Mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek generowania, a następnie dostarczania pliku JPK_VAT to organów podatkowych od dnia 1 stycznia 2018 roku. Wśród pozostałych struktur JPK znajdziemy między innymi JPK_MAG, który dotyczy gospodarki magazynowej, a jego sporządzanie jest obowiązkowe dla przedsiębiorców od dnia 1 lipca 2018 roku. Nie należy go wysyłać każdego miesiąca, a jedynie na wyraźne żądanie organów podatkowych. Raport ten dostarczony zostaje do urzędu w formie elektronicznej. Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się wszystkich ważnych informacji dotyczących JPK_MAG.

JPK_MAG

Czym jest raport JPK?
JPK to skrót od Jednolity Plik Kontrolny, raport ten uwzględnia dane, które odnoszą się do zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w danym przedsiębiorstwie. Raport powinien być dostarczony do urzędu w formie elektronicznej, a dokładnie w formacie XML, jak informuje nas Ministerstwo Finansów. Plik JPK_VAT musi być dostarczany do urzędu każdego miesiąca, a pozostałe struktury JPK, do których zaliczamy JPK_FA, JPK_EWP, JPK_MAG, bądź JPK_PKPIR powinny być trzymane na informatycznych nośnikach danych lub też na dysku komputera. Obowiązek sporządzania pliku JPK ma ścisły związek z kontrolą, która organy podatkowe są w stanie sprawować nad podatnikami.

Podkreślamy, iż zgodnie z nowelizacją przepisów, mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek sporządzania JPK_VAT nie później niż do 25. dnia miesiąca, który dotyczy miesiąca poprzedniego. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT każdego miesiąca, jak i tych, którzy robią to co kwartał. Wszystkie inne struktury wysłane będą dopiero na żądanie organów podatkowych.

Na kim spoczywa obowiązek sporządzania JPK_MAG?
Przesłanką do generowania raportu JPK_MAG jest prowadzenie gospodarki magazynowej przy użyciu programów elektronicznych. Celem raportu JPK_MAG jest sprawdzenie czy obrót towarami oraz materiałami, które mają miejsce w magazynie odbywa się w sposób prawidłowy. Na chwilę obecną, przedsiębiorcy, którzy do ewidencji gospodarki magazynowej używają tylko i wyłącznie papierowych metod nie muszą generować raportu JPK_MAG. Przedsiębiorcy, którzy zgodnie z przepisami nie mają obowiązku prowadzenia magazynu, a czynią to elektronicznie, również muszą generować oraz przechowywać plik JPK_MAG.

Jeszcze raz podkreślamy, przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z gospodarki magazynowej lub robią to w formie papierowej nie muszą generować raportu JPK_MAG.

Jakie dane wchodzą w skład raportu JPK_MAG?
Plik JPK_MAG zawiera szczegółowe informacje o ruchach magazynowych, takie jak:
- materiały, produkty oraz półprodukty w kontekście sztuki,
- dokumenty magazynowe, do których zaliczamy: rozchód wewnętrzny (RW), przesunięcie międzymagazynowe (MM), przyjęcie z zewnątrz (PZ), wydanie na zewnątrz (WZ).

Dokumenty magazynowe zostają rozdzielone na następujące sekcje:
a) Wartość, dotycząca konkretnych danych:
- numer dokumentu,
- data dokumentu,
- data otrzymania/wydania towaru,
- dostawca/odbiorca towaru,
- wartość ogólna dokumentu,
- numer i data faktury, bądź specyfikacji dotyczącej przyjętego/wydanego towaru.
b) Wiersze, w których skład wchodzą:
- kod towaru,
- nazwa towaru,
- ilość,
- jednostka miary,
- cena jednostkową,
- wartość pozycji.

Dla przedsiębiorców, którzy są właścicielami wielu magazynów, należy sporządzić plik JPK_MAG dla każdego z nich. W chwili obecnej w skład JPK_MAG zaliczamy najbardziej popularne dowody magazynowe, ale struktura będzie powiększana o następne dokumenty. Celem raportu JPK_MAG jest wykazanie sposobów wyceny dóbr, a także sprawdzenie czy ewidencja prowadzona jest w sposób właściwy.

Przy sporządzaniu raportu JPK_MAG musi zostać użyty specjalny program komputerowy, albo inny program o charakterze sprzedażowo – magazynowym, w którym dostępne są wszystkie niezbędne funkcje. Ministerstwo Finansów nakłada obowiązek sporządzenia pliku JPK_MAG w formacie XML, gdyż cechuje go łatwość przetwarzania. Takim programem jest FakturaXL, gdzie plik JPK_MAG można wygenerować na podstawie prowadzonego modułu magazynowego w sposób automatyczny. Raport JPK_MAG powinien być sporządzany na bieżąco, każdego miesiąca, a następnie zapisany i przechowywany na elektronicznych nośnikach danych, bądź na dysku komputera. Jeśli przedsiębiorstwo otrzyma żądanie kontroli przez organy podatkowe, należy raporty te dostarczyć przy pomocy elektronicznych nośników danych, wśród których wyróżniamy płyty DVD, płyty CD, pendrive, dysk zewnętrzny i tym podobne.

Ważna uwaga dla wszystkich podatników – raporty JPK nie mogą być dostarczane do organów podatkowych przy pomocy poczty elektronicznej.


Data publikacji: 2018-09-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU