Przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Niektórzy z nich po spełnieniu określonych warunków mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku. Jednym ze zwolnień jest zwolnienie z uwagi na płatność kartą płatniczą po zastosowaniu rozwiązania jakim jest preautoryzacja karty. zwolnienie z kasy fiskalnej platnosc karta

Zwolnienie z kasy fiskalnej, a forma płatności

W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w poz. 37 znajduje się zapis wskazujący jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było zastosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej w zakresie świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zwolnienie z kasy fiskalnej można zastosować, jeżeli: 
  • świadczeniodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na swój rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie czynności dotyczy płatność.
Podobne warunki muszą być spełnione w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Wskazuje na nie załącznik 36 w/w rozporządzenia. Zgodnie z wymienionym przepisem zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega dostawa towarów realizowana w sprzedaży wysyłkowej dostarczana za pomocą poczty lub przesyłki kurierskiej pod warunkiem, że:
  • sprzedawca jako dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na jego rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie czynności dotyczy płatność i na czyją rzecz została dokonana, czyli powinny być podane dane nabywcy w tym także jego adres.
Wskazane warunki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli chociaż jeden z nich nie będzie wypełniony, to nie ma możliwości skorzystania z konkretnego zwolnienia. 
Istotne jest, aby płatność za usługę lub dostawę towaru w sprzedaży wysyłkowej była w całości wykonana przelewem. Jeżeli zapłata odbędzie się częściowo w gotówce, a częściowo przelewem to nie ma możliwości zastosowania zwolnienia. 

Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/4512-173/16-2/DG z dnia 19 kwietnia 2016 roku wskazał, że: 

prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za dostawę towaru w całości następuje za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie «w całości» odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal. Warunkiem zwolnienia jest to, żeby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.


Kiedy mówimy o sprzedaży wysyłkowej?

Obecnie ze sprzedażą wysyłkową mamy do czynienia w sytuacji, w której nabywca składa zamówienie za pomocą poczty, telefonu lub Internetu, a dostawa dostarczana jest przez pocztę lub kuriera. Jest to umowa zawierana na odległość.

Sprzeda ż wysyłkowa następuje, kiedy zostaną spełnione łącznie dwa warunki: 
  • sprzedawca i nabywca nie są jednocześnie fizycznie obecni w momencie zawierania umowy
  • umowa została zawarta z wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość, przykładowo Internetu.
Wskazuje na to art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta
Jeżeli więc umowa zostanie zawarta w miejscu siedziby przedsiębiorcy – sprzedawcy, a jedynie dostawa towarów zostanie zrealizowana za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, to taka umowa nie może zostać uznana za umowę zawartą na odległość. Dodatkowo, jeżeli płatność została zrealizowana za pomocą karty płatniczej, to nie daje to prawa do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca zajmuje się świadczeniem usług. Zwolniony jest z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Dodatkowo zajmuje się też sprzedażą towarów w sklepie stacjonarnym. Sprzedaż sklepową nabija na kasę fiskalną. Wszyscy klienci, którzy nabywali usługę płacili za nią za pośrednictwem przelewu bankowego spełniającego warunki wymagane przy zwolnieniu z kasy. Jeden z klientów raz opłacił usługę w połowie przelewem, a pozostałe 50% gotówką w dniu wykonania usługi. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca może nadal korzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej? 

Odpowiedź:
Tak może. Zapłata otrzymana z jednej transakcji w części przelewem i częściowo gotówką nie pozbawia podatnika możliwości prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej z tytułu świadczonych usług w stosunku do transakcji, które spełniają warunki zwolnienia. W tej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek nabicia na kasę fiskalną całej wartości jednego zamówienia, za które otrzymał płatność podzieloną (część przelewem, a część w gotowce), ponieważ w stosunku do tej transakcji nie zostały spełnione warunki uprawniające do zwolnienia z kasy. 

Zwolnienie z kasy fiskalnej – płatność PayU oraz PayPal

Płatności dokonywane za pomocą PayPal lub PayU traktowane są przez organy podatkowe jak płatności bankowe. Dzięki temu podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Potwierdzeniem takiego stanowiska może być np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 roku o nr IPPP2/443-1242/14-2/RR, w której stwierdził on co następuje: 

jak wskazano we wniosku, dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w formie sprzedaży wysyłkowej, a przyjętym sposobem zapłaty przez kupującego za zakupiony towar jest płatność za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz płatności elektroniczne (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU). W odniesieniu do każdej powyższej formy płatności za towar Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie transakcji wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Wnioskodawca ma zatem możliwość każdorazowej identyfikacji danych nabywcy przy każdej dokonanej sprzedaży (w tym jego imienia i nazwiska oraz adresu).
W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze online (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Pomimo upływu lat urzędy skarbowe nie zmieniają swojego punktu widzenia odnośnie prawa do stosowania zwolnienia z kasy fiskalnej w sytuacji, w której sprzedawca otrzymuje zapłatę za pośrednictwem internetowych systemów płatności jakim przykładowo jest PayPal lub PayU. Za kolejny przykład stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe może posłużyć interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 czerwca 2020 roku o nr 0111-KDIB3-2.4012.174.2020.2.MN. Czytamy w niej między innymi, że: 

jak wynika z opisu sprawy, warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego zostały spełnione. Bowiem jak sam wskazał Wnioskodawca, płatność za wykonaną usługę będzie w całości przekazana Wnioskodawcy za pomocą systemu płatności elektronicznych PayPal, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, z jaką konkretnie czynnością będzie związana.

Płatność otrzymana przez system PayU lub PayPal daje możliwość do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę, jakim jest np. wyciąg bankowy wynika, której transakcji dotyczy dana płatność. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie sprzedaży wysyłkowej. Każdą transakcję dokumentuje za pomocą dowodu sprzedaży, z którego jednoznacznie wynika kto jest nabywcą. Osoby kupujące najczęściej płacą za towar za pomocą systemu PayPal, gdzie wprowadzają otrzymany numer dowodu sprzedaży. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca ma prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? 

Odpowiedź:
Tak, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej pod warunkiem, że z rachunku bankowego będzie dokładnie wynikać jakiej transakcji dotyczy wpłata otrzymana od nabywcy, czyli w tytule przelewu zostaną zawarte wszystkie dane potrzebne do identyfikacji.

Zwolnienie z kasy fiskalnej, a płatność kartą płatniczą

Organy podatkowe nie uznają płatności dokonanej za pomocą karty płatniczej za płatność bankową, dlatego przy takiej formie zapłaty podatnik nie może skorzystać z możliwości zwolnienia z kasy fiskalnej, o którym mowa jest w pozycji 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej. 

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach kartą płatniczą – brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z kasy, przykłady interpretacji podatkowych

Przedstawione powyżej stanowisko organów podatkowych potwierdzają wydane interpretacje podatkowe, jak np.: 
1. interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-294/14-2/SJ z dnia 13 czerwca 2014 roku, w której można przeczytać między innymi:

świadcząc daną czynność (sprzedaż e-booka) na rzecz osób fizycznych, za którą płatność jest uiszczana za pomocą karty kredytowej lub debetowej, nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem zapłata w taki sposób nie spełnia warunku zapłaty z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. A zatem Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży e-booków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest/będzie za pomocą karty kredytowej lub debetowej.

2. interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 maja 2015 roku, nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK potwierdzająca powyższe stanowisko, w której dyrektor stwierdził między innymi, że: 

W przedmiotowej sprawie zaznaczyć należy, że płatność dokonywana kartą kredytową jest traktowana jak zapłata gotówką.
Zainteresowany, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych, za którą płatność jest uiszczana za pomocą karty kredytowej, nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem zapłata w taki sposób nie spełnia warunku zapłaty z poz. 38 załącznika do rozporządzenia.
A zatem Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest za pomocą karty kredytowej, o ile wcześniej utraci zwolnienie podmiotowe.


Zwolnienie z kasy fiskalnej - preautoryzowanie karty płatniczej, czym jest preautoryzacja? 

Preautoryzacja jest czasowym zablokowaniem środków pieniężnych na rachunku klienta będącego w posiadaniu karty kredytowej. Środki blokowane są na poczet późniejszych płatności. Najczęściej wykorzystywana jest w hotelach oraz w wypożyczalniach samochodów. Preautoryzacja ma na celu zabezpieczenie środków na koncie klienta na wypadek. gdyby zrezygnował on z usługi. Wykonywana jest jeszcze przed wynajmem samochodu i nie wymaga fizycznej obecności karty. Do jej przeprowadzenia potrzebne są jedynie dane karty. Środki będące na rachunku karty blokowane są maksymalnie na okres 7 lub 14 dni.
Zastosowanie preautoryzacji pozwala podatnikowi skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Takie stanowisko prezentują też organy podatkowe. Za przykład może posłużyć interpretacja indywidualna z dnia 3 grudnia 2020 roku o numerze 0114-KDIP1-3.4012.567.2020.2.MT wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której potwierdził on wyżej przedstawione rozwiązanie. Przypadek opisany w tej interpretacji dotyczył usługi wynajmu samochodów. Zostało w niej poruszone zagadnienie związane z wykorzystaniem różnych sposobów dokonywania zapłaty przez klientów. Wyjątkiem, który pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z kasy przy zapłacie kartą jest wykonanie preautoryzowania karty płatniczej. Oznacza to, że karta płatnicza nabywcy obciążana jest przez operatora w sposób automatyczny na podstawie zawartej umowy, np. w cyklu miesięcznym. Dyrektor KIS wskazał w powyższej interpretacji, że:

Klient nie dokonuje płatności kartą płatniczą/debetową w ten sposób, że przykłada do terminala kartę, z której pobierane są środki za wynajem pojazdu. (...) Karta jest preautoryzowana w chwili otwarcia umowy najmu i wydania samochodu przy użyciu wewnętrznego sytemu Spółki. Przy zamknięciu umowy następuje naliczenie kosztu do obciążenia karty. Operator kart kredytowych dokonuje obciążenia kart na podstawie wysłanych przez Spółkę raportów. (...)
W konsekwencji, przy tak przedstawionym opisie sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca może na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do usług wynajmu samochodów osobowych, za które zapłata dokonywana jest kartą kredytową/debetową, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczonych usług wynajmu samochodów osobowych, za które należność jest regulowana w sposób opisany w niniejszym wniosku, tj. kartą kredytową/debetową, przy pomocy kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.


Data publikacji: 2023-06-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU