Osoby fizyczne mogą świadczyć stosunek pracy na rzecz różnych pracodawców na podstawie dwóch umów o pracę. W takiej sytuacji należy przestrzegać kilku ważnych zasad. dwie umowy o prace z roznymi pracodawcami

Kiedy pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z różnymi pracodawcami?

W przepisach Kodeksu pracy brak jest zakazu, który zabraniałby świadczenia stosunku pracy na rzecz różnych pracodawców w ramach dwóch umów o pracę. Jeżeli pracownik zawrze umowę z inną firmą nie ma obowiązku informowania pracodawcy o tym fakcie, pod warunkiem, że umowa u pierwszego pracodawcy nie zawiera takiego zapisu. Ograniczeniem może być jedynie podpisana umowa o zakazie konkurencji z pracodawcą, u którego jako pierwszego jest już świadczona praca.  

Czym jest zakaz konkurencji? 

Zakaz konkurencji jest zobowiązaniem pracownika do niepodejmowania działalności będącej konkurencją dla pracodawcy, a także niepodejmowania pracy w ramach stosunku pracy bądź na innej podstawie w firmach będących konkurencją dla pracodawcy. Zakaz konkurencji stanowi odrębną umowę dołączaną do umowy o pracę i obejmuje okres trwania stosunku pracy oraz może dotyczyć czasu po rozwiązaniu umowy i ustaniu stosunku pracy, w którym to okresie pracownik nie ma prawa podejmować określonych czynności, które mogłyby stanowić konkurencję. Zagadnienia związane z zakazem konkurencji zostały uregulowane w Kodeksie pracy w rozdziale IIA ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Art. 101(1) par. 1 KP mówi, że: 

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Zakaz konkurencji może mieć:
  • formę odrębnej umowy o zakazie konkurencji
  • formę załącznika do umowy o pracę.
Umowa o zakazie konkurencji nie powinna być dłuższa niż czas trwania stosunku pracy, co oznacza, że umowa wygasa wraz z ustaniem stosunku pracy. W umowie musi być określone terytorium, którego dotyczy zakaz. 

Działalność konkurencyjna to taka, która obejmuje czynności mające charakter zarobkowy, które pracownik podejmuje na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej. Czynności zostaną uznane za konkurencyjne, jeżeli chociaż w części będą pokrywały się z zakresem działalności pracodawcy. 

Składki na ZUS

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi być obowiązkowo zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na ubezpieczenia na ZUS należy obliczyć i odprowadzić w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy jest się zatrudnionym tylko u jednego pracodawcy, czy u dwóch różnych. 

Jak wygląda urlop przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców?

Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy, pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu. Prawo to ma charakter niezbywalny. Pracownik nie może się go zrzec ani przenieść na osobę trzecią. Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi u każdego pracodawcy, z którym posiada podpisaną umowę o pracę. Wymiar urlopu u obu pracodawców należy ustalić między innymi w oparciu o okres i wymiar zatrudnienia, jak i staż pracy.

Pracownik ma prawo do urlopu:
  • wypoczynkowego
  • macierzyńskiego
  • rodzicielskiego 
  • okolicznościowego
  • bezpłatnego. 

Podsumowanie

Zgodnie z Kodeksem pracy jeden pracownik ma prawo być zatrudniony na dwa pełne etaty u dwóch różnych pracodawców. W tej sytuacji może być zobowiązany do podpisania umowy o zakazie konkurencji.


Data publikacji: 2022-11-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU