Deklarację VAT-26 składają podatnicy, którzy chcą skorzystać z pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym do czynności opodatkowanych. Przepisy określają termin, w którym informacja powinna zostać złożona. Czy podatnikowi grożą jakieś konsekwencje, jeżeli nie złoży deklaracji VAT-26 w terminie? deklaracja vat-26 zlozona po terminie

Pełne prawo do odliczenia VAT – warunki jakie muszą zostać spełnione

Zgodnie z art.86a ust. 1 ustawy o VAT podatnik, który ponosi wydatki związane z samochodami osobowymi ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego jaki wynika z faktur dokumentujących te wydatki. Do poniesionych wydatków zalicza się koszty związane z nabyciem pojazdu, a także wydatki poniesione na eksploatację, jak np. na zakup paliwa, naprawy czy zakup części zamiennych. 

Pełne prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi w sytuacji, kiedy wykorzystuje on samochód wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej po spełnieniu określonych warunków, takich jak: 
  • obowiązkowe prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów począwszy od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej aż do dnia zakończenia wykorzystywania tego samochodu wyłącznie w działalności
  • obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-26 informującej o pojazdach samochodowych wykorzystywanych w działalności w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z pojazdami, jednak nie może to być później niż dzień przesłania ewidencji, o której mówi art. 109 ust. 3 ustawy.
Oba wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie. 

Za pierwszy wydatek związany z danym pojazdem, na który wskazuje art. 86a ust. 12 ustawy o VAT należy uznać czynność podlegającą pod tę ustawę. Sformułowanie „poniesienie wydatku” oznacza dokonanie wpłaty zaliczki w związku z zakupem towaru/usługi lub nabycie towaru/usługi w zależności od tego, która z tych czynności miała miejsce pierwsza.

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca zakupił do firmy samochód osobowy. Będzie go wykorzystywał wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup poprzedzony był wpłatą zaliczki w dniu 5 lipca. Po miesiącu, 5 sierpnia przedsiębiorca zapłacił pozostałą część kwoty za zakup samochodu. Do kiedy przedsiębiorca powinien złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-26?

Odpowiedź:
Podatnik powinien złożyć informację VAT-26 w terminie do 25 sierpnia. W tym przypadku pierwszy wydatek dotyczący pojazdu samochodowego wystąpił w dniu wpłaty zaliczki.  

Złożenie deklaracji VAT-26 po terminie – konsekwencje

Przedsiębiorca, który zaniecha złożenia informacji VAT-26 w ustawowym terminie musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami wynikającymi z tego zaniechania. Art. 86a ust. 13 ustawy o VAT wskazuje, że konsekwencją wynikającą dla podatnika za niezłożenie w terminie deklaracji VAT-26 jest uznanie, że samochód wykorzystywany jest wyłącznie w działalności gospodarczej dopiero począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym została złożona informacja VAT-26. 
W związku z powyższym do chwili złożenia informacji w urzędzie skarbowym na druku VAT-26 pojazd samochodowy, pomimo że jest wykorzystywany w działalności nie może zostać uznany za ten użytkowany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Dopiero dzień złożenia informacji jest czynnością potwierdzającą wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Od tej chwili podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku. W związku z powyższym do czasu złożenia deklaracji VAT-26 podatnikowi przysługuje prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT w wysokości 50%. Pełne odliczenie jest możliwe dopiero od wydatków poniesionych od 1 dnia miesiąca w którym złożona została  deklaracja. W sytuacji, gdyby podatnik odliczył w całości podatek naliczony od wszystkich wydatków poniesionych na pojazd i nie złożył w terminie informacji, to będzie miał obowiązek dokonania korekty i zwrotu wszystkich odliczeń. Potwierdzeniem tego jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 września 2021 roku nr 0114-KDIP4-2.4012.548.2021.1.WH, w której napisał, że: 

Jak ustalono powyżej, Wnioskodawca 23 czerwca 2021 r. poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem samochodowym. Natomiast 5 lipca 2021 r. Wnioskodawca złożył naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tym pojeździe. Zatem zgodnie z powyższym Wnioskodawcy do czasu złożenia tej informacji przysługiwało prawo tylko do ograniczonego (50%) odliczenia podatku VAT. Pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od miesiąca złożenia informacji, tj. od 1 lipca 2021 r. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym informacja VAT-26 została złożona w terminie i w konsekwencji ma on prawo dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, należy uznać za nieprawidłowe.

PRZYKŁAD 2
Podatnik zakupił samochód osobowy, który będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej. W dniu 5 lipca wpłacił zaliczkę, a pozostałą część ceny zakupu wpłacił 5 sierpnia. Natomiast informację VAT-26 złożył 25 października, czyli po ustawowym terminie. W związku z tym pełne prawo do odliczenia VAT przysługuje mu od dnia 1 października. Jeżeli przed 1 października dokonał 100% odliczeń to ma obowiązek dokonania korekty, ponieważ za ten okres miał prawo do odliczenia jedynie 50% podatku naliczonego. 

Podatnik nie ma możliwości złożenia VAT-26 z datą wsteczną. Termin na złożenie informacji nie może zostać przywrócony na wniosek podatnika zgodnie z art. 162 Ordynacji podatkowej. 

Podsumowanie

Niezłożenie informacji VAT-26 w terminie powoduje, że samochód osobowy nie zostaje uznany za wykorzystywany wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pełne odliczenie możliwe będzie dopiero od pierwszego dnia miesiąca w którym tą deklarację złoży. Oznacza to, że do momentu złożenia deklaracji VAT-26 podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-22
Data publikacji: 2023-06-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Marek
15 Luty 2024

Artykuł nieaktualny, przepis się zmienił i odliczenie obowiązuje od 1 dnia miesiąca w którym złożono deklaracje VAT-26

 
Faktura XL
21 Luty 2024

Panie Marku,
Tak też piszemy w artykule. Możliwość odliczenia podatku następuje od dnia złożenia deklaracji VAT-26.

 
Marek
22 Luty 2024

Ale możliwość odliczenia następuje od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono deklarację. Nie od dnia złożenia deklaracji.