Zgodnie z ustawą o rachunkowości możemy wyszczególnić grupę podmiotów gospodarczych, które nie muszą sporządzać sprawozdania rocznego. Aby skorzystać z tego uprawnienia, wymagane jest przygotowanie, a następnie złożenie oświadczenie. Dzisiaj zapoznamy się z warunkami składania rocznego sprawozdania, jak i elementami, których nie może zabraknąć w oświadczeniu. kiedy nie trzeba skladac sprawozdania finansowego

Brak obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowego – dla kogo?

Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości zarówno kierownik spółki jawnej osób fizycznych, jak i spółki partnerskiej, w której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, a także operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły wyznaczonego limitu w wysokości 2 000 000 euro (przeliczonej na polskie złotówki) oraz nie korzysta z zasad rachunkowości, wyznaczonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2 ma prawo złożyć w rejestrze sądowym zgodnym z miejscem prowadzenia działalności oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy dokument musi zostać dostarczony najpóźniej 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

Reasumując, z prawa mogą skorzystać zarówno spółki jawne osób fizycznych, jak i spółki partnerskie. Innym warunkiem jest uzyskiwanie przychodów netto, które po przeliczeniu na złotówki nie przekraczają 2 000 000 euro za rok. Ostatnim warunkiem jest niestosowanie zasad rachunkowości wyznaczonych w art. 2 ust. 2 ustawy.

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem obowiązkowym dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe i uzyskujących przychody netto przekraczające 2 000 000 euro.

W przypadku spółek jawnych i partnerskich można skorzystać z prawa do nieskładania rocznego sprawozdania finansowego. Takie działanie musi zostać poprzedzone dostarczaniem stosownego oświadczenia.

Przepisy informują również, że zarówno osoby fizyczne, jak i spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku mają możliwość wyboru zasad rachunkowości wyznaczonych przepisami prawa także od początku kolejnego roku obrotowego. Ta zasada dotyczy jedynie podmiotów, w których przychody netto uzyskiwane ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za wcześniejszy rok obrotowy po przeliczeniu na złotówki nie przekraczają 2 000 000 euro.

W omawianej sytuacji podmioty mogą przekazać stosowną informację do urzędu skarbowego. Zawiadomienie może zostać doręczone poprzez serwis CEIDG – dotyczy osób fizycznych bądź wspólników spółek cywilnych osób fizycznych.

Jak spółki jawne oraz spółki partnerskie prowadzą księgi podatkowe?

Spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które osiągają przychody mniejsze niż 2 000 000 euro, nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencja może odbywać się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z przepisami prawa podmioty, które nie przekraczają przychodu netto w wysokości 2 000 000 euro, nie mają obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego. Inne zasady obowiązują spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości wymienione podmioty mają obowiązek przygotowania, a następnie dostarczenia do KRS sprawozdań finansowych w terminie nieprzekraczającym 15 dni od dnia zatwierdzenia dokumentu.

Omawiane zasady są uwarunkowane przepisami ogólnymi, a dokładnie art. 69 ustawy. Za złożenie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania (jeśli się odbyło), odpisu uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego odpowiada kierownik jednostki. W dalszej kolejności KRS zatwierdza roczne sprawozdanie i decyduje o podziale zysku albo pokryciu straty.

W tym miejscu należy podkreślić, że spółki partnerskie oraz spółki jawne zaliczamy do jednostek transparentnych podatkowo. W praktyce rozliczanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej to obowiązek wspólników spółki, a nie spółki. Spółki jawne oraz partnerskie określa się jako spółki osobowe, dlatego wpisanie do rejestracji w KRS jest obowiązkowa.

Wracając do ewidencji księgowej, dowiadujemy się, że osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź druga opcja księgi rachunkowej. Wszystkie działania muszą być zgodne z przepisami o rachunkowości (art. 24a ustawy 1 ustawy o PIT).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ma na celu wyznaczenie dochodu bądź straty, podstawy opodatkowania oraz wysokości należnego podatku za rok podatkowy wliczając w to okres sprawozdawczy, a także biorąc pod uwagę ewidencję środków trwałych i wartości niematerialne i prawne. Korzystając z przepisów art. 11a-22c zapoznajemy się ze sposobem obliczanie wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Uzupełnianie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych bądź spółek partnerskich. Takie informacje są dostępne w art. 24a ustawy o PIT. Obowiązek dotyczy jednostek, w których zgodnie z przepisami o rachunkowości przychód netto za wcześniejszy rok podatkowy był równy albo większy od 2 000 000 euro.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje dla spółki jawnej albo partnerskiej dopiero po przekroczeniu wskazanego limitu. Dochód z działalności gospodarczej jest obliczany na podstawie kwoty widniejącej w księgach pomniejszonej o dochody wolne od podatku oraz zwiększony o wydatki, których zgodnie z przepisami prawa nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak błędnie wliczono je w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i biorąc pod uzyskiwane przychody ze sprzedaży spółka jawna oraz partnerska mogą prowadzić zarówno księgi rachunkowe, jak i podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego – jak przygotować?

Zgodnie z przepisami prawa oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego musi być dostarczony w terminie 6 miesięcy od zakończonego roku obrotowego. W Polsce rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, dlatego termin upływa 30 czerwca.

Na skutek epidemii koronawirusa wprowadzono wiele modyfikacji w przepisach, jednak wskazany wcześniej termin nie został zmieniony.

Oświadczenie musi trafić do KRS. Podmiot pragnący skorzystać ze zwolnienia powinien:
  • zalogować się na portalu,
  • kliknąć zakładkę „Bezpłatne zgłoszenia dokumentów finansowych”,
  • uzupełnić elektroniczne oświadczenie.

Ostateczny termin przesyłania oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego mija 30 czerwca.

Zarówno spółka jawna, jak i spółka partnerska nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy przychód netto uzyskiwany  z prowadzonej działalności przekracza 2 000 000 euro. Jeżeli przychód jest większy, wymieniony podmioty muszą uzupełniać podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kolejnym obowiązkiem jest dostarczenie do KRS oświadczenia. Dokument musi zostać przygotowany i złożony każdego roku. 


Data publikacji: 2022-09-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU