Wycena prywatnego majątku wprowadzanego do firmy jako środek trwały w ramach Polskiego Ładu wydaje się być mniej atrakcyjna i korzystna dla przedsiębiorców w porównaniu z przepisami stosowanymi do końca 2021 roku. wycena prywatnych srodkow trwalych

Wycena majątku prywatnego wprowadzonego do firmy w świetle przepisów obowiązujących do końca 2021 roku

Zasady wyceny zostały omówione w art. 22g ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z przepisami, do końca 2021 roku podatnik mógł skorzystać z jednej z dwóch dostępnych możliwości. A mianowicie:
  • podatnik posiada dokument zakupu – wycena dokonywana jest w oparciu o cenę nabycia środka trwałego
  • podatnik nie posiada dokumentu zakupu – wycena dokonywana jest na podstawie wartości początkowej środka trwałego w wysokości jaka wynika z wyceny dokonanej przez podatnika zgodnie z ceną rynkową środka trwałego tego samego rodzaju jaka obowiązywała w grudniu roku poprzedzającego rok założenia ewidencji środków trwałych lub sporządzenia wykazu, a także na podstawie stanu i stopnia zużycia środka.

Cena nabycia zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PIT

Zgodnie z wymienionym przepisem na cenę nabycia składa się:
  • kwota należna zbywcy powiększona o koszty powiązane z zakupem, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, takie jak: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych oraz innych, odsetek i prowizji
  • kwota należna zbywcy pomniejszona o podatek VAT z wyłączeniem przypadków kiedy na podstawie innych przepisów podatek od towarów i usług nie określa podatku naliczonego lub podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony bądź nie przysługuje zwrot różnicy podatku w świetle ustawy o podatku VAT. 
Przy imporcie do ceny nabycia wlicza się cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. 

Wycena majątku wnoszonego do środków trwałych w Polskim Ładzie

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegają zasady związane z wyceną środków trwałych nabytych w drodze zakupu. W związku z tym art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie.

Obecnie za wartość początkową środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie uważana:
  • cena nabycia - w przypadku odpłatnego nabycia
  • cena nabycia jednak nie wyższa od wartości rynkowej – jeżeli składniki majątku używane przez podatnika nie były wcześniej amortyzowane jeszcze przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Z perspektywy podatnika nie jest to korzystna zmiana. Przedsiębiorcy często przyjmowali do majątku firmowego kilkuletnie samochody osobowe, które wcześniej używali w celach prywatnych i mogli dokonać wyceny na podstawie dokumentu zakupowego i dzięki temu mogli zaliczyć wyższą wartość auta. Obecnie wycena będzie odbywała się w oparciu o cenę rynkową, a ta przeważnie jest niższa w porównaniu z ceną nabycia.  

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą. 3 lata temu zakupił prywatnie samochód dostawczy. Zakup został udokumentowany fakturą. Obecnie planuje przeniesienie samochodu do majątku firmy. W jaki sposób powinien dokonać wyceny auta jeżeli:
  • wprowadzi samochód na stan środków trwałych firmy przed końcem 2021 roku
  • wprowadzi samochód na stan środków trwałych firmy w 2022 roku.
Odpowiedź:
W obu przypadkach dla celów wyceny na potrzeby amortyzacji ważny jest moment wprowadzenia auta do firmy:
  • wprowadzenie samochodu do majątku firmowego w 2021 roku pozwalało dokonać wyceny na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2021 roku, czyli w oparciu o cenę nabycia z faktury zakupu
  • wprowadzenie samochodu do majątku firmy w 2022 roku zgodnie z nowymi przepisami będzie wymagało od przedsiębiorcy dokonania wyceny w oparciu o cenę rynkową, której wartość jest znacznie niższa w porównaniu z ceną nabycia.


Data publikacji: 2022-01-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Andreas
25 Sierpień 2022

Wprowadziłem do firmy w 2015 r auto wartości 24 000 zł zakupione z moich środków prywatnych, ale faktura została wystawiona już na firmę. Z powodu wyższej wartości auto zostało zaliczone do środków trwałych i w tym roku zakończył się okres jego rozliczania. Choć auto użytkowane było również przeze mnie (albo raczej głównie) prywatnie, to jaką korzyść miała z tego tytułu firma, w świetle korzyści podatkowej? Czy w związku z tym powinien mój wspólnik to finansowo ze mną rozliczyć, a jeżeli tak to w jaki sposób?