Z roku na rok coraz mniej podatników może korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej zobowiązani są przedsiębiorcy sprzedający towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Bez znaczenia jest czy podatnik rozlicza się z podatku VAT, czy też jest z niego zwolniony. Rozporządzenie pozwala na zwolnienie do końca 2024 roku, a więc tylko na jeden rok. Poprzednie Rozporządzenia obowiązywały na okres 2 letni. limit zwolnienia kasa fiskalna

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu podlegają wybrane grupy podmiotów oraz niektóre czynności. Najszerzej stosowane są zwolnienia, które zależą od obrotów.

Obecnie, w 2024 r. obowiązuje limit zwolnienia w wysokości 20 000 zł.
Zwolnieniem zostali objęci przede wszystkim podatnicy, którzy w latach poprzednich nie stosowali kas rejestrujących. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego powinni sami ustalić limit zwolnienia z kasy fiskalnej.

Do obliczenia limitu zwolnienia w trakcie roku służy wzór: 
kwota limitu pomnożona przez (liczba dni prowadzenia sprzedaży, która pozostała do końca roku podzielona przez liczbę dni w roku podatkowym). 

Szczegóły dotyczące zwolnienia przedmiotowego ze względu na rodzaj transakcji znajdują się w załączniku do rozporządzenia. Przykładowo, ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie wymagają sprzedaż wysyłkowa, świadczenie usług z płatnością na rachunek bankowy, dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników, dostawa nieruchomości, sprzedaż środków trwałych pod warunkiem, że została wystawiona faktura

Zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie dotyczą podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług wymienionych w paragrafie 4 niniejszego rozporządzenia. 
Są to przykładowo usługi świadczone w zakresie: wymiany opon i kół, badań i przeglądów technicznych pojazdów, usługi medyczne, taksówek, doradztwa podatkowego, gastronomiczne, prawnicze, fryzjerskie i inne.

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 roku

Zwolnienia z kasy fiskalnej obejmują podatników:
  • których obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 20 000 zł przypadającej na obrót na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych
  • rozpoczynających działalność gospodarczą, których sprzedaż towarów i usług na rzecz osób wymienionych wyżej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym ustalonego limitu. Przy czym limit 20 000 zł ustala się w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
  • rozpoczynających sprzedaż na rzecz w/w osób po dniu 31 grudnia 2023 r. w założeniu, że przewidywany przez podatnika obrót z tytułu sprzedaży nie przekroczy kwoty 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
Zwolnieniem z ewidencjonowania objęci są podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług, które zostały wymienione w części I załącznika do rozporządzenia pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym udział obrotów dotyczących tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika („udział procentowy obrotu”) wykonywanych na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 80% (par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). 

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność po 31 grudnia 2023 r. z tytułu dostawy towarów lub usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą skorzystać ze zwolnienia jeżeli przewidywany przez nich udział procentowy obrotu będzie wyższy od 80% (par. 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia)
  • za okres pierwszych 6 miesięcy roku wykonywania w/w czynności
  • za okres do końca roku jeżeli okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym był krótszy niż 6 miesięcy.

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-06
Data publikacji: 2020-03-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU