Do jednych z obowiązków przedsiębiorcy, czynnego podatnika VAT należy wysyłanie do urzędu skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). W 2020 roku mają być wprowadzone zmiany w zakresie JPK_VAT i deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Przedsiębiorca zostanie zobligowany do składania nowego dokumentu elektronicznego JPK_VAT z deklaracją VAT (JPK_V7M, rozliczenia miesięczne) lub (JPK_V7K, rozliczenia kwartalne). JPK_V7M struktura

Od kiedy obowiązek stosowania struktury JPK_V7M?

Nowa struktura JPK ma zastąpić dotychczas stosowane deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT, które do tej pory były składane oddzielnie. Pozostałe deklaracje VAT (VAT-8, VAT-9M, VAT-UE) będą składane po staremu. Wprowadzenie zmian ma na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych wobec podatnika. 

Termin, od którego przedsiębiorcy będą mieli obowiązek składania nowej struktury zależy od wielkości przedsiębiorstwa. I tak:
  • od 1 kwietnia 2020 roku zostały nim objęte duże przedsiębiorstwa (podatnicy niebędący mikro/małymi/średnimi przedsiębiorstwami zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców). Pozostali podatnicy dobrowolnie
  • od 1 lipca 2020 roku dotyczy wszystkich podatników.
Z dniem 1 lipca 2020 roku nie będzie już możliwości wysłania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K w formie pierwotnej za okres od lipca 2020 roku. Za wcześniejsze okresy sprzed lipca 2020 roku będzie można złożyć deklarację w sposób funkcjonujący obecnie. Korekty za poprzednie okresy rozliczeniowe będą składane w tej samej strukturze co deklaracje pierwotne. 

Wygląd JPK_V7M struktura

W nowej strukturze widać podział na 2 części: 
  • ewidencyjną (zastępuje obecny JPK_VAT)
  • deklaracyjną (zastępuje deklarację VAT).
Dostępne są dwie struktury:
  • JPK_V7M (dla podmiotów składających 2 części, deklaracyjną i ewidencyjną w formie miesięcznej)
  • JPK_V7K (dla podmiotów składających część ewidencyjną w formie miesięcznej, a część deklaracyjną w formie kwartalnej).
Wszyscy podatnicy zobowiązani do składania nowej struktury uzupełniają wszystkie jej elementy w pliku XML. Są to:
„Nagłówek” (wskazuje między innymi: okres pliku, cel złożenia, urząd skarbowy, data złożenia),
„Pomiot 1” (dane podmiotu składającego deklarację),
„Deklaracja” (dane nawiązujące do pierwotnej deklaracji VAT zawierające potrzebne informacje celem obliczenia wysokości zobowiązania/zwrotu z tytułu VAT, podatku VAT naliczonego i należnego),
„SprzedażWiersz” (dane służące do wyliczenia podatku należnego)
„SprzedażCtrl” (dane związane z liczbą wierszy sprzedaży i VAT należnym),
„ZakupWiersz” (dane potrzebne do wyliczenia podatku naliczonego),
„ZakupCtrl” (dotyczy liczby wierszy zakupów i VAT naliczonego). 

Jeżeli chodzi o korektę JPK_V7M uzupełnia się tylko część, która jej podlega. I tak przy korekcie części: 
deklaracyjnej i ewidencyjnej należy wypełnić wszystkie części, które zostały wykazane powyżej
deklaracyjnej wypełnia się tylko wymienione elementy: („Nagłówek”, „Podmiot 1”, „Deklaracja”)
ewidencyjnej wypełnia się tylko wymienione elementy: („Podmiot 1”, „SprzedażWiersz”, „SprzedażCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”). 

Pola JPK dzielą się na 3 rodzaje:
  • obowiązkowe (zapis w polach jest obowiązkowy. Jeżeli nie ma możliwości dokonania wpisu należy wprowadzić „BRAK”),
  • opcjonalne (zapisu dokonuje się tylko w sytuacji kiedy informacja dotyczy danego pola. W pozostałych przypadkach pole pozostaje puste),
  • fakultatywne (zapis w polu jest dobrowolny, jak np.: przyczyna złożenia korekty). 
Pola znaków w pliku JPK są polami alfanumerycznymi. Można wprowadzać zarówno wielkie jak i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne, takie jak np.: „+”, „-”. Limit wpisywanych znaków wynosi 256. Pola kwotowe pozwalają na wprowadzanie wartości liczbowych w formie ciągu liczb. Nie ma możliwości korzystania ze spacji, czy oddzielacza dla tysięcy. Można jedynie zastosować znak kropki.

W części ewidencyjnej niepełne kwoty należy wprowadzić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a w części deklaracyjnej są zaokrąglane do pełnych złotych. 
Jedno pole w JPK_V7M służy do podania daty i czasu. Informacje uzupełnia się w formacie RRR-MM-DDTGG-MM-SS, jak przykładowo: 2020-03-04T12:00:10Z. Jeżeli mamy czas uniwersalny to format należy uzupełnić przez dodanie litery „Z” (ZULU). 

Część ewidencyjna JPK_V7M struktura

W założeniu część ewidencyjna dotyczy przede wszystkim składanych korekt. Podatnik ma obowiązek sporządzić nowy plik XML ze skorygowaną częścią ewidencyjną/deklaracyjną lub z obu jednocześnie jeżeli błędy wystąpiły w obu częściach. W korekcie muszą być wypełnione wszystkie dane, nie tylko w części, w której został popełniony błąd. 
Jeżeli wpis nie ma wpływu na wysokość podatku VAT to w takiej sytuacji należy dokonać korekty poprzez zastosowanie storna. Robi się to w ten sposób, że błędny wpis wprowadza się ze znakami przeciwnymi i dodatkowo ponownie dokonuje prawidłowego zapisu.

W sytuacji kiedy pierwotny plik JPK_V7M nie zostanie złożony to możliwe jest tylko złożenie jednego, poprawnego wpisu. 
Jeżeli korekta dotyczy zapisów mogących mieć wpływ na wysokość podatku to do ewidencji wprowadza się numer dokumentu korygującego w prawidłowym okresie, którego dotyczy dokonana korekta. Jeżeli dokument pierwotny i korekta zostają ujęte w tym samym okresie, a  korekta zmniejsza podatek naliczony, to podatnik może ująć dokument pierwotny w wartościach, które już uwzględniły korektę. Podatnik musi wskazać numer dokumentu w całości taki sam jak na dokumencie źródłowym.


Data publikacji: 2020-04-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU