Przedsiębiorcy mają prawo do obniżenia podstawy opodatkowania poprzez zaliczenie wydatków firmowych do kosztów uzyskania przychodów. Do udokumentowania poniesionych wydatków służą faktury, rachunki oraz paragony z NIP traktowane jak faktura uproszczona. jak dodac paragon z nip do firmowych kosztow

Księgowanie wydatków na podstawie paragonu z NIP

W par. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów z dnia 23 grudnia 2019 roku znajduje się informacja o wydatkach, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jak wskazuje pkt 4 par. 13 wymienionego rozporządzenia do:
 • materiałów
 • środków czystości i bhp
 • materiałów biurowych
 • zakupionych w jednostkach handlu detalicznego nie jest konieczne posiadanie pełnej faktury VAT, aby można było rozliczyć zakup w kosztach firmowych, chociaż przepisy nie zabraniają posiadania takiego dokumentu. W wielu przypadkach wystarczy, jeżeli przedsiębiorca przedstawi paragon z wymaganymi danymi jak: 
  • data
  • oznaczenie jednostki wydającej paragon
  • ilość towaru
  • cena jednostkowa
  • wartość zakupu.
Jeżeli na paragonie nie zostały umieszczone dane nabywcy, to podatnik zobowiązany jest umieścić je samodzielnie wpisując na odwrocie nazwisko i nazwę firmy, adres oraz rodzaj zakupionego produktu. 
Pkt 5 rozporządzenia zawiera informację odnoszącą się do zakupu paliwa oraz olejów za granicą kraju. Przedsiębiorcy podczas pobytu w innym kraju UE i zakupu na jego terytorium paliwa z reguły otrzymują paragony fiskalne zamiast faktur. Taki dokument otrzymany zagranicą również może być dowodem rozliczającym daną transakcję. Jeżeli na paragonie brakuje niektórych danych przedsiębiorca ma prawo jak wskazuje pkt 4 rozporządzenia uzupełnić je samodzielnie. Paragon może dokumentować także przejazdy płatną autostradą lub zakup biletów parkingowych, a także może stanowić dowód odbytej podróży i zakupu biletu pod warunkiem, że trasa przejazdu jest dłuższa niż 50 km. 

Faktura uproszczona w formie paragonu z NIP

Paragon z NIP pochodzący z kasy fiskalnej może być traktowany jak faktura uproszczona. Przedsiębiorca może wystawić fakturę VAT jedynie do paragonu zawierającego nr NIP nabywcy. Podsumowując paragon z NIP-em nabywcy wystawiony do sprzedaży nieprzekraczającej kwoty 450 zł lub równowartości 100 euro jest uważany za fakturę uproszczoną. 

Faktura uproszczona musi zawierać następujące dane takie jak:
 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii w sposób jednoznaczny identyfikujący fakturę
 • numer, za pomocą, którego podatnik identyfikowany jest dla celów podatkowych
 • numer, za pomocą, którego nabywca towarów lub usług identyfikowany jest dla celów podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał towary lub usługi
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi, jeżeli została określona i jest inna niż data wystawienia faktury
 • nazwa, czyli rodzaj towaru lub usługi
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • kwota należności ogółem.
Na podstawie tak wystawionego paragonu z NIP-em nabywcy przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT i traktować dokument jak fakturę uproszczoną. 

Jak dodać paragon z NIP do Kosztów w programie FakturaXL?

Paragon z nip jest fakturą uproszczoną, w związku z tym wprowadza się go w taki sam sposób jak zwykłą fakturę. Należy wejść do zakładki Koszty i wybrać Dodaj koszt: Faktura VAT. W polu z numerem wpisać numer paragonu i uzupełnić pozostałe dane, a następnie zapisać.

Podsumowanie

Paragon z NIP-em nabywcy wystawiony do kwoty 450 zł lub 100 euro traktowany jest jak faktura uproszczona i stanowi podstawę do ujęcia wydatku w firmowych kosztach podatkowych. W związku z tym, że potwierdza on dokonanie transakcji nie ma potrzeby występowania o wystawienie pełnej faktury VAT.


Data publikacji: 2023-10-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU