Podatnicy rozliczający wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych wypełniają deklarację VAT-14. Od listopada 2019 roku obowiązuje nowy wzór powyższej deklaracji, w którym zostały uwzględnione zmiany dotyczące pakietu paliwowego. deklaracja VAT-14

Nowy wzór deklaracji VAT-14

Zmiany w deklaracji VAT-14 zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa jest w art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Do Rozporządzenia został dołączony załącznik dostosowany do zmian w tzw. pakiecie paliwowym (VAT-14/A). 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmian w pakiecie paliwowym  

dotyczy zmian wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 roku o zmianie podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1520). Dodany został przepis (art. 103 ust. 5aa VATU), który rozszerzył zakres stosowania tzw. pakietu paliwowego. Została zwiększona liczba towarów objętych specjalnym sposobem rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W wyżej wymienionym art. 103 znajduje się między innymi lista kilkudziesięciu towarów z pakietu paliwowego sklasyfikowana zgodnie z kodami CN (kody zawarte w Nomenklaturze Scalonej). 
Zgodnie z nowym zapisem w art. 103 ust. 5a VATU dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (ust. 5aa) podatnik ma obowiązek sam bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego wyliczyć i wpłacić podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla wpłat podatku akcyzowego. 

Zmiany we wzorze deklaracji VAT-14(2) razem z objaśnieniami i jej załącznikiem VAT-14/A(2) (Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych) w sprawie należnych kwot podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych zostały jakby wymuszone przez dokonane zmiany w VATU. 
Tym samym swoją moc utraciło Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 407).
W załączniku do nowego Rozporządzenia znajduje się aktualny wzór deklaracji VAT-14(3) oraz VAT-14/A(3). 

Deklaracja VAT-14 – termin składania

Deklarację VAT-14 składa się w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku do naczelnika US właściwego dla rozliczania podatku akcyzowego. Do druku deklaracji należy dołączyć załącznik VAT-14/A „Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych”, w którym podaje się  wszystkie transakcje jakie miały miejsce w danym miesiącu.
Rozliczenie WNT należy wykazać również w deklaracjach właściwych dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8). 

Jeżeli podatnik nie dokona wpłaty w obowiązującym terminie lub wpłaci podatek w niepełnej kwocie, to na podstawie deklaracji może mieć wystawiony tytuł wykonawczy (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.). 
Za podanie nieprawdy lub jej zatajenie przez co podatek narażony jest na uszczuplenie oraz za uchybienie obowiązkom płatnika, podatnikowi grozi odpowiedzialność karna zgodnie z Kodeksem karno-skarbowym.


Data publikacji: 2021-04-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU