Przedsiębiorca kupujący towary w ramach WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) musi pamiętać o konieczności rozliczenia VAT należnego oraz możliwości odliczenia podatku w takim zakresie, w jakim zostanie wykorzystany do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. zakup srodka transportu wnt deklaracja vat 23

Środek transportu w ramach WNT

Przedmiotem WNT może być nowy środek transportu albo inny środek transportu, który zostanie zarejestrowany na obszarze kraju bądź gdy nie ma obowiązku rejestracji, ale korzysta się z niego na obszarze państwa. Obowiązkiem podatnika jest rozliczenie deklaracji VAT-23 i uregulowanie właściwej kwoty podatku VAT zgodnie z WNT w terminie 14 dni, liczonych od momentu wystąpienia obowiązku podatkowego. Wartość uregulowanego podatku zostaje odjęta od VAT należnego za okres, kiedy wystąpił obowiązek podatkowy od WNT.

Rozliczenie podatku nie powinno raczej sprawić trudności, jednak problematyczna jest sama klasyfikacja towaru jako środka transportu dla celów informacji VAT-23. Jest to uwarunkowane faktem, iż do tej grupy oprócz pojazdów zalicza się także inne towary, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o VAT i definicji wynikającej z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) z dnia 15 marca 2011 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem 282/2011 środki transportu to:
  • pojazdy lądowe, takie jak samochody, motocykle, rowery, trójkołowce oraz pojazdy turystyczne;
  • przyczepy i naczepy;
  • wagony kolejowe;
  • statki;
  • statki powietrzne;
  • pojazdy dostosowane specjalnie do przewozu osób chorych lub rannych;
  • ciągniki i inne pojazdy rolnicze;
  • pojazdy o napędzie mechanicznym lub elektrycznym przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Kontenery i pojazdy trwale unieruchomione nie mogą być klasyfikowane jako środki transportu.

Reasumując, deklaracja VAT-23 i podatek są obowiązkowe dla pojazdów oraz urządzeń i wyposażenia używanego do przewozu ludzi bądź towarów. Podatnik dostarcza nie tylko deklarację VAT-23, ale również kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu. Kwotę podatku, który zostaje wpłacony, należy podać w pozycji 35 części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK. Jeżeli podatnik nie wywiąże się ze swoich obowiązków, musi przygotować korektę rozliczenia i uregulować nie tylko podatek, ale również naliczone odsetki za zwłokę.

Z jakimi problemami zmagają się podatnicy podczas regulowania podatku VAT w przypadku WNT środka trwałego?

W klasycznych transakcjach WNT informacja o podatku należnym i naliczonym zostaje podana przez czynnego podatnika VAT w JPK_V7 na potrzeby działalności gospodarczej, a dla firmy nie stanowi ani kosztu, ani też przychodu, jest neutralna podatkowo. Jednak ustawodawca przewidział także wyjątkowe sytuacje, gdyż dotyczą wyrobów akcyzowych i środków transportu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w wymienionych przypadkach podatek VAT musi zostać uregulowany „z góry”, a następnie uregulowaną kwotę odejmuje się od VAT należnego wyznaczonego na konkretny okres rozliczeniowy. Co to oznacza w praktyce? Podatnik jest zobowiązany uregulować podatek, a następnie ma możliwość odliczenia, dzięki czemu mamy do czynienia z transakcją neutralną podatkowo, tak samo, jak dla tradycyjnego WNT. Jedyna różnica polega na terminie płatności podatku, gdyż dla modelu klasycznego wystarczy zadeklarować odpowiednią kwotę w deklaracji JPK, a dla WNT od środka transportu konieczne jest faktyczne zapłacenie podatku.

Jeżeli środki transportu zostają nabyte w procedurze marży, omówione zasady nie obowiązują – podatnicy nie uzupełniają deklaracji i nie płacą podatku.

Obowiązek regulowania podatku VAT

Art. 103 ust. 3 i 4 ustawy o VAT wskazuje, iż podatnicy nabywający w ramach WNT nowe środki transportu albo inne środki transportu zarówno nowe, jak i używane mają obowiązek wyliczenia i uregulowania podatku. Nie otrzymują wezwania od naczelnika urzędu skarbowego, muszą wykazać się znajomością przepisów.

Wytyczne dotyczące nowych środków transportu zostały zebrane w art. 2 pkt. 10 lit a ustawy o VAT. Definicja środków trwałych jest podobna, jednak z zastrzeżeniem, iż przebieg albo okres, od kiedy zostały dopuszczone do użytku, nie przekracza 6-miesięcznego terminu wskazanego w przepisach.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej o sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.413.2023.2.PRP z dnia 4 sierpnia 2023r podkreśla bardzo istotny fakt, a mianowicie w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy maszyna albo inny środek transportu spełnia warunki do zakwalifikowania jako środek transportu. Dyrektor KIS analizował, czy ładowarka teleskopowa jest klasyfikowana jako środek transportu — odpowiedź była negatywna.

Obowiązek podatkowy przypada na dzień wystawienia faktury. Może dojść do sytuacji, gdy faktura została wystawiona z opóźnieniem albo nawet wcale jej nie wystawiono. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy odbyła się dostawa towarów. Z kolei dla WNT środków transportu obowiązek podatkowy przypada na moment otrzymania towarów, a najpóźniej w chwili wystawienia faktury, która zawiera podatek od wartości dodanej (art. 10 ust. 5 i 9 ustawy o VAT).

Zmiana przeznaczenia/rejestracji pojazdu a podatek

Przedsiębiorcy starają się redukować opłaty w prowadzonej działalności i w tym celu na przykład podmioty handlujące pojazdami zmieniają ich przeznaczenie.

Posłużmy się przykładem, w którym przedsiębiorca nie rejestruje pojazdu, czyli nie reguluje podatku „z góry”. Następnie wprowadza przekwalifikowany środek transportu zakupiony w ramach WNT jako środek trwały i dopiero wtedy dokonuje rejestracji.

Podjęte czynności zobowiązują przedsiębiorcę do złożenia deklaracji podatku jako korekty, zapłaty podatku oraz odsetek za zwłokę. Nawet jeżeli pojazd zostanie przekwalifikowany, moment powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z wyrokiem NSA 15 czerwca 2011r., sygn. I FSK 982/10 pozostanie taki sam, czyli jest to dzień wystawienia/otrzymania faktury nabycia.

Składając „czynny żal” nie należy liczyć na zmianę stanowiska, gdyż przedsiębiorca, pragnąc „obejść” przepisy naraził się na dodatkowe opłaty w formie odsetek.


Data publikacji: 2024-02-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU