Niektórzy sprzedawcy kupują towary nie tylko na terenie Polski, ale korzystają też z możliwości sprowadzania towarów z zagranicy, chociaż oznacza to dla nich dodatkowe obowiązki związane między innymi z cłem. Sprzedaż poza obszar Unii Europejskiej jest eksportem towarów, który wiąże się z zobowiązaniami celnymi. Czasami dochodzi do tego konieczność sporządzenia deklaracji związanej ze statystyką. sprzedaz zagraniczna przez sklep internetowy obowiazki celne

Co to jest cło? Cła w Unii Europejskiej 

Cło jest opłatą jaką trzeba zapłacić za przywóz towarów z zagranicy lub ich wywóz za granicę (import, eksport). Najczęściej opłatę na towary nakłada państwo w chwili przekraczania granicy celnej. Poszczególne państwa mogą zawierać między sobą umowy wielostronne lub dwustronne w celu zapewnienia swobodnego przepływu towarów i poprawy zasad związanych z konkurencją. W związku z tym nakładanie cła pomiędzy krajami członkowskimi może zostać ograniczone lub w ogóle zakazane. Obecnie na popularności zyskują cła importowe chroniące rynek wewnętrzny poprzez zmniejszenie konkurencyjności towarów zagranicznych. Cło występuje również w przypadku tranzytu, inaczej przewozu towaru przez terytorium danego państwa.

Na obszarze Unii Europejskiej została wyznaczona Unia Celna w skład, której wchodzi 27 państw członkowskich, w tym również Polska. Celem jej powstania było zniesienie cła na wewnętrznych granicach państw unijnych, a nałożenie go na granice zewnętrzne Unii wobec państw trzecich. W art. 28 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej napisane jest, że:

Unia obejmuje unię celną, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.

Z kolei art. 30 Traktatu wskazuje, że: 

Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym.

Zgodnie z powyższymi zapisami przewóz towarów wewnątrz Unii Europejskiej nie jest objęty opłatami celnymi, dlatego przepływ towarów pomiędzy krajami członkowskimi Unii może odbywać się w sposób swobodny. Zapłata cła wymagana jest jedynie w przypadku przewożenia towarów przekraczających granice unijne. 

Numer EORI

Jeżeli siedziba przedsiębiorcy znajduje się na obszarze celnym Unii Europejskiej, to ma on obowiązek rejestracji. Dokonują jej organy celne właściwe dla siedziby przedsiębiorcy. Podczas rejestracji, przedsiębiorca otrzymuje numer EORI, unikalny na terytorium UE. Numer okazywany jest służbom celnym. Rejestracja może przebiegać w formie online za pośrednictwem PUE Skarbowo-Celnej.  

Unijne przepisy celne

Przepisy celne Unii Europejskiej zawierają: 
 • Unijny Kodeks Celny wraz z przepisami uzupełniającymi lub wykonawczymi przyjętymi w Unii lub w danym kraju
 • wspólną taryfę celną
 • przepisy ustanawiające unijny system zwolnień celnych
 • umowy międzynarodowe zawierające przepisy z zakresu prawa celnego o ile mają one zastosowanie w Unii.
W przepisach celnych, podobnie jak w innych, prawo unijne góruje nad przepisami prawa krajowego, dlatego tak ważna jest znajomość regulacji prawnych obowiązujących w Unii, ponieważ prawo krajowe stanowi jedynie uzupełnienie przepisów unijnych. 

Należności celne – obliczanie

Opłacenie należności celnych jest jednym z podstawowych obowiązków jakie powinny zostać wypełnione w związku z przewozem towarów przez granice celne Unii Europejskiej. Każdy kto przewozi towary przez granice musi samodzielnie obliczyć wysokość należności celnych. Jest to zgodne z przepisami ustawy Prawo celne, które mówi, że obowiązkiem osoby zgłaszającej towary jest obliczenie i wykazanie w zgłoszeniu celnym kwoty należności przywozowych lub wywozowych. Zgłoszenie może mieć formę standardową, uproszczoną lub uzupełniającą.

Zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym za zgłaszającego uważa się: 

osobę, która składa zgłoszenie celne, deklarację do czasowego składowania, przywozową deklarację skróconą, wywozową deklarację skróconą, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu takie zgłoszenie, deklaracja lub powiadomienie są składane.


Wysokość cła zależy od:
 • kraju pochodzenia towarów
 • wartości celnej
 • taryfy celnej. 
Przy obliczeniach można skorzystać z Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4. 

Jak wyglądają procedury celne?

Zgodnie z postanowieniami Unijnego Kodeksu Celnego zgłaszający może wybrać procedurę celną, o ile nie przewidziano inaczej. Towary mogą zostać objęte procedurą na warunkach jakie ona przewiduje. Bez znaczenia jest rodzaj, ilość, kraj pochodzenia, wysyłki lub przeznaczenia towarów. Wszystkie towary uwzględnione procedurą celną objęte są zgłoszeniem celnym właściwym dla tej procedury. Powyższe nie dotyczy procedury wolnego obszaru celnego. 

Rodzaje procedur celnych
 • procedura dopuszczenia do obrotu
 • procedury specjalne: 
  • tranzyt obejmujący tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny
  • składowanie obejmujące składowanie celne i wolne obszary celne
  • szczególne przeznaczenie obejmujące odprawę czasową i końcowe przeznaczenie
  • przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne.
 • procedura wywozu.

Procedura dopuszczenia do obrotu, a sklep internetowy

Procedura dopuszczenia do obrotu ważna jest z punktu widzenia sklepów internetowych kupujących towary w państwach trzecich, jak np. Chiny, czy USA w celu dalszej sprzedaży na obszarze Unii Europejskiej. Procedurą zostają objęte towary sprowadzone z państw spoza terytorium UE.

Towary nie będące unijnymi mogą zostać dopuszczone do obrotu po spełnieniu określonych warunków, jak:
 • pobranie wszelkich należności celnych przywozowych
 • pobranie innych należności o ile wymagają tego obowiązujące przepisy w zakresie ich poboru
 • stosowanie środków polityki handlowej
 • stosowanie określonych zakazów i ograniczeń, jeżeli nie musiały być stosowane wcześniej
 • załatwienie pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów.

Sklep internetowy – eksport

Wywiezienie towarów poza granice Unii Europejskiej wiąże się z załatwieniem wielu formalności. Przed wywozem towary muszą być objęte deklaracją poprzedzającą ich wyprowadzenie z Unii. Deklaracja musi zostać złożona w wymaganym terminie we właściwym urzędzie. Wywóz towarów jest dozorowany i podlega kontrolom celnym. Czasami towary wywożone poza obszar celny Unii Europejskiej mogą mieć wyznaczoną trasę oraz termin i objęte są procedurą wywozu. 

Handel w Unii Europejskiej – obowiązki

Przedsiębiorca handlujący towarami na terytorium Unii Europejskiej ma pewne obowiązki. Niektóre z nich wynikają z osiągniętego obrotu. I tak przekroczenie sprawozdawczego progu podstawowego zobowiązuje przedsiębiorcę do wypełnienia deklaracji INTRASTAT i podania w niej określonych informacji z danego zakresu danych dla rodzaju obrotu, dla którego został przekroczony próg. Przekroczenie progu szczegółowego dla rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony wymaga wypełnienia wszystkich pól w deklaracji. 

Próg podstawowy na 2021 rok wynosił;
 • 4 000 000 zł - przywóz
 • 2 000 000 zł – wywóz
Dla progu szczegółowego było to odpowiednio:
 • 65 000 000 zł – przywóz
 • 108 000 000 zł – wywóz. 
Sprawami zgłoszeń INTRASTAT i ich korektami oraz w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawach związanych z karami pieniężnymi zajmuje się Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. 
Na przedsiębiorcę, który nie dokona zgłoszenia lub korekty zgłoszenia INTRASTAT może zostać nałożona kara w wysokości do 3 000 zł

Dokumenty celne – księgowość

Prowadzenie sklepu internetowego poza granicami kraju wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, dlatego przedsiębiorcy często korzystają w tym zakresie z pomocy doradcy podatkowego znającego dobrze zagadnienia związane z handlem zagranicznym lub agenta celnego, który może też reprezentować ich przed organami celnymi. Poza tym wszelkie transakcje zagraniczne powinny być ujęte w księgach rachunkowych we właściwy sposób. Podobnie jak zapłaty należności publicznoprawnych, takich jak cła, podatki, akcyzy itp. Do tego dochodzą kwestie związane z występowaniem różnic kursowych. Za nieprawidłowe rozliczenia celne przedsiębiorcy grożą konsekwencje karnoskarbowe.


Data publikacji: 2022-09-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU