Jednym z dokumentów występujących w obrocie gospodarczym jest nota obciążeniowa. Do czego służy i jak ją prawidłowo zaksięgować? W tekście najważniejsze informacje dotyczące noty, które powinien wiedzieć przedsiębiorca. ksiegowanie noty obciazeniowej

Nota obciążeniowa,

księgowa, inaczej uznaniowa lub obciążeniowo-uznaniowa, to dokument rozliczeniowy danej jednostki. Stosowana między innymi przy dokumentowaniu transakcji nie podlegających przepisom ustawy o VAT. 

Dowód księgowy, nota obciążeniowa

W Rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów znajduje się lista dokumentów, które zostały uznane za dowody księgowe. Zawiera je par. 12 ust. 3 tego rozporządzenia. Zalicza się do nich:
 • faktury VAT, w szczególności:  które dalej zwane są „fakturami” i odpowiadają warunkom określonym w odrębnych przepisach
 • inne dowody, które zostały wymienione w par. 13 i 14 będące dowodem na dokonanie operacji gospodarczej zgodnie ze stanem rzeczywistym, które zawierają przynajmniej:
  • określenie wystawcy dokumentu lub wskazanie stron z nazwami i adresami osób będących uczestnikami danej operacji gospodarczej, której dotyczy dowód
  • datę wystawienia dowodu i datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dotyczy dowód (jeżeli data dokonania operacji jest taka sama co data wystawienia dowodu, to wystarczy podać tylko jedną)
  • przedmiot danej operacji gospodarczej oraz jego wartość i określenie ilości o ile przedmiot danej operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych
  • podpisy osób, które uprawnione są do wystawiania dokumentów operacji gospodarczych
  • oznaczenie za pomocą numeru lub w inny sposób, który umożliwia powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.
Paragraf 13 rozporządzenia wskazuje inne dokumenty, które zostały uznane za dowody księgowe. Są to:
 • dzienne zestawienia dowodów zapisane zbiorczo gotowe do zaksięgowania (faktury dotyczące sprzedaży)
 • noty księgowe sporządzone po to, aby dokonać korekty zapisu operacji gospodarczej jaka wynika z zewnętrznego lub własnego dowodu jaki został otrzymany od kontrahenta lub został przekazany kontrahentowi
 • dowody przesunięć
 • dowody opłat pocztowych i bankowych
 • inne dowody opłat, również dokonane na podstawie książeczek opłat oraz dokumenty zawierające dane, o których mówi par. 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.
Część wydatków zgodnie z par. 14 rozporządzenia można udokumentować dowodami wewnętrznymi

Co prawda nota obciążeniowa nie może stanowić podstawy do dokonania zapisu w KPiR (nie została wymieniona w katalogu), to w oparciu o wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretację indywidualną o sygn.. IBPBI/1/415-1115/10/ZK istnieje możliwość żeby nota obciążeniowa została uznana za dowód księgowy jeżeli posiada dane wymienione w par. 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Zatem podstawą wpisu przedmiotowych wydatków w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów winny być inne dokumenty, o których mowa w § 13 pkt 5 ww. rozporządzenia, jeżeli zawierają dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Jeżeli zatem nota obciążeniowa, o której mowa we wniosku zawiera ww. dane, a Wnioskodawca nie jest w stanie uzyskać na udokumentowanie przedmiotowych kosztów innych dowodów (np. faktur, refaktur, itp.) to nota ta może stanowić podstawę do ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.


Data publikacji: 2020-09-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU