Obecnie deklaracja VAT-7 sporządzana i składana jest jedynie drogą elektroniczną w formie pliku JPK_V7. Informacje z rejestrów zakupów i sprzedaży kopiowane są i odpowiednio przetwarzane do określonego przepisami formatu elektronicznego. Zmiana struktury nie wyłączyła możliwości dokonywania korekt ewentualnych błędów. W jaki sposób należy przeprowadzić prawidłową korektę w pliku JPK? kiedy składac korekte pliku jpk

Czym jest nowy plik JPK?

Dzięki likwidacji deklaracji VAT oraz struktury pliku JPK_VAT, podatnicy zobowiązani są do przesyłania do urzędów dużo większego zakresu informacji o przeprowadzanych transakcjach i powiązaniach pomiędzy ich uczestnikami. Tym samym podniosło się ryzyko popełnienia pomyłki. 

Plik JPK_V7 zbudowany jest z dwóch części:
 • deklaracyjnej – odpowiada deklaracji VAT
 • ewidencyjnej – odpowiada staremu JPK_VAT
Może występować w jednym z dwóch schematów:
 • JPK_V7M – miesięczne rozliczenie podatku (podatnik co miesiąc wypełnia część deklaracyjną i ewidencyjną)
 • JPK_V7K – kwartalne rozliczenie podatku (podatnik za pierwsze 2 miesiące kwartału składa jedynie część ewidencyjną, a za ostatni miesiąc kwartału składa część ewidencyjną i deklaracyjną). 

Korygowanie błędów w nowym JPK

Zasady dotyczące dokonywanych korekt w nowej strukturze JPK są takie same jak w przypadku pliku JPK_VAT. Przedsiębiorca dokonuje korekty jedynie tej części (ewidencyjnej lub deklaracyjnej), która zawiera błędy. W przypadku korekty części ewidencyjnej przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia nowego, poprawionego pliku w formacie XML.

Korekta może być związana:
 • z danymi formalnymi – składa się wyłącznie kompletną i poprawioną część ewidencyjną (korekta danych formalnych nie wpływa na część deklaracyjną JPK)
 • z wysokością podatku VAT z faktury sprzedażowej – składa się z 2 części pliku, kompletnej i poprawionej części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej (korekta wpływa na podstawę opodatkowania)
 • z kwotą ulgi na zakup kasy fiskalnej – składa się wyłącznie kompletną i poprawioną część deklaracyjną (korekta nie wpływa na część ewidencyjną JPK). 
Sposób dokonania korekty zależy:
 • od momentu wykrycia błędu, czy nastąpił przed wysyłką pliku JPK
 • od tego czy zauważony błąd ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania lub na wysokość podatku należnego. 
W sytuacji kiedy przedsiębiorca zorientuje się, że popełnił błąd, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, a ma tylko znaczenie do identyfikacji transakcji i zauważył błąd jeszcze przed wysyłką pliku za dany okres, to może poprawić błędne dane i wykazać jedynie prawidłowe pozycje. 
Natomiast jeżeli zauważy błąd już po wysyłce pliku JPK, to będzie musiał dokonać tzw. storna, czyli będzie zobowiązany do ujęcia całego wpisu ze znakiem minus oraz dodania nowego wpisu z poprawnymi danymi. 

Inne sytuacje kiedy korekta JPK jest potrzebna

 • korekta JPK ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego (korekta in plus lub in minus) – korekty dokonuje się za okres, za który zgodnie z przepisami powinna mieć miejsce korekta wpisów. We wpisie musi znaleźć się numer faktury korygującej
 • korekta zmniejszająca (in minus) ma wpływ na wysokość podatku naliczonego – może być wykazana w tym samym okresie co faktura pierwotna. W schemacie JPK ujmuje się wyłącznie fakturę pierwotną pomniejszoną o wartość wykazaną w dokumencie korygującym.
W przypadku kiedy przedsiębiorca pomyli się i wpisze błędnie numery faktur, a błąd będzie polegał na wprowadzeniu małych i wielkich liter, to korekta pliku JPK nie jest konieczna. Istotne jest żeby numery faktur zostały wprowadzone w całości z ich oryginalną pisownią. 

Jeżeli korekta JPK obejmuje wyłącznie poprawienie danych zawartych w części ewidencyjnej, jak np. błędnie wpisanego numeru NIP kontrahenta, to nie ma to wpływu na rozliczenia wykazane w części deklaracyjnej pliku. 

Wystawienie faktury korygującej, a korekta JPK

Konieczność sporządzenia i wysłania korekty pliku JPK zależy od daty księgowania faktury korygującej. W niektórych przypadkach nie trzeba wysyłać korekty JPK, jak np. w sytuacji kiedy:
 • faktura korygująca sprzedaż zmniejszająca podstawę opodatkowania VAT księgowana na bieżąco – brak korekty JPK
 • faktura korygująca sprzedaż zwiększająca podstawę opodatkowania VAT księgowana przeważnie w dacie wystawienia faktury pierwotnej – konieczność sporządzenia korekty JPK
 • faktura korygująca wydatek zmniejszająca podstawę opodatkowania VAT księgowana na bieżąco – brak korekty JPK
 • faktura korygująca wydatek zwiększająca podstawę opodatkowania VAT księgowana przeważnie na bieżąco – brak korekty JPK.

 

Kary przewidziane dla podatników za błędy w JPK 

Podatnicy zobowiązani są do przekazywania dużej ilości danych, dlatego czasami mogą przytrafiać im się pomyłki. W przypadku zauważenia takiej, przedsiębiorca powinien sporządzić korektę składanego pliku JPK. Urzędy podatkowe mogą nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Przedsiębiorca uniknie kary jeżeli sporządzi korektę pliku JPK. Termin na jej złożenie wynosi 14 dni licząc od dnia wykrycia błędu lub wystąpienia zmiany mającej wpływ na ewidencję. Jeżeli przedsiębiorca nie zauważy błędu, to zgodnie z tym co wskazuje art. 109 ust. 3f ustawy o VAT ma 14 dni na korektę błędów wskazanych w wezwaniu otrzymanym od urzędu skarbowego. Termin liczony jest od momentu otrzymania wezwania. 

Przedsiębiorca może też nie składać korekty JPK jeżeli stwierdzi i będzie potrafił udowodnić w urzędzie skarbowym, że JPK nie zawiera błędów wymienionych w wezwaniu. 

Przykłady

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca w maju 2021 roku złożył plik JPK za miesiąc kwiecień 2021. Wykazał w nim błędnie wartość sprzedaży z kilku faktur, łącznie z 6. Urząd skarbowy przeprowadził kontrolę, która wykazała pewne nieprawidłowości i w związku z nimi wezwał podatnika do skorygowania błędów. Przedsiębiorca otrzymał wezwanie 14 lipca 2021 roku. Korektę sporządził i wysłał do urzędu 5 sierpnia 2021 roku. Czy w związku z tym urząd nałoży na podatnika karę, pomimo, że wysłał on korektę?

Odpowiedź:
Tak, nałoży, ponieważ przedsiębiorca dokonał korekty w późniejszym czasie niż przewidują przepisy, bo po upływie ustawowych 14 dni od otrzymania wezwania. Kara łączna może wynieść 3 000 zł (500 zł za każdy błąd x 6).


PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca zakupił do firmy artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda i inne) z przeznaczeniem dla pracowników. Otrzymał fakturę VAT opiewającą na kwotę 800 zł. Okazało się, że wydał za dużo pieniędzy i po kilku dniach zwrócił część produktów. Otrzymał korektę zmniejszającą. Jak w tym przypadku powinien ująć korektę w JPK?

Odpowiedź: 
Faktura korygująca jest zmniejszająca i ma wpływ na podatek VAT naliczony od dokonanych zakupów. Dodatkowo będzie wykazana w tym samym okresie co faktura pierwotna, dlatego nie musi być księgowana. Przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć wartość faktury pierwotnej o dokonaną korektę, przez co faktura zakupowa wystawiona za artykuły spożywcze zostanie ujęta w pliku JPK w niższej kwocie. 


PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca zdecydował się na rozliczenia kwartalne VAT. W jaki sposób powinien dokonać wysyłki pliku JPK_V7 za I kwartał roku?

Odpowiedź:
Podatnik rozliczając podatek kwartalnie ma obowiązek wysłać plik w strukturze JPK_V7K w następujący sposób:
 • za styczeń wysyła część ewidencyjną do 25 dnia miesiąca lutego
 • za luty wysyła część ewidencyjną do 25 dnia miesiąca marca
 • za marzec wysyła część ewidencyjną i deklaracyjną (za cały kwartał) do 25 dnia miesiąca kwietnia.


Data publikacji: 2021-12-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU