Z dniem 1 stycznia 2020 roku podatnicy mają obowiązek dokonywania wpłat na podatki na jeden rachunek przypisany indywidualnie do każdego podatnika, tzw. mikrorachunek podatkowy. Dodatkowo przy każdym przelewie podatkowym należy umieszczać odpowiedni system identyfikujący dane zobowiązanie. symbole przelewow podatkowych

Indywidualny mikrorachunek podatkowy 

został wprowadzony nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa. Każda osoba opłacająca podatki zidentyfikowana za pomocą numeru NIP lub PESEL otrzymała przypisany do niej indywidualny rachunek podatkowy. Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za większość zobowiązań podatkowych dokonywana jest na indywidualny rachunek podatkowy.
Są to przeważnie zobowiązania podatkowe z tytułu: W dalszym ciągu na zwykły rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego wpłaca się należności takie jak np.: Numer mikrorachunku podatkowego można wygenerować ze strony Ministerstwa Finansów na podstawie numeru PESEL (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) lub NIP (podmioty prowadzące działalność gospodarczą). 

PRZYKŁAD 
Pani Halina zajmuje się wynajmem mieszkań i lokali usługowych. Ze względu, że dokonuje najmu prywatnego, to nie założyła działalności gospodarczej. Zarejestrowała się jednak jako podatnik VAT i posiada numer NIP, dlatego przy generowaniu mikrorachunku podatkowego powinna posłużyć się numerem NIP.

Przykłady symboli podatkowych

Przy przelewie na mikrorachunek podatkowy należy zastosować właściwy symbol podatkowy. Poszczególne symbole są odgórnie przypisane do podatku lub opłaty na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. 
Poniżej przykładowe symbole przelewów podatkowych:
 • PIT – zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana na zasadach ogólnych – IRP
 • PPL – zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana liniowo - IRP
 • PPE – zryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych - IRP
 • VAT-7 – deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - IRP
 • VAT-7K – deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - IRP
 • VAT-8 – deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE - IRP
 • VAT-9M – deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca - IRP
 • VAT-10 – deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspolnotowym nabyciu nowych środków transportu - IRP
 • VAT-12 - deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowych ryczałtem -IRP
 • PIT-4R - wpłata zaliczki na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika - IRP
 • PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - IRP
 • PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - IRP
 • PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, podatek dochodowy wg stawki 19% - IRP
 • PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - IRP
 • CIT – zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych - IRP
 • DSF-1 – opłata wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej – IRP. 
Skrót IRP, czyli Indywidualny Rachunek Podatkowy (mikrorachunek podatkowy). 

Przelewy podatkowe - błędy

Czasami przy wykonywaniu przelewu mogą zdarzyć się pomyłki. Błąd w przelewie podatkowym w niektórych okolicznościach może stanowić problem. Wszystko zależy od rodzaju pomyłki. Błąd może dotyczyć:
 • za wysokiej wpłaty za zobowiązanie podatkowe – na mikrorachunku powstanie nadpłata, która może zostać przeksięgowana na poczet innego lub przyszłego zobowiązania podatkowego. Urząd dokona przeksięgowania na wniosek podatnika ze wskazaniem na jakie zobowiązanie ma zostać przekazana kwota nadpłaty
 • błąd w symbolu przelewu – w takiej sytuacji wpłata trafi na inne zobowiązanie podatkowe, co spowoduje, że na jednym z nich powstanie niedopłata, a na drugim nadpłata. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z urzędem i wyjaśnić powstałą sytuację.


Data publikacji: 2024-02-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU