Przedsiębiorca sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinien ewidencjonować na kasie fiskalnej. kasa fiskalna warsztat samochodowy

Mechanik samochodowy – czy ma obowiązek stosowania kasy?

Praca w warsztacie samochodowym to nie tylko naprawa samochodów, ale również inne czynności związane z użytkowaniem samochodu, jak np.: dostawa części do naprawianych aut, dlatego aby stwierdzić czy podatnik będący mechanikiem samochodowym ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej należy wziąć pod uwagę zarówno dostawę towarów jak i świadczenie usług.

Ze zwolnienia z posiadania kasy rejestrującej nie skorzysta podatnik, który
 • dokonuje dostawy:
  • części do silników (PKWiU 28.11.4)
  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1)
  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1)
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0)
  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3)
  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe lub jako dodatki bądź domieszki do paliw silnikowych bez względu na symbol PKWiU
 • świadczący usługi:
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, również naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów.
Z powyższego wynika, że mechanik samochodowy ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej stąd też sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która została wymieniona wyżej wymaga udokumentowania na kasie rejestrującej przez wystawienie paragonu fiskalnego. 

Kasa fiskalna online – obowiązek stosowania przez mechanika

Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązują przepisy, które wymagają dokumentowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej online. Obowiązek stosowania kasy wprowadzany jest stopniowo dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Pierwszą grupą jaka była zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej online byli przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej i stacje paliw. Należą do niej podatnicy, którzy:
 • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, również naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania
 • wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • dokonują sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Podatnik, który zakupi kasę rejestrującą online może starać się o częściowy zwrot kosztów zakupu. Działając w oparciu o art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

4.  Podatnicy, u których:
1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Przedsiębiorca ma prawo skorzystać z możliwości odliczenia od podatku VAT należnego, kosztu zakupu kasy fiskalnej online. Ulga wynosi 90% ceny zakupu jednak nie więcej niż 700 zł. Jeżeli kwota do odliczenia przewyższa kwotę podatku VAT należnego, to podatnik może wnioskować o zwrot różnicy na podany rachunek bankowy lub może przenieść wyliczoną wartość podatku na kolejne okresy rozliczeniowe. Warunek: kasa musi być zakupiona przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. 

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi musi dodatkowo spełnić niżej wymienione warunki:
 • ma obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, która została zakupiona w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mówi art. 111 ust. 6b ustawy o VAT
 • musi posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej 
 • musi posiadać potwierdzenie zapłaty za kasę.

Sprzedaż na kasie rejestrującej – JPK _V7

Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowa struktura JPK_V7, w której nie wykazuje się oddzielnie paragonów fiskalnych, ponieważ przychód ewidencjonowany na kasie rejestrującej wykazywany jest w raportach fiskalnych z kasy z oznaczeniem „RO”. Zapisy w JPK_V7 dotyczące sprzedaży na kasie rejestrującej mogą być ujęte na podstawie rejestrów dobowych lub miesięcznych.


Data publikacji: 2021-02-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU