Początek pandemii COVID-19 stał się powodem do tego, żeby wiele spraw można było załatwić online. Obecnie ta forma komunikacji wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Już od dawna do wyboru sposobu komunikowania się przez Internet zachęcał ZUS, a w tej chwili zaczyna rozwijać się usługa e-Urząd Skarbowy. Obecnie z jej pomocą można zrealizować coraz więcej spraw. e-urzad skarbowy jakie wnioski mozna skladac

Usługa e-Urząd Skarbowy

Od teraz podatnicy mogą załatwić dużo więcej spraw podatkowych bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie. Aby móc skorzystać z usługi e-Urząd Skarbowy nie trzeba być koniecznie zarejestrowanym użytkownikiem i posiadać profil założony za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl – (login.gov.pl).

Do usługi e-Urząd Skarbowy można zalogować się za pomocą:
 • e-dowodu
 • bankowości elektronicznej
 • profilu zaufanego
 • zakładki m-obywatel
 • danymi autoryzacyjnymi, jak NIP lub PESEL, podaniem kwoty przychodu i kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty jaka wynika z ostatniego rocznego rozliczenia podatkowego.
Nie każdy z podanych sposobów logowania umożliwia dostęp do wszystkich informacji. Na przykład logowanie za pomocą danych autoryzujących daje ograniczony dostęp do usług, tylko do e-PIT-u (zeznanie roczne) i do danych osobowych. Chcąc skorzystać ze wszystkich usług należy wybrać inną metodę logowania. 

e-Urząd Skarbowy – jakie wnioski można składać?

Katalog usług jakie można załatwić za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy będzie cały czas poszerzany. W chwili obecnej możliwe jest przygotowanie i przesłanie między innymi takich dokumentów jak: 
 • wniosek o stwierdzenie nadpłaty
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet innych zobowiązań
 • wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty
 • czynny żal
 • zawiadomienie ZAW-NR.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
Wniosek może zostać złożony w przypadkach wykazanych w ustawie podatkowej. Składa się go zarówno w sprawach związanych z podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT. Aby złożyć dokument należy wybrać go z listy dokumentów, a następnie go uzupełnić. Wystarczy wskazać osobę, której będzie dotyczył, a potrzebne dane zostaną uzupełnione automatycznie. Opis we wniosku służy do podania przyczyny powstania nadpłaty. Jeżeli zaistnieje potrzeba to można do niego dołączyć 3 załączniki mające określony rozmiar. Wypełniony wniosek należy sprawdzić, zaakceptować i wysłać do urzędu. 


Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet innych zobowiązań
Jeżeli podatnik jest w posiadaniu wiedzy na temat ewentualnej nadpłaty lub zwrotu w urzędzie skarbowym, to może podjąć decyzję odnośnie tych kwot, czy mają zostać zaliczone na poczet bieżących bądź przyszłych zobowiązań. Na tej podstawie organ podatkowy odpowiednio rozdysponowuje kwoty. Powyższy formularz składa się w podobny sposób jak opisany wyżej wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W treści wskazuje się dokładnie jakie kwoty powinny zostać zaliczone i jaki podatek został wskazany w dyspozycji. Jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe, to urząd wykorzysta nadpłatę lub zwrot do pokrycia zaległości informując o tym podatnika przez wydane postanowienie. 


Wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty
Każda wpłata dokonywana na rzecz urzędu skarbowego powinna być prawidłowo zaksięgowana, dlatego musi być właściwie opisana podczas wysyłania. Podatnik powinien podać prawidłowy numer formularza, a także okres za jaki dokonywana jest wpłata. Jednak czasami mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy z różnych powodów dochodzi do podania błędnych danych do przelewu. W takiej sytuacji wpłata zostaje zaksięgowana na koncie kwot do wyjaśnienia. Jeżeli podatnik sam zauważy błąd dotyczący nieprawidłowego tytułu wpłaty na poleceniu przelewu, to może od razu starać się wyjaśnić przeznaczenie wpłaty. W przypadku, gdyby nie zauważył błędu, a zrobi to urząd bądź błąd zostanie zauważony w inny sposób, to zapewne urzędnik będzie kontaktował się z podatnikiem w celu złożenia wyjaśnienia. Podatnik ma prawo na każdym etapie złożyć wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty. Może to zrobić właśnie za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy. 


Czynny żal
Czynny żal jest instytucją funkcjonującą od kilku lat. Polega na zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego, czyli: 
 • braku złożonej deklaracji, jeżeli zgodnie z ustawą był obowiązek jej złożenia
 • złożenia deklaracji po terminie
 • nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych, takich jak między innymi: PKPiR, ewidencja przychodów, rejestry VAT, inne ewidencje i rejestry, do których prowadzenia dla celów podatku zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
 • nierzetelnego wystawiania faktur
 • braku zapłaty zobowiązań podatkowych
 • innych nieprawidłowości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Wniosek o czynny żal można pobrać z listy na e-Urząd Skarbowy i wypełnić go. W dokumencie należy podać powód składania, a także wskazać odpowiedni urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej. Po wybraniu opcji „dodaj” będzie możliwe uzupełnienie danych osoby składającej czynny żal. Wypełniony wniosek należy sprawdzić pod względem kompletności wniosku, zaakceptować go i wysłać do urzędu. 


Zawiadomienie ZAW-NR
W przypadku, kiedy przedsiębiorca dokonał zapłaty należności za fakturę sprzedaży na rachunek bankowy niewidniejący na białej liście podatników, a fakturę wystawił czynny podatnik VAT i wartość transakcji przekroczyła kwotę 15 000 zł brutto, to w takiej sytuacji podatnik, który będzie chciał uniknąć negatywnych konsekwencji powinien złożyć zawiadomienie ZAR-NR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla osoby zlecającej przelew. 

Podsumowanie

Usługa e-Urząd Skarbowy wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla podatników, dzięki której mogą załatwić wiele spraw związanych z podatkami bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. W ten sposób mogą zaoszczędzić czas poświęcony na dojazd do urzędu.  Co prawda nie można jeszcze tą drogą składać wszystkich formularzy, jak np. zeznań rocznych PIT, ale może niebawem się to zmieni. Poza tym przedsiębiorcy dzięki tej możliwości zyskali dostęp do innych przydatnych funkcji. Należy zaznaczyć, że wszystkie wnioski składane za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy mają taką samą moc prawną, jak te wysyłane za pomocą Poczty Polskiej lub złożone osobiście w urzędzie skarbowym.


Data publikacji: 2022-11-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU