Praca na kilku etatach już nikogo nie dziwi. Wiele osób pracuje w ten sposób. Zdarza się, że osoby zatrudnione są u kilku pracodawców. Mogą wykonywać obowiązki służbowe u jednego pracodawcy w ramach stosunku pracy, a u innego w oparciu o umowę cywilnoprawną: zlecenia lub o dzieło. Czasami miejsce mają sytuacje, kiedy pracownik zatrudniony jest na podstawie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy. Czy taka sytuacja zgodna jest z obowiązującymi przepisami? dwie umowy o prace z jeden pracodawca

Jeden pracodawca, a dwie umowy o pracę

W niektórych okolicznościach pracownik może wykonywać pracę w oparciu o dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy. Taka sytuacja dopuszczalna jest wtedy, kiedy zakres i rodzaj wykonywanej pracy różnią się od siebie. Pracodawca, który zatrudnia tego samego pracownika na podstawie dwóch umów o pracę musi pamiętać o tym, że podpisując z nim drugą umowę o pracę powinien przeprowadzić dodatkowe badania lekarskie i szkolenie BHP.

Dodatkowo pracownik musi mieć zapewniony odpoczynek dobowy i tygodniowy, a także przerwy w pracy lub inne wskazania jakie wynikają z ustawy Kodeks pracy z dnia 26 marca 1974 roku. Zgodnie z przepisami pracownik, który wykonuje pracę w ramach dwóch umów u tego samego pracodawcy musi mieć zagwarantowany nieprzerwany odpoczynek, który powinien trwać średnio 11 godzin w ciągu doby oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia. Jednocześnie czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin przypadających na średnio pięciodniowy tydzień pracy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Zgodnie z przepisem art. 134 Kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi przynajmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo skorzystać z przerwy w pracy, która powinna trwać co najmniej 15 minut. Taka przerwa wliczana jest do czasu pracy. 

Składki na ubezpieczenia ZUS

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi być obowiązkowo zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Składki należy odprowadzać niezależnie od tego, czy jest się zatrudnionym na jedną umowę, czy też na dwie umowy podpisane z jednym pracodawcą. W celu obliczenia podstawy wymiaru składek na ZUS pod uwagę bierze się przychód z obu umów pracy.

Podsumowanie

Pracownik może wykonywać w tym samym czasie obowiązki zawodowe z zakresu dwóch różnych umów o pracę u tego samego pracodawcy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony dobowy i tygodniowy limit czasu pracy, a także będzie miał zagwarantowaną przerwę w pracy trwającą co najmniej 15 minut. Dodatkowo zakres i rodzaj wykonywanej pracy muszą być różne. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek zlecić przeprowadzenie dodatkowych odrębnych badań lekarskich i szkolenia BHP.


Data publikacji: 2022-11-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU