Urząd Skarbowy zgodnie z przepisami ma prawo stosować wobec podatników różne środki egzekucyjne. Egzekucji administracyjnej podlegają podatki, opłaty i inne należności, do których stosowane są przepisy z działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm. 6) zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. egzekucja przez urzad skarbowy

Które świadczenia nie podlegają egzekucji?

Egzekucją nie są objęte następujące świadczenia:
 • świadczenia alimentacyjne
 • świadczenia pieniężne wypłacane w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów
 • świadczenia rodzinne, jak: dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dodatki dla sierot zupełnych
 • zasiłki dla opiekunów
 • świadczenia z pomocy społecznej
 • świadczenie wychowawcze
 • jednorazowe świadczenie, o którym mówi art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 roku poz. 1329)
 • rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mówi ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270)
 • dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mówi art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270)
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mówi art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821)
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, o których mówi art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność podczas przebywania w pieczy zastępczej
 • dodatki mieszkaniowe
 • dodatki energetyczne
 • zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666). 

Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji przez Urząd Skarbowy?

Urząd Skarbowy nie może zająć:
 • przedmiotów z gospodarstwa domowego, jak: pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla osoby zobowiązanej oraz będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubrania niezbędnego do pełnienia służby lub wykonywania zawodu
 • zapasów żywności i opału, które są niezbędne dla zobowiązanego i członków rodziny będących na jego utrzymaniu na okres 30 dni
 • 1 krowy lub 2 kóz bądź 3 owcy, które potrzebne są do wyżywienia zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny razem z zapasem paszy i ściółki w ilości wystarczającej do najbliższych zbiorów
 • narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście przez osobę zobowiązaną z wyłączeniem środków transportu oraz surowców niezbędnych do tej pracy na okres 7 dni
 • przedmiotów niezbędnych do pełnienia służby przez zobowiązanego lub do wykonywania przez niego zawodu
 • pieniędzy w kwocie 760 zł
 • wkładów oszczędnościowych złożonych w bankach na zasadach i w wysokości określonej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe
 • oszczędności członka kasy złożonych w kasie w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • dokumentów osobistych
 • obrączki zobowiązanego i jego współmałżonka (po jednej) wykonanych z metali szlachetnych
 • orderów i odznaczeń oraz przedmiotów potrzebnych zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk religijnych jak również przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane znacznie poniżej ich wartości, a które mają dla zobowiązanego sporą wartość użytkową
 • kwot otrzymanych na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów pod warunkiem, że egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z innych tytułów niż roszczenia z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
 • 50% kwot diet otrzymanych na pokrycie wydatków służbowych, w tym także kosztów podróży i wyjazdów pod warunkiem, że egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
 • kwot będących stypendiami
 • rzeczy niezbędnych zobowiązanemu ze względu na jego ułomność fizyczną lub potrzebnych członkom jego rodziny z tego samego powodu
 • kwot otrzymanych z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych
 • środków pochodzących z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji, a także środków pochodzących z programów finansowanych z udziałem środków, o których mówi art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które zostały wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność, która jest egzekwowana, powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone
 • rzeczy służących w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa lub do wykonywania innych praktyk religijnych bądź będących obiektami kultu religijnego chociaż były kosztownościami lub dziełami sztuki
 • sum przyznanych orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o ile egzekwowana wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa.
Zobowiązany ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie z egzekucji z powodu ważnego dla niego interesu, a organ egzekucyjny na tej podstawie może dokonać zwolnienia z egzekucji w całości lub w części określone składniki majątku zobowiązanego na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Postępowanie egzekucyjne – z czego urząd skarbowy może ściągnąć środki pieniężne?

Urząd Skarbowy może prowadzić egzekucję z:
 • pieniędzy
 • wynagrodzenia za pracę
 • rachunków bankowych
 • innych wierzytelności pieniężnych
 • papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
 • praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy
 • weksla
 • autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych i z praw własności przemysłowej
 • udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • pozostałych praw majątkowych
 • ruchomości i nieruchomości
 • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego oraz z renty socjalnej.
Dodatkowo organ podatkowy ma prawo prowadzić egzekucję z praw instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi jakie zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub na innym rachunku, a także z wierzytelności rachunku pieniężnego, który służy do obsługi takich rachunków. 

Zasady dotyczące egzekucji z określonych świadczeń regulują przepisy. Zgodnie z nimi szczególnym zasadom podlegają między innymi świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym. 

Na podstawie przepisów o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin określa się zasady egzekucji z rent jakie przysługują z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy bądź za śmierć żywiciela lub wypłat z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego i egzekucji ze świadczeń pieniężnych, które przysługują z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa.


Data publikacji: 2022-06-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU