Pracodawca ma prawo zawierać umowy o pracę z pracownikami młodocianymi w celu przygotowania ich do wykonywania zawodu. W tej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje pomoc materialna w postaci refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenie i kształcenie takiego pracownika. Pomoc przyznawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej o ile zostaną spełnione określone warunki. Czy dofinansowanie może wpływać na wysokość podatków opłacanych przez pracodawcę? dofinansowanie na ksztalcenie mlodocianego pracownika

Warunki jakie musi spełnić pracodawca ubiegający się o dofinansowanie

Wszelkie kwestie związane z finansowaniem pomocy materialnej jaka może być udzielona pracodawcy, który kształci młodocianego pracownika zostały uregulowane w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z przepisem, pracodawca, który zamierza ubiegać się o dofinansowanie musi:
 • posiadać kwalifikacje potrzebne do wykonywania praktycznej nauki zawodu niezbędne do prowadzenia przygotowania zawodowego osób młodocianych
 • zawrzeć z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w terminie, w którym odbywają się przyjęcia kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych
 • poinformować wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby młodocianej o zawarciu umowy o pracę z taką osobą. W sytuacji, kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem, to dodatkowo powinien poinformować jeszcze o zawartej umowie, izbę rzemieślniczą (CECH) właściwą ze względu na siedzibę pracodawcy rzemieślnika
 • wykształcić młodocianego pracownika w taki sposób, aby zdobył on potrzebne kwalifikacje zawodowe, czyli młodociany musi ukończyć naukę zawodu lub przyuczyć się do wykonywania określonej pracy oraz zdać egzamin przed komisją oceniającą kwalifikacje zawodowe.
Osobą posiadającą kwalifikacje potrzebne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu do prowadzenia przygotowania zawodowego osób młodocianych może być pracodawca lub osoba prowadząca zakład pracy w jego imieniu bądź osoba zatrudniona u danego pracodawcy. 

Wymagane dokumenty 

Przedsiębiorca, który chce otrzymać dofinansowanie do poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem młodocianego pracownika musi przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika do wydziału oświaty gminy, która właściwa jest ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia przez niego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię świadectw dokumentujących spełnienie wymogów dotyczących wykształcenia posiadanego przez osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu
 • umowę o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe
 • kopię świadectwa pracy pracownika młodocianego
 • kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia, jeżeli miała miejsce zmiana umowy
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę.
Po złożeniu, wniosek zostaje sprawdzony pod kątem merytorycznym i formalnym przez uprawnionych do tego pracowników wydziału oświaty i wychowania w gminie. Dofinansowanie zostaje przyznane lub nie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami. Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania decyzji. Rozstrzygnięcie w sprawie odwołania zostaje podjęte w terminie około 1 miesiąca

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania przypadająca na jednego zatrudnionego młodocianego zależy od okresu kształcenia i zakresu nauki.

Stawki dofinansowania wyglądają następująco: 
 • 8081 zł - okres kształcenia wynosi 36 miesięcy. Przy krótszym, kwota dofinansowania wyliczana jest w stosunku proporcjonalnym do okresu kształcenia
 • 245 zł – obowiązuje w przypadku przyuczania do wykonywania konkretnej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia
 • do 10 000 zł – w przypadku nauki zawodu, który został wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie.

Sposób ujęcia dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w KPiR

Do 31 stycznia 2009 roku dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników młodocianych miało postać dotacji celowej przeznaczonej na zadania własne. Otrzymane środki były zwolnione z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z dniem 1 lutego 2009 roku nastąpiła zmiana w przepisach i dofinansowanie przyznawane na pracownika młodocianego, finansowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Przekazuje je wojewoda na odrębny rachunek bankowy danej gminy. Oznacza to, że taka pomoc stanowi dla pracodawcy przychód z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu i musi być wykazany w ewidencjach. W przypadku firm rozliczających się na zasadach ogólnych, dofinansowanie powinno zostać ujęte w KPiR w pozycji „Pozostałe przychody” w dacie wpływu środków na rachunek bankowy. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo stosuje opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to przedsiębiorca powinien otrzymane środki wpisać z datą wpływu na konto ze stawką 3%. Zakłady pracy rozliczające się kartą podatkową zwolnione są z zapłaty podatku za środki otrzymane w ramach dofinansowania.


Data publikacji: 2022-10-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU