Od 2019 roku podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mają obowiązek składania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej, który wynika z wprowadzonych zmian dotyczących przekazywania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Wątpliwości co do nowego sposobu przekazywania sprawozdań pojawiły się w przypadku spółki cywilnej. sprawozdanie finansowe spolki

Sprawozdanie finansowe – kogo dotyczy obowiązek sporządzania?

Podmioty gospodarcze podlegające wpisowi do KRS mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Do grupy tej należą spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o. o., akcyjne, europejskie. Sprawozdania finansowe sporządzają również osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe. Zgodnie z art. 45 ust. 1f-1g ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno mieć postać elektroniczną i winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Musi być sporządzone w strukturze logicznej i w formacie zgodnie z udostępnieniem ich w BIP na podmiotowej stronie urzędu, który obsługuje ministra właściwego ds. finansów publicznych. Sporządzone sprawozdanie jest przekazywane do KRS lub do Szefa KAS w zależności od tego jaki podmiot je przesyła. 

Sprawozdania finansowe przekazywane do Szefa KAS

Nowe przepisy (art. 45 ust. 5 ustawy o PIT) nakładają na niektóre podmioty obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS za pośrednictwem kanałów elektronicznych przed upływem terminu przewidzianego na złożenie zeznania zgodnie z odpowiadającą strukturą logiczną udostępnianą na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Podatnicy ci muszą sporządzić sprawozdanie elektroniczne w terminie do 31 marca, a następnie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym powinni je przekazać do Szefa KAS. 

Sprawozdanie finansowe spółek podlegających ustawie o PIT

Ustawie o PIT podlegają nie tylko osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ale również wspólnicy spółek osobowych (spółka jawna, komandytowa, partnerska) oraz spółki cywilnej
W zasadzie podatnikiem podatku PIT nie jest spółka, a jej wspólnicy. Wynika to z art. 5b ust. 2 ustawy PIT. Natomiast spółka jako całość ma tylko obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jeżeli chodzi o spółki jawne, partnerskie i komandytowe, to podlegają one wpisowi do KRS i to do tego miejsca mają obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych w terminie 15 dni licząc od dnia zatwierdzenia. W następnej kolejności sprawozdanie przekazywane jest do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Wspólnicy w/w spółek, podobnie jak i same spółki nie muszą już dodatkowo wysyłać sprawozdania do Szefa KAS ani do urzędu skarbowego. 

Spółka cywilna, a sprawozdanie finansowe

Spółka cywilna jest podmiotem zobligowanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z tego powodu ma też obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Ten typ spółki nie podlega wpisowi do KRS, dlatego też nie musi przekazywać sprawozdania do tej instytucji. Nie ma też obowiązku przekazywania go do Szefa KAS, ponieważ zgodnie z treścią art. 45 ust. 5 ustawy PIT obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KAS dotyczy jedynie podatników podatku PIT prowadzących księgi rachunkowe, a spółka cywilna jak wiadomo nie jest podatnikiem podatku PIT, jedynie są nimi poszczególni jej wspólnicy. W związku z powyższym spółka cywilna nie wysyła sprawozdania finansowego ani do KRS, ani do Szefa KAS, ani do urzędu skarbowego. Podobnie jak i jej wspólnicy. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe nie wysyłają sprawozdań finansowych do żadnej wymienionej powyżej instytucji.


Data publikacji: 2021-02-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU