Mówiąc o prawach i obowiązkach w kontekście zatrudniania przeważnie mamy na myśli zatrudnionych pracowników. Tymczasem zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca również ma swoje prawa i obowiązki. prawa pracodawcy

Obowiązki pracodawcy względem pracownika 

Pracodawca ma cały szereg obowiązków względem pracownika. Należy do nich między innymi: 
 • informowanie pracowników rozpoczynających pracę o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy na danym stanowisku, a także o podstawowych uprawnieniach przysługujących pracownikowi
 • organizowanie pracy w taki sposób, aby czas pracy został w pełni wykorzystany, pracownicy pracowali wydajnie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i zdolnościami
 • organizowanie pracy w taki sposób, aby była jak najmniej uciążliwa
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu
 • stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • prowadzenie systematycznych szkoleń w zakresie BHP
 • prawidłowe i terminowe wypłaty wynagrodzeń
 • pomaganie pracownikom w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
 • zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników w oparciu o posiadane środki
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy pracownika
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie papierowej lub elektronicznej
 • udostępnienie pracownikom w formie pisemnej treści przepisów odnośnie równego traktowania bądź zapewnienie pracownikom dostępu do wymienionych przepisów w inny sposób
 • przeciwdziałanie mobbingowi.

Prawa pracodawcy

Pracodawca oprócz obowiązków ma też swoje prawa (uprawnienia), z których może korzystać w czasie współpracy z zatrudnionym na umowę pracownikiem. Pracodawca ma prawo między innymi do: 
 • kierowania procesem pracy danego pracownika
 • rozliczania pracownika z efektów pracy zleconej do wykonania, a także do kontroli wykonywania pracy przez pracownika w ramach telepracy (pracy zdalnej)
 • egzekwowania od pracownika wykonywania zleconej pracy w sposób sumienny i staranny, a także do egzekwowania jego poleceń w zakresie wykonywanej pracy o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
 • egzekwowania od pracownika wykonywania takich obowiązków, jak: przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, regulaminu pracy i porządku, jak również przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych
 • egzekwowania od pracownika dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony mienia
 • egzekwowania od pracownika zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogłyby narazić go na szkody oraz do przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
 • zobowiązania pracownika do pozostawania w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę w pełnej gotowości do wykonywania pracy jaka wynika z umowy o pracę poza jego normalnymi godzinami pracy w postaci dyżuru
 • wydania pracownikowi polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w okolicznościach jakie związane są: koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony zdrowia i życia, ochrony mienia, środowiska, usunięcia awarii
 • rekompensowania pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych przez danie mu czasu wolnego
 • nakładania na pracownika kar porządkowych w ramach przepisów prawa
 • nakładania na pracownika upomnień i nagan w związku z nieprzestrzeganiem przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, czy przyjętego w zakładzie pracy sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy
 • nakładania na pracownika kar pieniężnych równolegle z karami upomnienia lub nagany w związku z nieprzestrzeganiem przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, przyjścia do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy podczas wykonywania obowiązków
 • przyznania pracownikowi nagrody lub wyróżnienia za wzorowe wypełnianie powierzonych mu zadań i obowiązków
 • odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego w określonych i ważnych okolicznościach
 • przesunięcia terminu urlopu z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy
 • udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego pisemny wniosek, również w sytuacji wykonywania przez niego pracy u innego pracodawcy
 • kontrolowania służbowej poczty elektronicznej pracownika zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
 • dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika określonych sum pieniężnych na zasadach oraz w granicach określonych w przepisach prawa pracy, jak np.: na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie alimentów, czy sum egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych przeznaczonych na pokrycie innych należności niż alimentacyjne, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
 • przyznania pracownikowi dodatkowych świadczeń w związku z podniesieniem przez niego kwalifikacji zawodowych.


Data publikacji: 2022-02-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU