Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych mają obowiązek comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowej VAT-12 o ile wybrali opodatkowanie ryczałtem wg stawki 3%. Obecnie obowiązuje czwarta wersja deklaracji. deklaracja vat-12 taksowkarzy

Stawka ryczałtu dla świadczenia usług taksówek osobowych

Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o VAT (Usługi taksówek osobowych)

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3%, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.


Zgłoszenie rejestracyjne do VAT – R 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną metodą naliczania podatku. Podatnik, który wybrał go jako formę opodatkowania ma prawo zrezygnować z ryczałtu, ale nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się ryczałtem. 

Obowiązek podatkowy – świadczenie usług taksówek osobowych (Wzór deklaracji VAT – 12)

Taksówkarze, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu zostali zobowiązani do składania skróconej deklaracji podatkowej VAT-12. Wersję czwartą deklaracji stosuje się od rozliczenia za lipiec 2018 roku. W skróconej wersji wspomnianej deklaracji wprowadzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu wskazuje się jedynie kwotę obrotu oraz kwotę należnego podatku wg stawki 3%, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego

Termin na złożenie deklaracji VAT - 12 

Podatnik ma obowiązek złożyć skróconą deklarację dla podatku VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Deklaracja powinna być złożona do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej bądź do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika jeżeli jest on osobą fizyczną. Jeżeli podatnik nie posiada siedziby działalności na terytorium kraju, ale posiada na terenie kraju stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to właściwy urząd należy ustalić wg stałego miejsca prowadzenia działalności. Deklaracja może być składana w formie elektronicznej.

Wypełnianie deklaracji VAT – 12 krok po kroku

CZĘŚĆ A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  • poz. 6 – należy wpisać urząd skarbowy właściwy dla podatnika
  • poz. 7  - należy określić cel złożenia deklaracji (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji) – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
CZĘŚĆ B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
  • poz. 8 – należy podać rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub osoba niebędąca osobą fizyczną), zaznacza się odpowiedni kwadrat
  • poz. 9 – należy wpisać pełną nazwę i REGON (w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi) oraz nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia (w przypadku osób fizycznych)
CZĘŚĆ C. ŚWIADCZENIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH
Część, w której wykazuje się wartość świadczonych usług i kwotę zryczałtowanego podatku
  • poz. 10 – należy podać kwotę podstawy opodatkowania w zł
  • poz. 11 – podaje się kwotę podatku należnego w zł
Wszystkie kwoty należy wykazać w pełnych złotych. 

CZĘŚĆ D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO (w zł)
  • poz. 12 – należy podać kwotę jaka została wydatkowana na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym. Wykazana kwota nie może przewyższać kwoty z poz. 11
  • poz. 13 – należy określić kwotę podatku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego. Aby ją obliczyć należy od kwoty z poz. 11 odjąć kwotę z poz. 12
CZĘŚĆ E. INFORMACJE DODATKOWE
  • poz. 14 – przeznaczona dla podatników korzystających z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa jest w art. 108d ustawy
CZĘŚĆ F. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
  • poz. 15 – 17 – należy w niej podać dane podatnika, jak imię i nazwisko, telefon kontaktowy, datę wypełnienia i podpis podatnika lub osoby go reprezentującej
CZĘŚĆ G. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

W przypadku jeżeli podatnik nie wpłaci w obowiązującym terminie do urzędu skarbowego kwoty z poz. 13 deklaracji lub wpłaci ją w niepełnej wysokości, to na podstawie deklaracji podatnikowi może zostać wystawiony tytuł wykonawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). Podatnik za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy uszczupla podatek i tym samym naraża państwo na stratę. Grozi za to kara przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.


Data publikacji: 2022-05-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU