Polski sprzedawca musi zdawać sobie sprawę, że nie każda sprzedaż zagraniczna będzie wiązała się z zapłatą podatku VAT w kraju. Czy sprzedaż nieopodatkowaną należy wykazać w pliku JPK_V7? sprzedaz nieopodatkowana w jpk_v7

Sprzedaż nieopodatkowana VAT

Podatek VAT ma charakter terytorialny, co oznacza, że czynności mogą być opodatkowane jedynie w tym kraju, w którym znajduje się miejsce dostawy lub miejsce świadczenia usług. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o VAT dla dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez osobę dokonującą dostawy bądź przez ich nabywcę lub osobę trzecią miejscem dostawy będzie miejsce, w którym dane towary znajdują się w chwili rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Jeżeli więc sprzedawca z Polski przewiezie towar zakupiony w Polsce do magazynu w innym kraju UE, przykładowo do Francji, a następnie z tego magazynu sprzeda towar do Holandii, to miejscem rozpoczęcia wysyłki towaru będzie Francja i taka sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu we Francji. Podobne zależności zachodzą, jeżeli świadczone są usługi. Zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług transportu pasażerskiego jest miejsce, w którym odbywa się transport, gdzie należy uwzględnić pokonane odległości. Polski przedsiębiorca świadczący usługę transportową towarów z Francji do Holandii nie jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tego tytułu w kraju. Usługa będzie częściowo podlegała pod opodatkowanie we Francji, a częściowo w Holandii.

Ujęcie sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu w pliku JPK_V7

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zawiera wskazania dotyczące sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu. W par. 4 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia można przeczytać, że w deklaracji podatkowej VAT ujmuje się dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce ich świadczenia znajduje się poza terytorium kraju oraz w stosunku, do których zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy mają prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Powyższe nie dotyczy czynności objętych procedurami szczególnymi, na które wskazuje dział XII rozdział 6a, 7 lub 9 ustawy, w tym również oddzielnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa jest w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

W objaśnieniach do rozporządzenia w pkt 4.1 można przeczytać, że w części deklaracji dotyczącej obliczenia wysokości podatku należnego należy wykazać wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których powstał obowiązek podatkowy w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja uwzględniając przy tym korekty wynikające z przepisów podatkowych o ile mają one wpływ na rozliczenie. 

Takie same zasady dotyczą dostaw towarów i świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terenem kraju, a także w stosunku do których zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 lub 9 ustawy zapewnione jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi. 

Z powyższego wynika, że w pliku JPK_V7 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (nieopodatkowane w Polsce), jeżeli w stosunku do nich przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, pod warunkiem, że importowane lub nabyte towary i usługi odnoszą się do dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika poza terytorium Polski, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby były wykonywane w kraju, a podatnik jest w posiadaniu dokumentów, z których można wyczytać, że istnieje związek pomiędzy odliczonym podatkiem, a wykonanymi czynnościami. 
Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu w Polsce powinna być wykazana w pliku JPK_V7, pomimo tego, że podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku należnego w Polsce. Wartość sprzedaży należy ująć w JPK_V7 w polach K_11 i P_11

Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu – ewidencja VAT i VAT UE

Wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu powinna zostać wykazana w ewidencji VAT, w której wykazuje się wysokość podstawy opodatkowania jaka wynika z dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju oraz oddzielnie z tytułu świadczenia usług, na które wskazuje art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Usługi, które nie podlegają opodatkowaniu w Polsce w niektórych przypadkach powinny zostać ujęte w informacji podsumowującej w zakresie świadczenia usług poza terytorium kraju. W ewidencji VAT UE podatnik powinien ująć informację o usługach, dla których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT w stosunku do podatników podatku od wartości dodanej bądź osób prawnych niebędących takimi podatnikami, którzy zostali zidentyfikowani na potrzeby podatku od wartości dodanej, które świadczone są na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką podatku 0%, dla których usługobiorca jest osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej. 
Powyższa zasada nie dotyczy dostawy towarów poza terytorium kraju. W przypadku usług ujmowane są jedynie te, dla których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT. Oznacza to, że dla usług świadczonych na rzecz podatnika z innego kraju za miejsce opodatkowania uznaje się kraj siedziby usługobiorcy. W informacji podsumowującej nie umieszcza się świadczenia usług objętych regulacjami szczególnymi. 

PRZYKŁAD
Polski podatnik świadczy usługi budowlane na rzecz podatnika z Francji. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT usługi te podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym położona jest nieruchomość. W tym przypadku jest to Francja. Wartość usługi powinna zostać wykazana w poz. 11 pliku JPK_V7. Nie trzeba jej ujmować w informacji podsumowującej. 

Podsumowanie

Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu w Polsce powinna zostać wykazana w pliku JPK_V7. Podatnik ma obowiązek wykazania wartości sprzedaży w deklaracji oraz w ewidencji.


Data publikacji: 2022-10-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU