzę z zakresu psychoterapii.

We wniosku z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej omówiono zdarzenie przyszłe, a dokładnie plan stworzenia spółki komandytowej zajmującej się świadczeniem usług z zakresu szkoleń z psychoterapii, z zastrzeżeniem, że biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, spółka nie będzie w stanie uzyskać akredytacji. Wnioskodawczyni uważa, że oferowane usługi podlegają zwolnieniu z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Według niej profil prowadzonej spółki wskazuje, że będzie zajmować się usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, świadczonych przez podmioty, które nie mają akredytacji na rzecz psychoterapeutów oraz innych osób, którym wiedza z zakresu psychoterapii jest potrzebna do wykonywania zawodu.

Wnioskodawczyni zwróciła uwagę, iż na skutek niewłaściwej implementacji wskazanego przepisu, trzeba wziąć pod uwagę Rozporządzenie Rady UE Nr 282/2011 oraz przepisów dyrektywy 2006/112/WE, które przedstawiają inne stanowisko niż polskie przepisy. Precyzując, zwolnienie z VAT nie jest uzależnione od świadczenia usług w formach oraz na zasadach wyznaczonych w innych przepisach.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie było przeciwne tezie wnioskodawczyni, a wręcz uznał je za błędne, nie odnosząc się wcale do wskazanego rozporządzenia Rady UE Nr 282/2011 oraz przepisów dyrektywy 2006/112/WE.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie poinformował, że: 

Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

W związku z tym należy stwierdzić, że usługi szkoleniowe z zakresu psychoterapii na rzecz psychoterapeutów oraz innych osób, którym wiedza z zakresu psychoterapii jest niezbędna do wykonywania zawodu, które zamierza świadczy spółka komandytowa, nie korzystają ze zwolnienia od VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, gdyż przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Spółka organizując szkolenia dla psychoterapeutów nie spełnia również pozostałych warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 pkt b-c ustawy. Zatem planowane usługi szkoleniowe, w tym świadczone również jako podwykonawca dla uczelni wyższej, z zakresu psychoterapii, opodatkowane są 23% stawką podatku VAT – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy .

Przedstawione stanowisko stało się przyczyną zaskarżenia interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał stanowisko wnioskodawczyni i potwierdził, że prowadzona przez nią spółka ma prawo stosować zwolnienie z VAT.

Sąd zwrócił uwagę na obszerne orzecznictwo związane z niedoskonałą implementacją przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT i wskazał, że błędna implementacja przepisu nie daje prawa do upoważnienia organu interpretacyjnego do nieuwzględnienia go, jednak nakłada obowiązek do przeanalizowania właściwych regulacji prawa unijnego, a dokładnie rozporządzenia 282/2011 i dyrektywy.

Reasumując, nie każda usługa kształcenia zawodowego albo przekwalifikowania zawodowego podlega zwolnieniu z VAT. Jedyny sposób, żeby stwierdzić, czy w danym przypadku można skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego to zweryfikować informacje i wymagania wskazane w przepisach i interpretacjach podatkowych. Jeżeli sytuacja cały czas nie wydaje się jasna i występują wątpliwości, najlepiej wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskać potrzebne odpowiedzi.


Data publikacji: 2023-06-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Treo
02 Luty 2024

Pierwsze zdanie i już nieprawda: "Zwolnienie z VAT to ogromna korzyść dla przedsiębiorców"
Autor nie wie o czym pisze.
To nie jest żadna korzyść, wręcz przeciwnie. Przedsiębiorca który wystawia fakturę ze stawką ZW traci prawo do odliczenia vat od kosztów związanych z taką sprzedażą albo jest zobowiązany do stosowania wskaźnika proporcji odliczeń vat. Tak czy inaczej nie może odliczać całego vat, a wiec powiększają mu się koszty.
Zwolnienie z vat jest korzystne tylko dla osób fizycznych. Nigdy dla przedsiębiorców.

 
Faktura XL
02 Luty 2024

Proszę spojrzeć nieco szerzej na temat zwolnienia z VAT.
Dla przedsiębiorców, których klientami są głównie osoby fizyczne, jest to możliwość większych dochodów lub można być bardziej konkurencyjnym. VAT stanowi dodatkowy koszt dla osoby fizycznej, którego nie mogą odliczyć.

Przykład:
Jeśli wystawi Pan klientowi fakturę na 123 zł, a firma jest zwolniona z VAT, to całe 123 zł jest Pana dochodem. Będąc płatnikiem VAT dochód wyniesie tylko 100zł. Koszt dla klienta w obu przypadkach taki sam.

Druga możliwość, gdy firma jest zwolniona z VAT to sprzedaż taniej (za 100zł) i tym samym jest się bardziej konkurencyjnym.