Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministra Finansów wiemy, że KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców dopiero od lipca 2024 roku i nie będzie zawierał faktur konsumenckich. Co zmieniło się w projekcie nowelizacji ustawy o VAT? Jakie kwestie są szczególnie istotne dla przedsiębiorców? krajowy system e-faktur od lipca 2024
2 lutego 2023 roku Ministerstwo Finansów wydało komunikat, z którego wynika, że obowiązkowy system e-fakturowania KSeF zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Doszło również do nowelizacji ustawy o VAT na temat wprowadzenia powszechnego obowiązku używania e-faktur. Wprowadzone modyfikacje dotyczą wyłączenia faktur konsumenckich oraz opóźnienia sankcji związanych z KSeF na 2025 rok.

Zmiany projektu nowelizacji dotyczącej KSeF po konsultacjach publicznych

Szerokie konsultacje publiczne zostały wykorzystane przy tworzeniu projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Tematyka została omówiona 31 stycznia 2023 roku na spotkaniu z cyklu Dialog z Biznesem. Uczestnicy zapoznali się z korektami projektu stanowiącymi głos obywateli RP. Pierwszą modyfikacją jest zmiana terminu wprowadzenia KSeF z dnia 1 stycznia 2024 na 1 lipca 2024 roku. Druga zmiana polega na wyłączenie z KSeF faktur konsumenckich.

Zmiany są odpowiedzią na postulaty wydane przez organizacje przedsiębiorców, księgowych, biegłych rewidentów, sektor IT oraz resort infrastruktury. Zmiany proponowane przez wymienione podmioty zostały zaakceptowane przez ustawodawcę i będą widoczne finalnej ustawie.

Terminy wdrożenia obowiązkowego KSeF

Ministerstwo Finansów zgodziło się na odroczenie terminu wprowadzenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich przedsiębiorców. Ta decyzja była uwarunkowana zarówno wizją kosztów, jak i trudnościami, które wystąpiły na drodze przygotowania faktur. MF zaakceptowało termin 1 lipca 2024, czyli przedsiębiorcy jeszcze przez półtorej roku mogą przygotowywać faktury na dotychczasowych zasadach.

Wdrożenie systemu KSeF do firm prowadzonych przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT również zostanie wydłużone o 6 miesięcy (w porównaniu do pierwotnego planu) i przypadnie na 1 stycznia 2025 roku.

Faktury z kas fiskalnych oraz faktury uproszczone

Omawiając wprowadzone zmiany, trzeba przybliżyć także kolejną kwestię, na którą zgodę wydało MF ze względu na opinię publiczną. Mowa o wydłużeniu do 31 grudnia 2024 roku okresu, kiedy faktury z kas fiskalnych oraz faktury uproszczone będą akceptowane w takiej formie, jak dotychczas.

Awaria na stronie podatnika – wystawianie faktur poza KSeF

Jeżeli strona podatnika nie będzie działać, czyli to z jego winy wystawienie faktury nie będzie możliwe, dostępna jest opcja przygotowania dowodów sprzedaży offline, poza KSeF i wprowadzenie faktury do KSeF w kolejnym dniu po wystawieniu.

Mamy też zapowiedzieć liberalizacji sankcji za błędy w używaniu systemu KSeF. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami sankcje będą naliczane dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Już w pierwszym miesiącu 2023 roku dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Paweł Salera poinformował, że:

Analizujemy kwestię kar, zastanawiamy się nad ich wysokością, chodzi głównie o dolne ich przedziały – minima kwotowe.

Takie słowa padły w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jednak Dyrektor podkreślił wyraźnie, że w jego opinii kary nie mogą zostać zniesione – w przeciwnym wypadku przedsiębiorcy nie będą wystawiać dowodów sprzedaży w systemie, a wybiorą alternatywne rozwiązania.

Dyrektor Selera przekazuje, że zapisy związane z karami są ściśle związane z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w którym można znaleźć informacje o proporcjonalności kar, a także ich miarkowaniu, co oznacza, że są określone w przedziale „od –do”.

Poza tym organ będzie rozstrzygał sprawę prowadząc postępowanie, patrząc na szereg aspektów. Filozofia karania zawarta w ustawie o KSeF jest taka sama jak w przypadku pakietu SLIM VAT 3, gdzie zapisana jest proporcjonalność sankcji, a nie kara na sztywnym poziomie. Kary wahają się od zera do poziomu zapisanego w ustawie” – wskazał dyrektor.


Czy wszystkie faktury będą obowiązkowo wystawiane w KSeF?

Zgodnie z sugestią opinii publicznej Ministerstwo Finansów podjęło decyzję, że faktury konsumenckie określane skrótem B2C nie będą wystawianie w KSeF. Ta sama zasada dotyczy biletów spełniających funkcję faktury (wliczając w to paragony używane na autostradach płatnych), czyli nie będzie ich w KSeF.

KSeF – odstępstwa od dyrektywy VAT

Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej przedstawione zmiany informuje, że zastosowanie obowiązkowego e-fakturowania jest możliwe, dzięki wprowadzonej decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1002 z dnia 17 czerwca 2022 roku, zgodnie z którą Polska do używania szczególnego środka będącego odstępstwem od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168/81). 

Polska dostarczyła Komisji Europejskiej wniosek o upoważnienie związane ze szczególnym środkiem będącym odstępstwem od art. 218 oraz 232 dyrektywy 2006/112/WE, a tym samym zastosowania obowiązkowego fakturowania elektronicznego w stosunku do wszystkich transakcji wykonywanych przez podatników, które są dokumentowane przy pomocy faktury. W tym miejscu trzeba wskazać, że zakres derogacji dotyczy tylko podatników, którzy mają siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze RP.

Decyzja derogacyjna upoważnia Polskę:
  • dla podatników, którzy mają siedzibę na obszarze RP,
  • do akceptowania jedynie faktur, które są przygotowane w formie dokumentów albo elektronicznie.

RP ma też możliwość wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi wykorzystanie faktur elektronicznych wystawianych na obszarze RP nie jest uzależnione od akceptacji odbiorcy.

Jednak Komisja Europejska zwróciła uwagę (a Rada UE w ww. decyzji potwierdziła), że upoważnienie, które otrzymała Polska na temat zastosowania obowiązkowego fakturowania elektronicznego, nie może pod żadnym pozorem naruszać prawa klientów do otrzymywania faktur papierowych dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Obowiązkowy KSeF – jakie są korzyści dla państwa oraz dla przedsiębiorców?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów dowiadujemy się, że zastosowanie faktur ustrukturyzowanych dla wszystkich przedsiębiorców będzie miało szereg korzyści. Mowa przede wszystkim o uszczelnieniu systemu VAT w Polsce. Oszustwa związane z podatkiem VAT będą szybciej rozpoznawalne i żaden przedsiębiorca nie będzie dłużej w stanie uchylać się od obowiązku regulowania podatku VAT. Zdolności analityczne polskiej administracji podatkowej również wejdą na zupełnie nowy poziom, dzięki czemu upoważnione do tego organy będą miały prawo sprawdzać, czy rozliczenie VAT zostało przez podatnika wykonane poprawnie, czy nie zawiera żadnych błędów.

KSeF będzie wiązać się również ze skutecznymi kontrolami podatkowymi, gdyż organ podatkowy będzie w stanie sprawdzać obrót i automatycznie monitorować spójność pomiędzy zadeklarowanym a uregulowanym podatkiem VAT.

Dzięki wprowadzeniu KSeF przedsiębiorcy mogą spodziewać się szybszego zwrotu podatku. Maksymalny czas oczekiwania wyniesie 40, a nie 60 dni, jak dotychczas. Dodatkowo nie będą musieli przygotowywać i wysyłać plików kontrolnych JPK_FA i innych, gdyż wszystkie informacje będą już dostępne w systemie.

Korzyści dotyczą także obrotu gospodarczego. Wszystkich będzie obowiązywać jeden rodzaj faktury – zamiast dokumentów papierowych oraz elektronicznych dostarczanych w formie pliku PDF. Zamiast tego będziemy mieć do czynienia z danymi cyfrowymi oraz cyfryzacją, obieg faktur będzie odbywał się automatycznie, znikną problemy związane z niedostarczonymi dokumentami oraz ich księgowaniem. Wszystkie dowody sprzedaży będą przechowywane w systemie przez 10 lat.

Wprowadzenie systemu będzie wiązać się również ze zdecydowanie szybszym uzyskaniem płatności za dostarczone faktury. Dowody sprzedaży będą docierały do odbiorców w krótkim czasie – sam proces wystawiania będzie przebiegał bez żadnych opóźnień, tak samo, jak i ich udostępnianie. Każda czynność będzie ułatwiona, a ryzyko związane ze zgubieniem dokumentu zostanie ograniczone do minimum. Pamiętajmy też, że Ministerstwo Finansów przewiduje również kontrolę wystawianych dokumentów, czyli przed dostarczeniem do odbiorcy dowód sprzedaży musi przejść system akceptacji faktur oraz faktur korygujących.

Przedsiębiorca powinien zwrócić też uwagę na ograniczenie kosztów prowadzenia działalności. Zniknie obowiązek przepisywania danych z jednego dokumentu do drugiego, co pozwoli zaoszczędzić sporo czasu. Systemy OCR również nie będą dłużej potrzebne. System umożliwia korzystanie z danych widniejących w fakturach, co może być przydatne zarówno dla potrzeb zarządczych, jak i do analityki i innych zagadnień. Informacje będą dostępne w czasie rzeczywistym.


Data publikacji: 2023-02-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU