Przyszły przedsiębiorca przy zakładaniu działalności gospodarczej musi podjąć kilka decyzji, np.: jaką formę prawną wybrać. Jedną z możliwości jest spółka partnerska. Jakie daje korzyści, a jakie są wady spółki partnerskiej? spolka partnerska zalety wady

Spółka partnerska – charakterystyka

Spółka partnerska jest osobową spółką handlową. Mogą ją założyć osoby fizyczne w ilości co najmniej dwie, które wykonują wolny zawód (aptekarz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarz, położna, pielęgniarka, fizjoterapeuta, adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, doradca podatkowy, księgowy, biegły rewident, rzeczoznawca majątkowy, doradca inwestycyjny, broker ubezpieczeniowy, makler papierów wartościowych, notariusz, tłumacz przysięgły, architekt, inżynier budownictwa). Do jej założenia nie jest wymagany kapitał zakładowy. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
Ustawy regulujące wykonywanie konkretnego wolnego zawodu mogą zawierać dodatkowe warunki do jego wykonywania za pośrednictwem spółki partnerskiej. Są to np.: przepisy o adwokaturze zawierające informacje o tym, z którymi przedstawicielami danych zawodów adwokat może zawrzeć umowę spółki partnerskiej. 

PRZYKŁAD 1
Rodzeństwo podjęło decyzję o założeniu spółki partnerskiej. Obydwoje uprawiają zawód medyczny. Brat jest lekarzem, natomiast siostra pielęgniarką. Czy mogą prowadzić działalność w formie spółki partnerskiej?

Odpowiedź:
Tak, mogą założyć spółkę partnerską. 

PRZYKŁAD 2
Radca prawny ma zamiar założyć spółkę partnerską z doradcą podatkowym. Czy partnerzy muszą wnieść do spółki kapitał? 

Odpowiedź:
Partnerzy nie muszą wnosić do spółki żadnego kapitału. 

Spółka partnerska – nazwa

W nazwie spółki partnerskiej koniecznie musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego partnera. Firma musi też zawierać określenie „partner” lub „partnerzy” bądź „spółka partnerska” jak i określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dozwolone jest używanie skrótu „Sp. p.”. 

PRZYKŁAD 3
Kilku adwokatów postanowiło założyć spółkę partnerską. W firmie spółki chcą używać nazwiska tylko jednego z nich. W związku z tym, czy spółka może mieć nazwę: „Adwokaci Jan Kowalski i partnerzy”?

Odpowiedź:
Tak spółka może mieć taką nazwę, ponieważ zostały spełnione wszystkie kryteria. Jest w niej zarówno nazwisko jednego z partnerów, a także oznaczenie „partnerzy”

Spółka partnerska – umowa

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zawierać wymienione informacje:
  • określenie wolnego zawodu jaki wykonują partnerzy w ramach umowy spółki partnerskiej
  • przedmiot działalności spółki
  • nazwiska i imiona partnerów ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki
  • nazwiska i imiona partnerów reprezentujących spółkę
  • firmę i siedzibę spółki
  • czas trwania spółki jeżeli został oznaczony
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego z partnerów i ich wartość.
Spółka partnerska powstaje w chwili wpisania jej do KRS. W związku z tym nie występuje pojęcie spółka partnerska w organizacji. 
Razem ze zgłoszeniem spółki do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego z partnerów do wykonywania wolnego zawodu oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi ustawami. 

Spółka partnerska – odpowiedzialność spółki w stosunku do osób trzecich

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą wspólnicy z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ta może zostać odpowiednio zmieniona. 
Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w wyniku wykonywania wolnego zawodu przez pozostałych partnerów, a także za zobowiązania będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, za zobowiązania podlegające kierownictwu przez innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Podsumowując, partner w spółce nie odpowiada za błędy innego partnera, co oznacza, że każdy odpowiada za własne błędy. Mogą zdarzyć się też sytuacje kiedy odpowiedzialność za długi ponoszą wszyscy wspólnicy. 

PRZYKŁAD 4
Spółka partnerska założona przez 4 wspólników zawarła umowę na prowadzenie spraw prawnych spółki akcyjnej, którymi zajął się jeden ze wspólników. W wyniku jego działań spółka poniosła stratę. W konsekwencji podjęła kroki prawne (egzekucję) w stosunku do spółki partnerskiej. Egzekucja była nieskuteczna z powodu braku majątku. Jak spółka jawna może dochodzić swoich należności? 

Odpowiedź:
Błąd popełnił jeden z partnerów i to on ponosi odpowiedzialność za błąd. Spółka może dochodzić należności właśnie od niego. 

PRZYKŁAD 5
Spółka partnerska zawarła umowę najmu lokalu, za który przestała płacić czynsz. W związku z tym powstała spora zaległość. Wszczęta egzekucja okazała się nieskuteczna. Czy możliwe jest dochodzenie należności od wszystkich wspólników? 

Odpowiedź:
Tak, wierzyciel ma prawo dochodzić zapłaty od wszystkich wspólników, ponieważ żaden z nich nie odpowiada za popełnienie błędu. 

Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej może zostać rozszerzona jeżeli w umowie zostanie zapisane, że jeden partner lub większa ich liczba zgodzili się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. 

Spółka partnerska – reprezentacja

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, pod warunkiem, że umowa spółki nie zawiera innych postanowień. Umowa dopuszcza umieszczenie w niej zapisu, że np.: tylko dwóch lub trzech wspólników może reprezentować spółkę. 

Czasami z ważnych powodów partner może zostać pozbawiony prawa do reprezentowania spółki. Za uchwałą w tej sprawie musi głosować przynajmniej 2/3 partnerów. Uchwała musi zostać podjęta większością ¾ głosu. Partner zostaje pozbawiony prawa do reprezentowania spółki dopiero w momencie wpisu do KRS. 
W spółce partnerskiej istnieje możliwość ustanowienia zarządu, który może ją reprezentować. W takiej sytuacji w stosunku do zarządu stosuje się przepisy dotyczące spółek kapitałowych. Członkiem zarządu powinien być co najmniej jeden wspólnik. Jeżeli wspólnik utraci uprawnienia, to musi z niej wystąpić. 

Podsumowanie

Spółka partnerska to korzystne rozwiązanie dla osób wykonujących wolny zawód, ponieważ przy tej formie prawnej podatnik odpowiada jedynie za własne błędy. Spółkę partnerską łatwo jest zawiązać. Do jej założenia nie jest wymagany kapitał zakładowy. Istnieje możliwość ustanowienia zarządu. Jedną z wad jest fakt, że nie każdy może ją założyć. Partnerami mogą być tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.


Data publikacji: 2021-08-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
lili123
27 Wrzesień 2022

Ja mam pytanie dotyczące spółki partnerskiej. Otóż zastanawiam się nad kwestią jaka jest rozszerzona odpowiedzialność jednego ze wspólników i jak to się odbywa? Czy można liczyć na wyczerpującą odpowiedź?