Faktura VAT dokumentuje jedynie sprzedaż. Nie jest umową podpisaną z kontrahentem, ani jej częścią. Jednak czasami na fakturze pojawiają się postanowienia z umowy zawartej przez strony. Jakie klauzule mogą zostać umieszczone na fakturze? klauzule na fakturze

Czym jest klauzula?

Klauzula inaczej zastrzeżenie, postanowienie lub warunek umieszczony w umowie. Jej zadaniem jest sformułowanie praw i obowiązków stron umowy. Najczęściej umieszcza się ją w określonej kolejności pod paragrafem lub punktami. Klauzule można też zamieszczać na fakturze pod warunkiem, że nie zmienią one postanowień umowy.

4 przykłady klauzul, które można zamieścić na fakturze 

  • „Do momentu zapłaty ceny, towar pozostaje własnością sprzedawcy” – powyższa klauzula uprawnia sprzedawcę do żądania odebrania wydanego towaru, jeżeli nabywca nie dokona zapłaty w terminie. Od sprzedawcy zależy czy będzie chciał dochodzić zapłaty, czy będzie wolał odebrać towar
  • „Podpisanie faktury oznacza potwierdzenie zgodności towaru/wykonania usługi zgodnie z zamówieniem” – klauzula pokazuje, że świadczenie jest kompletne i zostało wykonane prawidłowo
  • „Podpisując fakturę odbiorca potwierdza właściwą jakość zakupionych towarów/wykonania usługi” – klauzula potwierdza wykonanie świadczenia w należyty sposób
  • „Odbiorca nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do zakupionych towarów/wykonanej usługi” – klauzula jest dowodem na prawidłowe wykonanie świadczenia.
Treść podanych wyżej klauzul jest do siebie podobna. Klauzule mogą być różne, ale ich treść zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz od tego na czym najbardziej zależy sprzedawcy. Na fakturze może znaleźć się więcej klauzul niż jedna, które mogą być zamieszczone, ale tylko wtedy jeżeli zawarta umowa nie posiada innych zapisów dotyczących danego zagadnienia. Klauzule muszą być zgodne z treścią umowy.
Aby klauzula umieszczona na fakturze były skuteczna, to faktura powinna być podpisana przez drugą stronę. Tylko w takim przypadku będzie ona rodziła skutki prawne.


Data publikacji: 2020-09-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU