Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wybrani podatnicy mają comiesięczny obowiązek składania raportu JPK V7, czyli dokumentu, w którym występują wszystkie transakcje sprzedaży oraz zakupu (dla podmiotów odliczających podatek VAT). Każdemu zdarzają się błędy czy pomyłki, stąd rodzi się pytanie – jak zachować się, kiedy jedna z faktur zakupu zostanie pominięta i nie znajdzie się w pliku JPK V7? Zapoznamy się nie tylko z konsekwencjami pominięcia, ale również rozwiązaniem omawianej sytuacji. konsekwencje pominiecia faktury zakupu w jpk v7m

Jakie zakupy powinny pojawić się w pliku JPK V7?

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, plik JPK V7 jest obowiązkowym dokumentem dla czynnych podatników VAT – jest on przygotowywany raz na miesiąc JPK_V7M albo raz na kwartał JPK_V7K. Dokument spełnia funkcję ewidencji, w której widnieją wszystkie dane umożliwiające właściwe rozliczenie podatku i wygenerowanie informacji podsumowującej. Kluczowe znaczenie ma chociażby kwota podatku naliczonego, ale sprawdzane są także inne wartości.

Informacje widniejące w pliku JPK V7M pozwalają zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu wyznaczyć kwotę podatku VAT od zakupów, która podlega odliczeniu. Dokładniejsze informacje związane z fakturami zakupu znajdują się w części ewidencyjnej raportu JPK V7, a z kolei w części deklaracyjnej powinna znaleźć się kwota podatku VAT obliczona na podstawie części ewidencyjnej pliku.

Tutaj uwaga dla podmiotów, które wybrały rozliczanie kwartalne – należy mieć na uwadze, że informacje wpisane do części ewidencyjnej wszystkich miesięcy zaliczanych do kwartału należy zsumować. Uzyskana wartość musi zgadzać się z kwotą wpisaną do części deklaracyjnej odpowiadającej za cały kwartał. Oznacza to, że wykonując korektę raportu JPK V7, trzeba wziąć pod uwagę, czy nie będzie miała wpływu na następne przygotowane pliki.

Ewidencja VAT zakupu przygotowywana dla celów podatku VAT naliczonego zawiera (w przypadku, kiedy zakup jest przeznaczony do czynności opodatkowanych):
 • zakupy krajowe – dobrowolne odliczenia VAT,
 • zakupy zagraniczne – w raporcie JPK V7 muszą znaleźć się kwoty importu usług, uproszczonego importu towarów oraz WNT po stronie sprzedaży, a z kolei po stronie nabycia widnieje dobrowolne odliczenie VAT – tylko w taki sposób transakcja staje się neutralna podatkowo.
Należy podkreślić, że za zakupy powiązane z używaniem pojazdu (dla użytku mieszanego, w którym stosowane jest 50% odliczenie) w raporcie JPK V7 wpisuje się kwoty niepełne, czyli w wysokości, którą można odliczyć – stosuje się 50% wartości netto oraz 50% podatku VAT.

Zasady uzupełniania pliku JPK V7M

Od momentu wprowadzenia do obrotu gospodarczego pliku kontrolnego JPK V7, przygotowano również szereg objaśnień, zgodnie z którymi dowiadujemy się, jak należy go uzupełniać. Informacje są dostępne w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych występujących w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT.

W wyjaśnieniach uzyskujemy informację, iż w zakresie danych używanych do ustalenia podatku naliczonego podatnik ma wpisywać tylko wartość towarów i usług, a także podatek naliczony (wraz z korektami) w kwocie, którą można odliczać. Prawo do odliczenia albo zwrotu podatku naliczonego odbywa się w terminie rozliczeniowym na przygotowanej deklaracji JPK V7 – to stanowisko przedstawione w art. 86-92 ustawy o VAT.

Ewidencja przygotowywana w celach podatkowych musi zawierać kilka wymaganych informacji, a wśród nich:
 • rodzaj sprzedaży oraz podstawę opodatkowania, wysokość kwoty podatku należnego, a także korekty podatku należnego ze wskazaniem stawek podatku,
 • kwotę podatku naliczonego pomniejszającego kwotę podatku należnego, wliczając w to korekty podatku naliczonego,
 • kontrahentów,
 • dowody sprzedaży i zakupów.
W rejestrze VAT zakupu nie należy wprowadzać faktur zakupu dokumentujących czynności zwolnione z VAT albo nieopodatkowane. W raporcie nie wpisuje się również faktur zakupu bez kwoty VAT umożliwiających odliczenie.

Brak faktury zakupu w JPK V7 – jakie są konsekwencje?

Jeżeli z różnych względów w raporcie JPK V7 nie znajduje się faktura zakupu, podmiot może wykonać następujące czynności:
 • w przypadku faktury bez podatku VAT do odliczenia – nie należy wpisywać jej do raportu,
 • dla faktury z podatkiem VAT możliwym do odliczenia podatnik ma prawo wykonać odliczenie bez korekty, w:
  • jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, dla podmiotów rozliczających się kwartalnie,
  • jednym z trzech okresów rozliczeniowych dla podmiotów rozliczających się miesięcznie,
 • faktura z podatkiem VAT, który można odliczyć i który nie został wprowadzony z wykorzystaniem jednego z wyżej omówionych sposobów, zapomnianą fakturę można wprowadzić, dzięki korekcie pliku JPK V7 w podstawowym terminie w pliku JPK V7 albo w jednym z wyznaczonych we wcześniejszym punkcie.

Trzeba mieć świadomość, że nawet jeśli faktury zakupu zabraknie w rejestrze VAT, nie trzeba spodziewać się negatywnych konsekwencji. Jest to uwarunkowane tym, że odliczenie podatku VAT jest prawem, a nie obowiązkiem podmiotu. Warto jednak mieć świadomość, że w sytuacji, gdy nie dochodzi od odliczania podatku VAT, jest on kosztem, a księgowanie faktury w księgach podatkowych odbywa się w kwocie netto.

Zasady są inne w przypadku transakcji WNT, importu, usług albo importu towarów (zgodnie z art. 33a), w których wykonanie obowiązku było wpisywane do rejestru VAT sprzedaży, co było uwarunkowane obowiązkiem naliczania podatku. Oznacza to, że brak wpisanej faktury zakupu potwierdzającej transakcje zobowiązuje podmiot do ich wpisania w momencie powstania obowiązku podatkowego. Dla przykładu, gdy raport JPK V7 został już złożony, nie można obejść się bez przygotowania korekty i wpisanie do rejestru transakcji. Odliczanie VAT odbywa się w dowolny sposób (gdy brak stosownych przepisów) w tej kwestii zapewnienie neutralności jest szczególnie istotne.


Data publikacji: 2022-11-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU