Nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku nakładają na mikroprzedsiębiorców rozliczających VAT obowiązek dostarczenia co miesiąc pliku JPK_VAT do odpowiednich organów. W dniu 1 lipca 2018 roku będzie miał miejsce kolejny obowiązek, dotyczący posiadania reszty struktur JPK: JPK_EWP, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_WB.
Specyfiką JPK_PKPIR jest wyszczególnienie informacji, które występują w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zapoznaj się z niniejszym artykułem i dowiedz się od kiedy będzie obowiązywał raport JPK_PKPIR, a także na kogo nałożony zostanie obowiązek sporządzania go.

JPK_PKPIR

Jednolity Plik Kontrolny to raport, w którym wyszczególnione są informacje księgowe, występujące w logicznej strukturze. Dokument ten dostarczany jest do organów podatkowych drogą elektroniczną, albo przy pomocy nośników. Wśród struktur, które zostały wspomniane powyżej, wyróżniamy między innymi JPK_PKPIR w której to znajdują się informacje, które występują w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Rolą JPK_PKPIR jest przede wszystkim weryfikacja przez urząd czy dochód, który ustalony został przez przedsiębiorcę jest właściwy.

W dochodzie rozróżniamy dwie sekcje, w których skład wchodzą poniżej podane elementy:
a) sekcja PKPIR info, w której skład wliczamy:
- wartość spisu z natury przypadającą na początek oraz koniec roku,
- koszty uzyskania przychodu,
- dochód;
b) sekcja PKPIR wiersze, w której skład wliczamy:
- liczbę porządkową,
- datę w której miało miejsce wydarzenie gospodarcze,
- numer dowodu księgowego,
- dane kontrahenta,
- opis zdarzenia,
- przychód,
- zakupy,
- wydatki.

Do sporządzania raportu JPK_PKPIR zobowiązani są Ci podatnicy, którzy korzystają z księgi przychodów i rozchodów, która ma formę elektroniczną. W Polskim prawie nie istnieją przepisy mówiące, iż księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w formie elektronicznej, stąd istnieje możliwość, aby występowała ona w formie papierowej. W przypadku papierowej KPiR nie ma obowiązku sporządzać JPK_PKPIR.

Podsumowując, podatnicy, którzy używają programów komputerowych (włącznie z arkuszem kalkulacyjnym Excel) do prowadzenia KPiR mają obowiązek sporządzania pliku JPK_PKPIR.

Istnieje pewna różnica, w porównaniu do standardowego pliku JPK_VAT, a mianowicie dokument JPK_PKPIR nie musi być dostarczany co miesiąc do urzędu, a tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy poniższa decyzja zostanie wydana przez odpowiedni organ podatkowy.
W tym względzie, organ podatkowy może zażądać zarówno całości ksiąg wraz z dowodami księgowymi, bądź danej części. Wymagane informacje dostępne będą w formie pliku JPK_PKPIR. Ich dostarczenie musi nastąpić przy użyciu nośników danych, albo środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązek generowania oraz przesyłania do urzędów JPK_PKPIR nałożony jest na duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 roku.
Małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa muszą liczyć się z tym przepisem od 1 lipca 2018 r.

Przedsiębiorcy na których urząd skarbowy nasienie obowiązek dostarczenia pliku JPK_PKPIR muszą dostarczyć go w formie elektronicznej, z użyciem programów księgowych, albo nośnikiem danych, z tym, że w wypadku drugiej opcji musi zostać zachowany warunek, który świadczy, że informacje na nim zapisane muszą zostać poprawnie odczytane.
Podatnicy mogą również skorzystać z zewnętrznych nośników informatycznych, jednakże odczytanie zawartych informacji musi nastąpić w sposób jednoznaczny, a urządzenie powinno być tak zabezpieczone, aby nie zostało narażone na wszelkiego rodzaju szkody.

WARTO WIEDZIEĆ!
Program do fakturowania FakturaXL w ramach pakietu Pełnego zapewnia prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w ramach której można m.in. wygenerować plik JPK_PKPIR zgodny ze schematem Ministerstwa Finansów.


Data publikacji: 2018-06-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU