Przedsiębiorcy zawierają różnorodne umowy - najczęściej dotyczą sprzedaży towarów bądź usług, podpisywane są długoterminowe kontrakty o współpracę dotyczące przede wszystkim podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy zawierają również umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności. W praktyce oznacza to umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zawierane umowy mają wpływ na firmowe koszty podatkowe, a także generują obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku dochodowego. jak rozliczyc podatki od umowy cywilnoprawnej

Koszty wynagrodzeń i dodatków

Firma zawierająca umowę cywilnoprawną jest zobowiązana do regulowania wynagrodzenia wynikającego z podpisanego kontraktu. Wynagrodzenie stanowi dla firmy koszt podatkowy na ogólnych zasadach, czyli przedsiębiorca musi wykazać ich związek z prowadzoną działalnością.

Podmioty zawierające umowę zlecenia albo umowę o dzieło bardzo często uzyskują inne świadczenia pozapłacowe jako dodatek do wynagrodzenia. W praktyce oznacza to nocleg i wyżywienie, pokrycie kosztów przejazdów w podróżach, dopełnienie warunków umowy, zapewnienie specjalistycznej odzieży ochronnej, opłacenie szkoleń i artykułów spożywczych oraz napojów i wiele innych. Przekazywane są także karnety o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wyznaczają prawa wprowadzenia do kosztów firmowych wydatków, które reguluje przedsiębiorca na dodatkowe świadczenia na podstawie zapisów umownych.

Wydatki mogą stanowić dla przedsiębiorcy koszty, jeżeli w umowie widnieje zapis o zobowiązaniu przedsiębiorcy do regulowania wydatków z własnych środków. Gdy wymagane zapisy się nie pojawią, a wydatki zostaną zakwalifikowane jako koszty firmowe, organy podatkowe prawdopodobnie zanegują kroki podjęte przez przedsiębiorcę.

Jak ujmować wydatki wy kosztach?

Należności wskazane w art.13 pkt 2 i pkt 4-9 ustawy o pdof, do których zalicza się należności z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło są rozliczane w kosztach podatkowych miesiąca, w którym zostały uregulowane albo zostały wyznaczone do dyspozycji zleceniobiorcy bądź wykonawcy dzieła. Zasady rozliczania wskazanych należności w kosztach wyznacza art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop.

Jednakowe przepisy należy stosować w przypadku obciążania kosztów podatkowych składkami na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych w części, którą reguluje płatnik składek, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o pdop. Przepisy wskazują, iż składki ponoszone na ubezpieczenie społeczne od wymienionych umów stanowią koszt podatkowy, pod warunkiem że zostały uregulowane. Przez przedsiębiorcę zostają zakwalifikowane jako koszt firmowy z datą, w której zostały uregulowane do ZUS-u.

W jaki sposób opodatkować przychody?

Wykonawcy umów cywilnoprawnych uzyskują przychody w formie pieniędzy oraz wartości pieniężnych, a także wartości uzyskanych przez nich świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych albo przekazanych do dyspozycji przez podmiot zlecający w roku kalendarzowym – zgodnie z ustawą o pdof.

W sytuacji, gdy za wypłacę świadczenia albo pozostawienie do dyspozycji odpowiada przedsiębiorca, należy je traktować, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, przychody należy opodatkować według skali podatkowej albo ryczałtowo.

Jeżeli podmiot zdecyduje się na skalę podatkową, opodatkowaniu podlega przychód wynikający z zawartej umowy - w sytuacji, kiedy podmiot, z którym podpisano umowę, jest pracownikiem przedsiębiorcy będącego płatnikiem. Jeżeli wykonawca umowy nie jest pracownikiem płatnika, należność zostaje opodatkowana w skali podatkowej, pod warunkiem że kwota należności wyznaczona w umowie jest większa od wartości 200 zł. Jeżeli wyznaczony limit nie zostanie przekroczony, kwotę należy opodatkować ryczałtem.

Opodatkowanie zaliczkowe

Od umów cywilnoprawnych może być pobierana zaliczka na podatek dochodowy, wyznaczona po zsumowaniu przychodu osiągniętego przez zleceniobiorcę w danym miesiącu. Mowa o sumie wynagrodzenia z tytułu ich wykonania oraz dodatkowych uzyskanych przez świadczeniobiorcę składników podlegających opodatkowaniu, od których należy odliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. W trakcie obliczania podstawy do zaliczki od przychodu należy odjąć koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy o pdof oraz uregulowane w tym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz na ubezpieczenie chorobowe (pod warunkiem że jest obowiązkowe). W trakcie obliczania zaliczki na podatek należy zastosować stawkę 12% i uregulować ją w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy pobrano zaliczkę. Obliczoną kwotę należy wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 41 ust. 1art. 42 ust. 1 ustawy o pdof).

Opodatkowanie na zasadach ryczałtu

Art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof wskazuje, że opodatkowanie na zasadach ryczałtu można zastosować w przypadku przychodów uzyskiwanych z umów zlecenia albo umów o dzieło podpisanych z osobami, które nie są klasyfikowane jako pracownicy płatnika, pod warunkiem że wyznaczona w zawartej umowie kwota należności nie jest wartością większą od 200 zł. Od przychodu nie odejmuje się kosztów uzyskania przychodu i składki ZUS. Ryczałt zostaje uregulowany do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy pobrano podatek. Wyliczoną kwotę należy wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Warunkiem zastosowania ryczałtu jest wyznaczona w umowie właściwa kwota należności. Gdy w umowie podano jedynie sposób wyliczenia, podatnik nie ma możliwości zastosowania opodatkowania na zasadach ryczałtu. W takiej sytuacji podmiot reguluje zaliczkę na podatek na podstawie zasad wyznaczonych w art. 41 ustawy o pdof.


Data publikacji: 2023-12-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU