Niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty podatku akcyzowego. Dotyczy to głównie firm prowadzących działalność produkcyjną, związaną z importem lub wprowadzaniem wyrobów akcyzowych do obrotu, jak również sprowadzaniem samochodów z innych państw do Polski. akcyza kpir

Akcyza, 

inaczej podatek akcyzowy należy do tzw. podatków pośrednich, czyli takich, które zostają nałożone na konsumenta jako odbiorcę ostatecznego. Obowiązek jej zapłaty spoczywa na przedsiębiorcy prowadzącym działalność, ale że wartość podatku wlicza się do kosztów sprzedawanego produktu, którego nabywcą jest konsument, to właściwie on ponosi koszt związany z zapłatą akcyzy. 

Akcyza, a KPiR

Przedsiębiorca jako podmiot zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego ma prawo zaliczyć wydatek związany z jego zapłatą do kosztów podatkowych, ponieważ akcyza nie jest wydatkiem wyłączonym z kosztów podatkowych, a dodatkowo wydatek poniesiony na jej zapłatę wiąże się z działalnością przedsiębiorcy, której celem jest osiągnięcie przychodu. 
Obowiązujące przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówią, że za moment poniesienia kosztu podatkowego uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztu, dlatego podatek akcyzowy należy ująć w PKPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu. 

Wyroby węglowe, a akcyza

Sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju, WNT, WDT oraz import i eksport   podlegają zapłacie akcyzy. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym do sprzedaży produktów węglowych zalicza się: 
  • sprzedaż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
  • użycie na potrzeby prowadzonej działalności.
W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych obowiązek podatkowy powstaje w momencie ich wydania przewoźnikowi, a przy udokumentowaniu fakturą w chwili jej wystawienia, ale nie później niż 7 dnia po wydaniu produktów. 
Podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów węglowych jest kosztem podatkowym ujmowanym w KPiR w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” na podstawie dowodu dokumentującego (przeważnie faktury VAT) poniesienie wydatku. Do kosztów nie można zaliczyć strat wynikających z ubytków akcyzowych, jak również podatku akcyzowego od tych ubytków. Podatnik, który dokonuje obrotu wyrobami węglowymi ma obowiązek:
  • złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
  • obliczenia i wpłacenia podatku akcyzowego na konto właściwej izby celnej w terminie do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Sprzedaż samochodów używanych – akcyza, a ujęcie w KPiR

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży sprowadzanych samochodów używanych wydatki poniesione na zapłatę akcyzy są elementem ceny zakupu, które ujmuje się w KPiR w kolumnie 10
W przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy należny podatek akcyzowy płacony od ich nabycia stanowi element ceny zakupu i należy go uwzględnić w wartości spisu z natury. Nie ma tu znaczenia, czy auto zostało sprowadzone z krajów UE, czy spoza niej. 
Przepisy mówią, że zakup powinien być ujęty w KPiR już po otrzymaniu towaru, jednak nie może to być później niż w dzień przekazania do magazynu lub w dzień sprzedaży. Zakup aut sprowadzanych do Polski z innych krajów powinien zostać ujęty w KPiR w dniu sprowadzenia pojazdu do kraju. 
W sytuacji kiedy zgłoszenie do opodatkowania akcyzą będzie miało miejsce już po dacie sprowadzenia samochodu do Polski, a więc po ujęciu zakupu auta w KPiR, to wartość podatku akcyzowego trzeba ująć w dacie zgłoszenia podatku w kolumnie 10. Dodatkowo razem ze spisem powinna zostać umieszczona informacja, której pozycji zakupu dotyczy wpis.


Data publikacji: 2021-04-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU