Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo w niektórych przypadkach zobowiązani są do rozliczenia podatku VAT od dokonanego nabycia. Do rozliczenia służy deklaracja VAT-9M oraz VAT-8. Jednak każda dotyczy innej sytuacji. deklaracja vat-8

Deklaracja VAT-8 dla podatnika zwolnionego z VAT zarejestrowanego do VAT-UE

Deklarację VAT-8 wypełniają podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT z powodu limitu obrotu do 200 000 zł rocznie, którzy dobrowolnie lub z obowiązku zarejestrowali się do transakcji unijnych (VAT-UE). Składa się ją od rozliczenia za okres podany w formularzu VAT-R, w którym wpisali, że będą dokonywać czynności wewnątrzwspólnotowych.  

Podatnik składa deklarację VAT-8 (zwolniony z VAT i zarejestrowany do VAT-UE) po wykonaniu następujących czynności: 
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, środków transportu i paliw silnikowych
  • importu usług
  • zakupu usług, dla których nabywca jest podatnikiem
za miesiąc, w którym doszło do jednej z wymienionych transakcji i dokonał rozliczenia podatku VAT należnego (do zapłaty). 

Deklaracja VAT-8 – obowiązek złożenia

Podatnik składa deklarację VAT-8 za okresy miesięczne w sytuacji jeżeli:
  • zwolniony jest z VAT podmiotowo (roczna sprzedaż poniżej 200 000 zł)
  • zarejestrował się do VAT-R w celu dokonywania transakcji unijnych (WNT).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie będzie miało miejsca jeżeli całkowita wartość transakcji zakupu u podatnika zwolnionego z VAT nie przekroczy w roku podatkowym 50 000 zł. 
Tak więc jeżeli podatnik dokona Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów, ale nie przekroczy w roku wymienionej kwoty 50 000 zł, to nie musi rejestrować się do VAT-UE i nie musi składać deklaracji VAT-8. W takiej sytuacji powinien wypełnić jedynie deklarację VAT-9M.  
W sytuacji kiedy podatnik składał deklarację VAT-9M, ale chce dobrowolnie dokonać transakcji WNT, to powinien jeszcze przed zakupem towarów od kontrahenta z UE zarejestrować się jako podatnik unijny VAT-UE oraz złożyć deklarację VAT-8 w rozliczeniu za ten okres.

Podsumowując: w niektórych sytuacjach obowiązek wykazania WNT (rejestracja do VAT-UE oraz złożenie deklaracji VAT-8) nie wystąpi. Stanie się tak w przypadku podatników zwolnionych z VAT, którzy:
  • w ogóle nie dokonywali WNT
  • dokonywali WNT, ale w kwocie nieprzekraczającej wartości 50 000 zł. 

Składanie deklaracji VAT-8

Przedsiębiorca składa deklarację VAT-8 w rozliczeniu miesięcznym za okres, w którym dokonał jednej z wymienionych wyżej czynności. Comiesięczny obowiązek składania VAT-8 występuje niezależnie od tego czy miały miejsce transakcje skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego, czy też ich nie było. 
Podatnik na złożenie deklaracji VAT-8 i zapłatę należnego podatku ma czas do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu dokonania zakupów (WNT, import usług, zakup usług, dla których nabywca jest podatnikiem). 

Deklaracja VAT-8 – limity

Podatnik zwolniony z VAT oraz niezarejestrowany do VAT-UE, ale dokonujący transakcji w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) bądź świadczący usługi na rzecz kontrahentów z UE nie rozlicza transakcji w sposób przewidziany dla czynnego podatnika VAT. Podatnik nie musi też rejestrować się do VAT, ani VAT-UE pod warunkiem, że nie przekroczył rocznego limitu sprzedaży w wysokości 200 000 zł
Sprzedaż towarów w ramach WDT oraz usług na rzecz kontrahentów z UE dokonywana przez podatnika zwolnionego z VAT jest traktowana jak sprzedaż krajowa. Dodatkowo z powodu zwolnienia z VAT jest ona także zwolniona z podatku VAT do wysokości rocznego limitu 200 000 zł. 

Art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT 

wskazuje, że dla podatnika zwolnionego z VAT, kosztem będzie zapłacony podatek VAT należny w sytuacji kiedy podatnik dokonał:
  • importu usług
  • WNT
pod warunkiem, że podatek VAT należny nie będzie stanowił u tego podatnika VAT naliczonego.


Data publikacji: 2021-03-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU