Od lipca 2022 roku zostaje znacząco obniżona stawka podatku dochodowego dla podatników rozliczających się wg skali podatkowej, z 17% na 12%. zmiana progow podatkowych polski lad

Stawka podatku 12% - od kiedy?

Obniżona do 12% stawka podatku będzie stosowana dla dochodów uzyskanych od stycznia 2022 roku. Jednak przedsiębiorcy dopiero od 1 lipca 2022 roku będą mogli mieć wyliczoną pierwszą zaliczkę na podatek dochodowy w niższej wysokości. Zapłata podatku przez pierwsze półrocze roku spowodowała nadpłatę podatku w płaconych co miesiąc lub co kwartał zaliczkach na podatek. Ministerstwo Finansów podało, że obniżona stawka podatku w I progu podatkowym, która będzie wynosić 12% zacznie obowiązywać od zaliczki obliczanej za czerwiec 2022 roku lub II kwartał 2022 roku. Wynika z tego, że podatnicy rozliczający się skalą podatkową obliczą i zapłacą podatek dochodowy w 2022 roku wg dwóch stawek podatkowych w I progu podatkowym. W zaliczce od stycznia 2022 roku do maja 2022 roku lub za I kwartał 2022 roku będzie obowiązywała stawka podatku w wysokości 17%. Natomiast od czerwca lub od II kwartału 2022 roku będzie obowiązywać stawka 12% znajdujące się w I progu podatkowym. 

Progi podatkowe w 2022 roku po zmianach

W art. 27 ust. 1 ustawy o PIT został wskazany sposób wyliczenia podatku dochodowego. Podatek może być wyliczony w zaliczkach opłacanych w ciągu roku oraz w zeznaniu rocznym składanym po zakończonym roku podatkowym. 

Podstawą do jego obliczenia jest dochód uzyskany w danym roku:
  • do 120 000 zł – wysokość podatku (12% minus kwota zmniejszająca podatek)
  • ponad 120 000 zł – wysokość podatku (10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł). 
Obniżka stawki podatku do 12% powoduje zmianę wysokości kwoty zmniejszającej podatek, która po zmianach w 2022 roku wyniesie: 3 600 zł (30 000 zł x 12%). 
Przez pierwsze pól roku 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi 5 100 zł i jest właściwa dla stawki 17% (30 000 zł x 17%). 

Jakie korzyści będą miały dla podatnika wprowadzone zmiany?

Zmniejszona stawka podatku oznacza dla podatnika korzyść w postaci niższego podatku dochodowego. W uzasadnieniu do projektu zmian jest napisane, że obniżka stawki podatku dochodowego ma zrekompensować podatnikom likwidację ulgi dla klasy średniej. 

Jeszcze w 2022 roku podatnicy będą mogli nadal korzystać z odliczenia z ulgi dla klasy średniej jeżeli wprowadzone zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0 związane z rozliczeniem podatku dochodowego okażą się dla podatnika mniej korzystne. Uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej nie może oznaczać pogorszenia sytuacji podatnika, który wcześniej był do niej uprawniony. 


Schemat wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy 
Przed zmianą:
(dochód – zapłacone składki społeczne nieujęte w kosztach) x 17% – 5100 zł (kwota zmniejszająca podatek).


Schemat wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy w I progu podatkowym 
Po zmianie: Wyliczenia zaliczki za czerwiec lub II kwartał 2022 roku
(dochód – zapłacone składki społeczne nieujęte w kosztach) x 12% – 3600 zł (kwota zmniejszająca podatek).

Art. 44 ust. 3 ustawy o PIT

W art. 44 w ust. 3 ustawy o PIT znajduje się zapis wskazujący schemat wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. Sposób jej wyliczania w trakcie roku nie zmienił się i jest taki sam. Przedstawia się następująco: 
  • obowiązek wpłacenia zaliczki powstaje od miesiąca, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę będącą ilorazem kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku jakie zostały określone w I przedziale skali podatkowej (kwoty wolnej od podatku: 30 000 zł)
  • zaliczkę za kolejne miesiące należy ustalić w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu jaki został osiągnięty od początku roku, a sumą zaliczek za poprzednie miesiące.

PRZYKŁADY

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadzi firmę i wybrał opodatkowanie skalą podatkową w rozliczeniu miesięcznym. Jego dochód kształtuje się narastająco od stycznia do czerwca 2022 roku i wynosi 90 000 zł. Podatnik rozliczał zaliczki na podatek w I progu podatkowym i stosował stawkę 17%. Po zmianie jaką stawkę powinien zastosować w zaliczce za czerwiec 2022? 

Odpowiedź:
Przedsiębiorca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec 2022 powinien zastosować stawkę 12%. 


PRZYKŁAD 2
Dochód przedsiębiorcy opodatkowanego skalą podatkową wyniósł w miesiącu czerwcu 2022 roku, 90 000 zł. W jakiej wysokości kształtuje się zaliczka na podatek dochodowy przed i po zmianie, w stawce podatku z I progu podatkowego?

Wysokość podatku przez zmianą: (90 000 zł x 17%) – 5 100 zł = 10 200 zł
Wysokość podatku po zmianie: (90 000 zł x 12%) – 3 600 zł = 7 200 zł

Z wyliczeń wynika, że podatnik po zmianie zapłaci zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości niższej o 3 000 zł.


Data publikacji: 2022-06-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU