Krajowy Fundusz Szkoleniowy wyznaczony na 2024 rok został zaplanowany na prawie 294 383 tys. zł. Jego podstawowym celem jest podnoszenie kwalifikacji pracodawców i pracowników, co umożliwia dopasowanie posiadanych kompetencji do gospodarki, która intensywnie się zmienia. Jak uzyskać środki z KFS? krajowy fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS – co to jest i dla kogo jest dedykowany?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS pochodzi z Funduszu Pracy i powstał w celu dofinansowania kształcenia zatrudnionych osób. Należy dodać, że szkolenie może odbywać się zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy, pod warunkiem że pracodawca wyraził zgodę na udział zatrudnionej osoby. Dzięki szkoleniom odbytym w ramach KFS pracownik może uniknąć utraty pracy ze względu na niewystarczające kompetencje czy brak umiejętności wynikających z szybkiego rozwoju technologii.

Kształcenie ustawiczne jest dedykowane dla pracowników oraz pracodawców. Rodzaj zawartej umowy nie odgrywa znaczenia, nie jest ważny również wymiar etatu. Warunkiem uzyskania środków w ramach KFS jest zatrudnienie minimum jednego pracownika. Wsparcie dotyczy pracodawców, którzy są osobami fizycznymi, jak i jednostkami organizacyjnymi. Posiadanie osobowości prawnej nie jest wymogiem.

Na co wydawane są środki w ramach KFS?

W pierwszej kolejności środki są dedykowane dla osób, które najbardziej potrzebują pomocy w kształceniu i dopasowaniu się do procesów, technologii, narzędzi i zasad obowiązujących w miejscu pracy. Bardzo istotną rolę odgrywa kształcenie ustawiczne w zakresie umiejętności cyfrowych, w kwestii zarządzania finansami oraz unikania sytuacji kryzysowych w firmach. Odgrywa to szczególnie istotną rolę w zawodach, których brakuje na rynku.

KFS wspiera również osoby, które po przerwie na sprawowanie opieki nad dzieckiem wracają na rynek pracy oraz dla członków rodzin wielodzietnych, bardzo ważne jest także dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników, którzy ukończyli 45 rok życia. Ważną rolę odgrywają także obcokrajowcy, którzy pracują na konkurencyjnym rynku.

Środki uzyskane z KFS mogą zostać przeznaczone na kursy oraz studia podyplomowe, uregulowanie opłat za egzaminy pozwalające na potwierdzenie nabytych umiejętności, kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych. Uzyskane środki mogą posłużyć do opłacenia badań lekarskich oraz psychologicznych, które umożliwiają rozpoczęcie kształcenia albo rozszerzenie większego zakresu obowiązków. Środki można przeznaczyć na uregulowanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek podjętego kształcenia. Pieniądze uzyskane z KFS mogą służyć do wyznaczenia potrzeb pracodawcy pod względem kształcenia ustawicznego.

Pracodawcom przyznawane jest do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednakże ustawodawca wyznaczył limit do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika albo 100% kosztów kształcenia ustawicznego – dotyczy mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób, jednakże maksymalnie wartość 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Limit jest wyznaczony na każdego uczestnika.

Jak uzyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Pierwszym krokiem do uzyskania środków z KFS jest złożenie wniosku w formie papierowej albo elektronicznej do powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy bądź miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek musi zawierać następujące informacje:
 • dane pracodawcy,
 • opis działań, które mają zostać opłacone z wykorzystaniem KFS,
 • podanie liczby osób, które mają skorzystać ze środków,
 • termin realizacji zadań,
 • uzasadnienie potrzeby kształcenia ustawicznego, który zawiera aktualne i przyszłe potrzeby pracodawcy,
 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego opłaconego z KFS,
 • informacja o planach związanych z kontynuacją zatrudnienia osób, których dotyczy kształcenie ustawiczne opłacane przez KFS.

Razem z wnioskiem trzeba dostarczyć dokumenty, które potwierdzają formę prawną prowadzonej działalności, co w praktyce oznacza wpis do CEiDG albo KRS, dokumenty, które służą do oceny, czy wnioskodawca przestrzega wszystkich przesłanek umożliwiających uzyskanie pomocy de mini mis, program kształcenia ustawicznego albo zakres egzaminów, wzór dokumentów potwierdzających kompetencje uzyskane przez osoby biorące udział, za których wystawienie odpowiada realizator kształcenia ustawicznego, gdy nie są określone w powszechnie obowiązujących przepisach.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków podaje starosta. Z kolei za publikację odpowiadają powiatowe urzędy pracy. Kiedy nabór zostanie zakończony, odbywa się rozpatrzenie wniosków (kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wydawane decyzje).

Jakimi środkami dysponują poszczególne województwa?

Podane województwa uzyskały najwięcej środków w ramach KFS w roku 2024:
 • mazowieckie – 37 457 tys. zł, 
 • śląskie – 26 237 tys. zł, 
 • wielkopolskie – 23 640 tys. zł, 
 • małopolskie – 22 056 tys. zł. 

Z kolei województwo opolskie i lubuskie otrzymają najmniej środków, bo odpowiednio 5 334 tys. zł oraz 5 672 tys. zł.

Główne cele przekazywania środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedstawiają się następująco:
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów),
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Rezerwa KFS – jaki ma cel?

Rezerwa KFS w 2024 roku wynosi 58 288 tys. zł.

Środki wynikają z decyzji Rady Rynku Pracy i przedstawiają się następująco:

 • pomoc w kształceniu ustawicznym pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych, który jest prowadzony przez MRPiPS;
 • pomoc w kształceniu ustawicznym osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • pomoc w kształceniu ustawicznym osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • pomoc w kształceniu ustawicznym w obszarach/branżach ważnych dla rozwoju powiatu/województwa podanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.


Data publikacji: 2024-04-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU