Każdy przedsiębiorca ma obowiązki wobec urzędów. Do jednych z nich należą rozliczenia z Urzędem Skarbowym polegające między innymi na terminowym i prawidłowym składaniu deklaracji podatkowych. Jednocześnie podatnicy poddawani są różnym kontrolom ze strony urzędników, którzy mają prawo skontrolować przedsiębiorcę pod kątem prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podatnik może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, a także przedłożenia odpowiednich dokumentów, dokonania korekty zeznania lub deklaracji. wezwanie z urzedu skarbowego zlozenie wyjasnien korekty

Składanie wyjaśnień – wizyta w Urzędzie Skarbowym

Urząd może wezwać przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień z powodu:
 • popełnienia zwykłego błędu rachunkowego
 • pomyłki związanej z niewłaściwym wypełnieniem niektórych pozycji w dokumentach
 • prostych czynności sprawdzających
 • okazania dokumentów związanych z wykazaną ulgą podatkową
 • kontroli podatkowej.
Podatnik wezwany do urzędu w zależności od powodu wezwania powinien przygotować odpowiednie dokumenty, które musi okazać pracownikowi US podczas wizyty w urzędzie. Błędy w deklaracji wymagają korekty. Po jej złożeniu zmienia się treść pierwszej przekazanej deklaracji lub zeznania, co oznacza, że pierwotnie złożone dokumenty nie są brane pod uwagę przez urzędników. Podatnik:
 • składa korektę deklaracji na druku obowiązującym w danym roku, którego ona dotyczy w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem strony e-deklaracje. W tym przypadku e-podpis nie jest wymagany
 • do korekty dołącza pisemne uzasadnienie przyczyny jej złożenia za pomocą załącznika ORD-ZU.
Korekta w formie pisemnej wymaga złożenia podpisu. Jego brak dla urzędników oznacza, że korekta nie została złożona. W takiej sytuacji podatnik może ponieść odpowiedzialność za niezłożenie korekty w wymaganym terminie. Zgodnie z przepisami korektę można składać aż do momentu zakończenia okresu przedawnienia, czyli przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym była składana deklaracja lub zeznanie. 

Korekta deklaracji przez urząd skarbowy

Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki, bądź że została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, to organ podatkowy ma prawo sam skorygować błędy przez dokonanie stosownych poprawek lub uzupełnień, pod warunkiem, że zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty wynikające z tych poprawek nie będą przekraczały wartości 1 000 zł. 

Sporządzenie korekty przez urzędników, czyli tzw. korekty z urzędu wymaga dokonania uwierzytelnienia kopii skorygowanej deklaracji razem z informacją o korekcie deklaracji, zmianie wysokości zobowiązania podatkowego lub informacji o braku takich zmian. które to uwierzytelnienie powinno trafić do rąk podatnika. Korekta urzędowa musi być doręczona do przedsiębiorcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli podatnik nie będzie zgadzał się z korektą otrzymaną z urzędu, to ma prawo wnieść sprzeciw do organu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Podatnik może wnieść sprzeciw w formie zwykłego pisma, w którym powinien wyjaśnić z czym się nie zgadza, a także podać swoje dane identyfikacyjne. W przypadku braku zastrzeżeń korekta z urzędu nie wymaga zmian i podatnik nie musi wysyłać pisma do urzędu, a Urząd skarbowy powinien w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia korekty z urzędu zaksięgować deklarację. 

Prawo do złożenia korekty deklaracji może zostać zawieszone na czas prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Dokonanie korekty zostaje przywrócone po zakończeniu postępowania. 

Dokumenty dające prawo do ulg podatkowych 

1. Ulga prorodzinna:
 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły

2. Ulga dla honorowych dawców krwi:
 • zaświadczenie wystawione przez jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie pobierania krwi, o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników

3. Ulga rehabilitacyjna:
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, jak np. faktury na zakup leków, rachunki dokumentujące pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – większość przypadków

4. Ulga internetowa:
 • dokument zawierający dane podatnika, dane sprzedawcy usług internetowych oraz cenę za usługi, jak np. przelew bankowy

5. Darowizna odliczana od dochodu w ramach limitu 6%:
 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, darowizna pieniężna
 • dokument z danymi identyfikującymi darczyńcę oraz z wartością darowizny i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny, darowizna niepieniężna
 • w przypadku darowizny na rzecz organizacji zagranicznej dodatkowo oświadczenie, że na dzień przekazania darowizny miała ona status taki jak organizacja pożytku publicznego

6. Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne:
 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, darowizna pieniężna
 • dokument z danymi identyfikującymi darczyńcę wraz z wartością darowizny i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny, darowizna niepieniężna
 • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Darczyńca powinien je otrzymać od obdarowanego w ciągu 2 lat od przekazania darowizny.


Data publikacji: 2022-08-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU