Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe. W związku z tym pojawia się szereg pytań. Część z nich dotyczy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. Pracodawcy mają wątpliwości między innymi jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie. zmiana wysokosci wynagrodzenia od umow cywilnoprawnych

Rozliczanie umów cywilnoprawnych po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Od 1 stycznia 2022 roku zaczął obowiązywać nowy sposób wyliczania umów cywilnoprawnych. Od tego dnia: 
 • została podniesiona kwota wolna od podatku do wartości 30 000 zł. Można z niej korzystać już w trakcie roku
 • został podniesiony drugi próg podatkowy do wartości 120 000 zł
 • nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Została też wprowadzona tzw. ulga dla klasy średniej, ale nie zdała egzaminu i obecnie jest likwidowana. Nowe przepisy okazały się niekorzystne dla niektórych grup zatrudnionych osób, zwłaszcza tych powyżej 26 roku życia, które opłacały składkę zdrowotną z umów cywilnoprawnych. Takie osoby najczęściej miały obniżone wynagrodzenie. 
Rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku zostało zastąpione ustawą z dnia 14 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin spowodowało zmianę sposobu naliczania zaliczek na podatek. Między innymi został wydłużony termin na pobranie i wpłatę zaliczek na podatek dochodowy w stosunku do osób zarabiających do wysokości kwoty 12 800 zł brutto, dla których zaliczka obliczana jest podwójnie wg obowiązujących zasad:
 • do końca 2021 roku – odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. – brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Przy wyliczaniu wynagrodzenia netto wybierana jest kwota jak najbardziej korzystna dla pracownika (niższa kwota). Przy składaniu zeznania rocznego podatek miałby być obliczany zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2022 roku, co prawdopodobnie wiązałoby się z dopłatą podatku. Istniała możliwość rezygnacji z przedłużenia terminu poboru zaliczki na podatek. Pracownik, który chciałby zrezygnować z przedłużenia terminu musiałby złożyć do pracodawcy wniosek o jego nieprzedłużanie.  

Zmiany od 1 lipca 2022 roku

W marcu 2022 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym od 1 lipca 2022 roku do ustawy zostaną wprowadzone zmiany, które będą miały wpływ na wynagrodzenia umów cywilnoprawnych. Zgodnie z projektem zostanie:
 • obniżona stawka podatku w I progu podatkowym z 17% na 12%
 • zmniejszona stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mówi art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, z 17% na 12% dla przychodów nieprzekraczających 200 zł z tytułu działalności wykonywanej osobiście
 • uchylony mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy
 • zasiłek macierzyński osób korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” i „ulgi dla seniorów” zostanie objęty zerowym PIT-em. 
Po zmianach skala podatkowa będzie kształtowała się następująco: 
 • podstawa obliczenia podatku do 120 000 zł – podatek wynosi: 12% - kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
 • podstawa obliczenia podatku ponad 120 000 zł – podatek wynosi: 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.
Projekt zmian w wynagrodzeniach przewiduje, że kolejne zmiany, które będą wpływały na wyliczanie wynagrodzeń zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2023 roku. I tak:
 • podatnik będzie mógł swobodnie decydować o zastosowaniu kwoty wolnej poprzez wskazanie maksymalnie 3 płatników, którzy będą mogli zastosować kwotę zmniejszającą podatek
 • na wniosek samego podatnika w przypadku umów cywilnoprawnych przy wyliczaniu wynagrodzenia możliwe będzie zastosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę.  
W związku z tym podatnik będzie mógł podzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na 3 kwoty oraz 3 płatników. Podstawą będzie oświadczenie dające płatnikowi uprawnienia do pomniejszenia zaliczki o kwotę będącą:
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek o 150 zł
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100 zł.

Przykłady

PRZYKŁAD 1
Pracownica została zatrudniona na umowę zlecenia z tytułu, której co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 500 zł. Z tego wynagrodzenia opłaca jedynie składkę zdrowotną. Pracownica nie złożyła wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek (zastosowanie kwoty wolnej), a także wniosku o nieprzedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek. 

Wyliczenie: 


Przed zmianami 2021 r. 
 • składka zdrowotna 9% – 4 500 zł x 9% = 405 zł
 • składka zdrowotna do odliczenia 7,75% - 4 500 zł x 7,75% = 348,75 zł
 • koszty uzyskania przychodu 20% - 4 500 zł x 20% = 900 zł
 • podstawa opodatkowania – 4 500 zł – 900 zł = 3 600 zł →3 600 zł
 • kwota wolna – nie uwzględnia się
 • zaliczka na podatek dochodowy – 3 600 zł x 17% = 612 zł
 • podatek dochodowy – 612 zł – 348,75 zł = 263,25 zł →263,25 zł
 • mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy  - nie obowiązuje 
 • do wypłaty – 4 500 zł – 405 zł – 263 zł = 3 832 zł
 • ustalenie całkowitego kosztu wynagrodzenia – 4 500 zł

Po zmianach 2022 (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku)
 • składka zdrowotna 9% - 4 500 zł x 9% = 405 zł
 • składka zdrowotna do odliczenia 7,75% - nie uwzględnia się
 • koszty uzyskania przychodu 20% - 4 500 zł x 20% = 900 zł
 • podstawa opodatkowania - 4 500 zł – 900 zł = 3 600 zł →3 600 zł
 • kwota wolna – nie uwzględnia się
 • zaliczka na podatek dochodowy - 3 600 zł x 17% = 612 zł
 • podatek dochodowy – 612 zł →612 zł
 • mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy - podatek według zasad z: 2022 roku – 612 zł oraz z 2021 roku – 263 zł, wybieramy niższą kwotę, czyli 263 zł
 • do wypłaty - 4 500 zł – 405 zł – 263 zł = 3 832 zł
 • ustalenie całkowitego kosztu wynagrodzenia – 4 500 zł

PRZYKŁAD 2 
Wysokość wynagrodzenia netto i całkowity koszt wynagrodzenia przy założeniu, że osoba
 • zatrudniona jest na podstawie umowy o dzieło
 • wynagrodzenie brutto wynosi 5 000 zł
Wyliczenie: 

  W 2021 r. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Po 1 lipca 2022 r.
Wynagrodzenie za pracę brutto 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Koszty 20% 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Stawka procentowa podatku 17% 17% 12%
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 4 000 zł x 17% = 680 zł 4 000 zł x 17% = 680 zł 4 000 zł x 12% = 480 zł
Kwota netto 5 000 zł – 680,00 zł =
4 320 zł
5 000 zł – 680,00 zł =
4 320 zł
5 000 zł – 480 zł =
4 520 zł
Całkowity koszt wynagrodzenia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 złPRZYKŁAD 3
Wysokość wynagrodzenia netto i całkowity koszt wynagrodzenia przy założeniu, że osoba:
 • otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 5 000 zł
 • zatrudniona jest na podstawie umowy o dzieło z 50% kosztami
 • w 2023 roku złożyła PIT-2 razem z oświadczeniem o pomniejszanie zaliczek na podatek o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100 zł.
Wyliczenie:
 
  W 2021 roku Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku Od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku W 2023 roku
Wynagrodzenie za pracę brutto 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł
Koszty 50% 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
Stawka podatku % 17% 17% 12% 12%
Kwota zmniejszająca podatek Nie obowiązuje Nie obowiązuje Nie obowiązuje 100 zł
Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 3 000 zł x 17% =
510 zł
3 000 zł x 17% =
510 zł
3 000 zł x 12% =
360 zł
(3 000 zł x 12%) – 100 zł = 260 zł
Kwota netto 6 000,00 zł – 510 zł = 5 490 zł 6 000,00 zł – 510 zł = 5 490 zł 6 000,00 zł – 360 zł = 5 640 zł 6 000 zł – 260 zł = 5 740 zł
Całkowity koszt wynagrodzenia 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł


Podsumowanie

Polski Ład w założeniu miał przynieść wiele korzyści podatnikom. Jednak okazało się inaczej i wiele osób straciło na zmianach. Stąd kolejne zmiany i poprawki w przepisach. Dzięki nowemu projektowi ma polepszyć się sytuacja pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz osób osiągających przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Od 1 lipca 2022 roku wynagrodzenia będą naliczane zgodnie z nowymi przepisami (podatek 12%).


Data publikacji: 2022-06-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU