Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług szkoleniowych mogą w niektórych przypadkach skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Kiedy jest to możliwe? uslugi szkoleniowe vat

Kiedy usługi szkoleniowe będą zwolnione z VAT?

Uregulowania związane ze zwolnieniem z podatku VAT w przypadku działalności edukacyjnej zostały zawarte w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT w punktach 26 do 29. W punkcie 26 ustawy o VAT wymienionego powyżej artykułu jest napisane, że zwolnienie z VAT obejmuje usługi szkoleniowe świadczone przez:
 • uczelnie, jednostki naukowe PAN i instytucje badawcze w zakresie kształcenia
 • jednostki objęte systemem oświaty zgodnie z przepisami o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania
 • podmioty świadczące dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związane z usługami szkoleniowymi.

Usługi szkoleniowe zwolnione z VAT

 • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym świadczone przez nauczycieli (art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT)
 • usługi nauczania języków oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, inne niż te wymienione w pkt 26, 27 i 29 (art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT)
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 (art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT)
  • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami
  • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (Prawo oświatowe – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją)
  • finansowane w całości ze środków publicznych (świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związane z tymi usługami).

Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 

swoim zakresem obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, które pozwala na rozpoczęcie pracy zarobkowej w zakresie dotyczącym szkolenia lub pozwala na rozwój umiejętności i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.  

1. Szkolenie prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach
Przykładem takiego szkolenia jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy to jeden z warunków, które niezbędne są do wykonywania pracy. Pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ma obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP, dlatego też tego typu kursy podlegają pod zwolnienie z VAT.  
Potwierdzeniem na to jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 maja 2013 roku, nr IBPP1/443-169/13/AW:

usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górniczych zakładach odkrywkowych, także spełniają definicję usług kształcenia zawodowego. Szkolenia te mogą zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.


2. Szkolenie świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (Prawo oświatowe)
W przepisach ustawy o VAT nie ma podanej konkretnej akredytacji, którą przedsiębiorca powinien uzyskać, aby móc świadczyć usługi szkoleniowe zwolnione z VAT. Warunkiem jest, aby akredytacja została wydana zgodnie z przepisami o systemie oświaty. Przepisy nakazują też, aby usługi szkoleniowe objęte były akredytacją. 

3. Szkolenie w całości finansowane ze środków publicznych
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zwolnienie obejmuje także usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są przynajmniej w 70% finansowane ze środków publicznych, przykładowo ze środków unijnych. 
Finansowanie może odnosić się zarówno do szkolącego, który otrzymuje środki publiczne z przeznaczeniem na szkolenie, jak i nabywcy, który opłaca szkolenie ze środków publicznych. 

Spełnienie chociaż jednego z w/w warunków upoważnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT. Przedsiębiorca, który nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, to może będzie mógł wybrać zwolnienie podmiotowe przewidziane dla podatników, których wartość przychodów netto ze sprzedaży opodatkowanej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. W przypadku działalności prowadzonej jedynie przez kilka miesięcy, to limit powinien być określony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku. 
Nie spełnienie żadnego z wymienionych warunków nie daje prawa do zwolnienia z VAT i podatnik musi opodatkować przychody podatkiem VAT.


Data publikacji: 2020-10-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU