W niektórych sytuacjach podatnik może zastosować zerową stawkę podatku VAT. Jest to dość korzystne rozwiązanie, które pozwala zachować sprzedawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, a z drugiej strony nie zobowiązuje go do zapłaty podatku należnego. stawka 0% vat na dostawy komputerow dla placowek oswiatowych

Kiedy zerowa stawka podatku VAT?

Art. 83 ustawy o VAT zawiera zakres przedmiotowy stosowania stawki podatku 0%. Ust. 1 pkt 26 tejże ustawy wskazuje, że stawkę 0% można stosować do:

dostaw sprzętu komputerowego:
a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Odpowiednio ust. 13 mówi, że: 

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 % podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

Z kolei w ust. 14 można przeczytać, że:

Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0 %, pod warunkiem:
1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Natomiast art. 83 ust. 15 ustawy o VAT wskazuje, że:

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Załącznik nr 8 do ustawy zawiera wykaz towarów, dla których dostawa opodatkowana jest stawką 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wśród wymienionych towarów znajdują się: 
  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
  • drukarki
  • skanery
  • urządzenia komputerowe używane do pisma Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych, w tym także koncentratory i switche sieciowe, routery oraz modemy.
Wynika z tego, że nie każdy sprzęt komputerowy może być opodatkowany zerową stawką podatku VAT. Wszystkie pozostałe towary, które nie zostały wymienione w załączniku nr 8 do ustawy objęte są podstawową stawkę VAT 23%. Zgodnie z powyższym stawkę podatku 0% można zastosować w stosunku do dostawy sprzętu komputerowego dla gminy, ale tylko w przypadku, kiedy będzie on przeznaczony do przekazania nieodpłatnie do placówek oświatowych, takich jak:
  • szkoły i przedszkola publiczne oraz niepubliczne
  • szkoły wyższe
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zerowa stawka podatku VAT – nabywca sprzętu komputerowego

Zerowa stawka VAT może być stosowana w przypadku, kiedy zakupu sprzętu komputerowego dokonuje gmina, a podmiotem faktycznie z niego korzystającym jest placówka oświatowa. Na fakturze zakupowej jako nabywca musi koniecznie być wymieniona gmina. Podobne zdanie w tej kwestii posiadają organy podatkowe. Za przykład może posłużyć interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPP2/443-337/14-2/SJ z dnia 20 czerwca 2014 roku. Sprawa dotyczy podatnika, który zawarł z gminą umowę na dostawę komputerów i akcesoriów komputerowych do pracowni szkolnej w szkole podstawowej i gimnazjum. W umowie znalazł się zapis mówiący, że faktura ma być wystawiona na gminę ze stawką VAT 0%. Na fakturze gmina figurowała jako nabywca i płatnik, zaś odbiorcą była szkoła podstawowa i gimnazjum. Przedmiot dostawy stanowiły towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Dostawa została opodatkowana stawką VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy. Zakupiony towar został dostarczony do gminy, a następnie na podstawie protokołu przekazania trafił do wymienionych szkół. 

Organ podatkowy zgodził się, że jeżeli towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy stanowiły przedmiot dostawy na rzecz gminy i zostały spełnione warunki wymienione w art. 83 ust. 13 – 15 ustawy, to taka dostawa mogła korzystać z preferencyjnej, zerowej stawki VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy. Dodatkowo podatnik powinien posiadać kopię załącznika do umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu oraz kopię protokołu bezpłatnego przekazania do wyposażenia pracowni komputerowej w placówce oświatowej. 

Sprzęt komputerowy dla placówki oświatowej, a stawka 0% VAT - warunki

Zgodnie z przepisami dla dostawy sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 0%, ale ważne jest, aby sprzęt przekazany został placówce oświatowej. Zastosowanie stawki preferencyjnej nie zależy i nie może zależeć od sposobu w jaki dana placówka oświatowa go wykorzysta. Dodatkowym warunkiem zgodnie z przepisami jest konieczność posiadania przez dostawcę odpowiednich dokumentów. Kopie tych dokumentów muszą zostać przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie przepisy nie wskazują sposobu wykorzystania sprzętu komputerowego przez placówki oświatowe. Podobne zdanie w tej kwestii ma Dyrektor KIS, który potwierdził je w interpretacji z dnia 4 maja 2022 roku, nr 0112-KDIL1-2.4012.60.2022.1.NF

Podsumowanie

Podatnicy dokonując dostawy sprzętu komputerowego mogą zastosować stawkę podatku VAT 0%. Aby było to możliwe muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim dostawa powinna być zrealizowana na rzecz gminy. Następnie towary muszą zostać nieodpłatnie przekazane do placówek oświatowych na własne potrzeby tych placówek.


Data publikacji: 2023-02-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU