Działalność wykonywana w zakresie organizacji szkoleń wiąże się z poniesieniem przez przedsiębiorcę kosztów związanych z ich przygotowaniem. Jak prawidłowo zakwalifikować wydatki związane z organizacją szkoleń na gruncie podatkowym? koszty organizacji szkolen

Co będzie kosztem uzyskania przychodów?

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mają na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby określony wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi pomiędzy nim, a osiągniętym przychodem zaistnieć związek przyczynowy (poniesiony wydatek ma lub mógł mieć wpływ na powstanie bądź zwiększenie przychodu). Wynika z tego, że każdy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu z wyłączeniem wydatków wskazanych w katalogu i nieuznawanych za koszty należy uznać za koszt uzyskania przychodów.

Wydatki poniesione na organizację szkoleń, a kwestia podatkowa

Wydatki poniesione na organizację szkoleń jak najbardziej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wiążą się one z osiągnięciem przychodu. Podobnego zdania są organy podatkowe, które dopuszczają taką możliwość. Dowodem na to może być pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPBI/1/415-454/11/ESZ z 26 lipca 2011 r. będące odpowiedzią na zapytanie Wnioskodawczyni o wydatki związane między innymi z organizacją szkoleń, seminariów, konferencji oraz imprez reklamowych dla kontrahentów (działania informacyjno – promocyjne lub promocyjno – reklamowe).

Wydatki poniesione na
  • wydanie zaproszeń i materiałów biurowych
  • zwyczajowy poczęstunek oraz zakup napojów bezalkoholowych lub zakup cateringu
  • wynajem obiektu razem z salą szkoleniową
  • wynagrodzenie z tytułu wynajmu sprzętu technicznego i przygotowanie materiałów szkoleniowych
  • noclegi i ubezpieczenie uczestników
  • wynagrodzenie wykładowców
  • zakup kompleksowej usługi organizacji konferencji wraz z usługą gastronomiczną.
PRZYKŁAD
Podstawowa działalność jaką prowadzi Wnioskodawczyni polega na produkcji i sprzedaży kabli oraz przewodów. Trudna sytuacja na rynku i konieczność poszukiwania nowych kontrahentów oraz utrzymanie dotychczasowych spowodowała, że musiała ona ponieść w/w wydatki, aby móc zapewnić uczestnikom szkoleń określone warunki. Ich brak mógłby uniemożliwić ich przeprowadzenie. Wszystkie wymienione elementy, również posiłek są konieczne do przeprowadzenia szkolenia oraz mają zapewnić jego prawidłowy przebieg. Wymienione powyżej wydatki, według Wnioskodawczyni są praktyką stosowaną powszechnie. Podjęte działania mają na celu zachowanie oraz zabezpieczenie źródła przyszłych przychodów. Oferowane posiłki odpowiadają standardom biznesowym i nie są okazałe ani wystawne. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki jakie Wnioskodawczyni poniosła w związku z prowadzoną działalnością można uznać za koszt uzyskania przychodów, jeżeli nie będą one nosiły znamion wystawności i okazałości oraz będą miały charakter, który nie będzie świadczył o kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. 
Działania, które głównie mają na celu poprawę wizerunku przedsiębiorcy stanowią wydatki zaliczane do kosztów reprezentacji nie mogących stanowić kosztu uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek VAT – odliczenia

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatek VAT można odliczyć w takim zakresie w jakim nabywane przez podatnika towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczenie obejmuje między innymi podatek naliczony od usług szkoleniowych nabytych w związku z działalnością prowadzoną przez podatnika. 
Od tej zasady występują pewne wyjątki, jak np.: usługi gastronomiczne i hotelowe, do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z wyłączeniem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). 

Usługi gastronomiczne objęte w/w wyłączeniem zostały sklasyfikowane w grupie 56.1 PKWiU (usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych)
Wynika z tego, że przedsiębiorca świadczący usługi szkoleniowe, który kupuje usługi hotelowe i gastronomiczne nie może odliczyć podatku VAT. Potwierdzeniem tego jest wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2017 roku o sygn. 1462-IPPP3.4512.801.2016.2.IG, w której można przeczytać między innymi, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jaki wynika z faktur dotyczących nabycia usługi gastronomicznej i hotelowej, ponieważ nie ma zgody na takie odliczenie (obowiązujące przepisy ustawy o VAT oraz Dyrektywy). W tej sprawie stanowisko Wnioskodawcy, że przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług gastronomicznych i hotelowych jest nieprawidłowe. 

Podatek VAT można byłoby odliczyć jeżeli organizator szkolenia wykupiłby usługi cateringowe. Usługi gastronomiczne i cateringowe są bardzo podobne do siebie, jednak różnią się między sobą pod względem podatkowym. Biorąc pod uwagę różny charakter obu rodzajów usług nie można uznać, że w stosunku do usług cateringowych ma zastosowanie ograniczenie odliczania podatku naliczonego. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe.

Przykładem może być pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 kwietnia 2008 roku, nr ITPP2/443-118/08/AP, w którym można przeczytać, że:

Usługa cateringowa stanowi usługę odrębną od gastronomicznej. W powołanym przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego ustawodawca wymienił jedynie usługi gastronomiczne, tym samym nie zostało wykluczone prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych.


Data publikacji: 2020-09-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU