Przedsiębiorca w okresie rozliczeniowym zobowiązany jest do składania deklaracji podatkowych, które powinien przesłać do właściwego urzędu skarbowego. Co stanie się, jeżeli deklaracje podatkowe trafią nie do tego urzędu co potrzeba? Czy w związku z taką pomyłką nadal zostanie zachowany termin przesłania deklaracji? konsekwencje za zlozenie vat pit do zlego urzedu

Dlaczego nie można złożyć VAT lub PIT w niewłaściwym urzędzie?

Podatnik powinien składać deklaracje podatkowe we właściwym dla niego urzędzie skarbowym. Urzędy rygorystycznie przestrzegają właściwości zarówno rzeczowej jak i miejscowej. Właściwość miejscowa i rzeczowa ustalane są na podstawie zakresu zadań oraz zasięgu działania organów podatkowych na danym obszarze zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie. 

Zgodnie z podstawową zasadą zawartą w art. 17 par. 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli ustawy podatkowe nie mówią inaczej, to właściwość miejscowa organu podatkowego ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika. W oparciu o art. 45 ust. 1b ustawy o PIT podatnicy powinni składać deklaracje PIT w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania podatnika na dzień składania zeznania, a w przypadku, kiedy miejsce zamieszkania na terytorium RP ustało przed dniem złożenia zeznania podatkowego, to do urzędu skarbowego właściwego wg ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. 

Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania - urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym według miejsca zamieszkania na dzień otwarcia spadku zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.

Obowiązkiem przestrzegania właściwości miejscowej zgodnie z art. 15 Ordynacji podatkowej zostały obciążone organy podatkowe. Głównie dlatego, że posiadają narzędzia pozwalające łatwo ustalić właściwość miejscową i rzeczową organu podatkowego. Urzędy skarbowe na każdym etapie prowadzonej sprawy podatkowej muszą z urzędu zbadać wszelkie przesłanki dotyczące właściwości. Oznacza to, że w przypadku, kiedy podatnik wybierze niewłaściwy urząd skarbowy, to organ podatkowy powinien przekazać sprawę do takiego urzędu, który wg niego jest tym organem właściwym pod kątem miejscowym lub rzeczowym. O przekierowaniu sprawy urząd powinien powiadomić podmiot, który złożył dokumenty do niewłaściwego organu podatkowego. 

Jaki organ podatkowy uważa się za niewłaściwy?

Jak wskazują przepisy prawa podatkowego za organ niewłaściwy do rozpatrywania spraw danego podatnika uważa się ten, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może prowadzić jego postępowania. Konsekwencją naruszenia przepisów o właściwości przez organ podatkowy prowadzący postępowanie bez prawa do jego przeprowadzenia może być stwierdzenie nieważności orzeczenia, które zostanie wydane w takim postępowaniu. Tak stanowi art. 247 Ordynacji podatkowej. Kara dotycząca nieważności odnosi się tylko do tych przypadków, w których organ podatkowy prowadzi postępowanie i wydaje decyzję w sprzeczności ze swoją właściwością. 

Czy deklaracja złożona do niewłaściwego urzędu jest skuteczna?

W art. 170 Ordynacji podatkowej jest zapis odnoszący się do kwestii składania pism do niewłaściwego organu podatkowego oraz skutków jakie związane są z takim postępowaniem. W przepisie tym napisane jest, że w przypadku, kiedy organ podatkowy, do którego zostało wniesione pismo jest tym niewłaściwym, to w takiej sytuacji ma on obowiązek niezwłocznego przekazania sprawy do właściwego urzędu. O przekazaniu musi obowiązkowo poinformować podatnika, który złożył do niego deklarację lub inne pismo. Przepisy mówią, że jeżeli pismo do niewłaściwego organu podatkowego zostanie wniesione przed upływem terminu określonego przepisami prawa to należy uznać, że zostało ono wniesione z zachowaniem wymaganego terminu. W związku z tym samo złożenie pisma do niewłaściwego organu podatkowego nie może być powodem jego odrzucenia. Jak stanowi art. 170 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, który stwierdzi niewłaściwość miejscową i rzeczową musi przekazać sprawę do właściwego organu. Wspomniany przepis chroni wnoszącego podanie przed nieznajomością struktur w państwowych i samorządowych organach administracyjnych, a także przed konsekwencjami w sytuacji, kiedy podatnik pomimo posiadania informacji na temat zasad wnoszenia pism do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem urzędu wydającego decyzję wnosi podanie do niewłaściwego organu. 

Deklaracja podatkowa przekazana do niewłaściwego organu podatkowego w wyznaczonym terminie

Analizując w dalszej części art. 170 Ordynacji podatkowej i wymienione w nim pojęcie „podanie” można przypuszczać, że obejmuje ono swoim zasięgiem również deklarację podatkową. Takiego samego zdania jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który przedstawił swoje stanowisko w wyroku nr I SA/Gl 837/10 z dnia 12 stycznia 2011 roku. Sąd napisał w nim, że pod pojęciem „podanie” kryje się wiele różnego rodzaju pism, jak np. wniosek o wszczęcie postępowania, a także pisma niemające charakteru procesowego, jak np. wyjaśnienia, informacje, zawiadomienia oraz deklaracje. Podobnie uważa też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie nr 0111-KDIB1-2.4010.481.2019.2.ANK z dnia 16 stycznia 2020 roku. W związku z powyższym należy uznać, że art. 170 Ordynacji podatkowej w swojej treści w pojęciu „podanie” odnosi się również do deklaracji podatkowych. 

W przepisach ustawy Ordynacja podatkowa brak jest informacji w jaki sposób powinno dojść do przekazania podania. Obowiązek przekazania podania do właściwego organu podatkowego występuje również wtedy, kiedy podanie zostanie złożone po terminie, czyli dotyczy to także pism, dla których został przekroczony termin na ich złożenie. 

Podsumowanie

W sytuacji, kiedy podatnik przekaże podanie do niewłaściwego urzędu skarbowego, to organ podatkowy ma obowiązek niezwłocznie z urzędu przekazać takie pismo do właściwego organu podatkowego. Taka pomyłka nie narusza terminu wniesienia podania. Podatnik nie odpowiada też karnie za złożenie pisma do niewłaściwego organu podatkowego.


Data publikacji: 2024-02-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU