Z dniem 1 października 2020 roku zacznie obowiązywać nowy plik JPK (JPK_V7M i JPK_V7K). Nowa struktura zastąpi składane do tej pory deklaracje VAT i pliki JPK_VAT. procedury podatkowe JPK

Transakcje w JPK_V7M lub w JPK_V7K, a procedury podatkowe

Przy wykazywaniu transakcji w strukturach JPK_V7M i JPK_V7K należy oznaczyć procedury, w których będzie przebiegać transakcja. Jednolity Plik Kontrolny zawiera oznaczenie jednej z 13 procedur podatkowych, do których należy zaliczyć transakcje sprzedaży, czyli podatek należny oraz dwóch procedur, do których wchodzą transakcje nabycia (podatek naliczony).

Oznaczenia procedur w JPK_V7M i JPK_V7K 

stosuje się w przypadku ewidencjonowania:
 • podatku należnego (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP)
 • podatku naliczonego (MPP, IMP).
Procedur podatkowych nie opisuje się. W pliku należy jedynie zaznaczyć ich stosowanie. W tym celu należy wybrać w programie symbol procedury (nie wpisuje się ich samodzielnie). 
W sytuacji kiedy transakcja nie została objęta żadną z procedur, to jej pole pozostaje puste. Struktura JPK powinna zawierać opis: BRAK
Oznaczenia dokonuje się z pozycji dokumentu, a nie transakcji, dlatego też każda faktura musi posiadać pole, które przyporządkowuje ją do danej procedury lub wielu procedur.  
W rezultacie każdy dokument powinien posiadać 13 grup procedur do wyboru. Jeżeli wprowadzana faktura posiada więcej pozycji, to procedurę nadaje się dla całego dokumentu, a nie dla poszczególnych pozycji.

W celu prawidłowego przyporządkowania stosuje się następującą zasadę:
 • faktura z jedną pozycją, do której nie należy żadna procedura (pomija się oznaczenie, należy wpisać BRAK)
 • faktura z jedną pozycją, towarem lub usługą z jedną procedurą (należy oznaczyć daną procedurę, przy której umieszcza się symbol „1”)
 • faktura z dwiema pozycjami lub większą liczba pozycji, gdzie jedna z nich objęta jest którąś z procedur szczególnych, a druga nie (fakturę należy oznaczyć procedurą i wpisać symbol „1” przy danej procedurze)
 • faktura z dwiema lub większą ilością pozycji przy zastosowaniu różnych procedur dla różnych pozycji z faktury (fakturę należy oznaczyć każdą z zastosowanych procedur).
Jeżeli transakcja została objęta obowiązkiem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i dodatkowo występują powiązania pomiędzy sprzedawcą towarów lub świadczącym usługi, a nabywcą, to wartość „1” należy wpisać odpowiednio w polu „TP” i „MPP”. Powyższe pola oznacza się odpowiednim symbolem w części ewidencyjnej pliku JPK. 

Opisywanie procedurami dotyczy wszystkich rodzajów czynności podlegających opodatkowaniu, które objęte są częścią ewidencyjną pliku JPK, jak: każda stawka podatku, stawka 0%, zwolnienie z podatku, transakcje krajowe, transakcje pomiędzy krajami, gdzie miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju (VAT-NP.), transakcje poza terytorium kraju z miejscem opodatkowania w kraju nabywcy (WNT, import usług, dostawa, gdzie podatnikiem jest nabywca). 
Podatnikowi, który dokona błędnego oznaczenia procedury (nadpisanie procedury, oznaczenie procedurą, która nie ma zastosowania) grozi sankcja grzywny w wysokości do 500 zł za każdy błąd.

Zobacz: Jak oznaczyć faktury procedurami podatkowymi w programie Faktura XL


OZNACZENIA PROCEDUR W JPK_V7 - PODATEK NALICZONY
(DO ODLICZENIA)

Oznaczenie procedury Opis procedury - Uwagi
MPP

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Pole jest opcjonalne.

W przypadku wystąpienia oznaczenia należy zastosować „1”. W przeciwnym przypadku pole należy pozostawić puste (w JPK - BRAK).

Oznaczenie MPP stosuje się do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000 zł dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Jeżeli nabywca otrzyma fakturę dokumentującą nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o wartości brutto faktury przewyższającej kwotę 15 000 zł, na której nie będzie wymaganego oznaczenia mechanizm podzielonej płatności, to także przy tej transakcji należy wprowadzić znacznik MPP.

Stosuje się poniższe zasady:

 • jeżeli towar lub usługa z załącznika 15 ustawy stanowią element transakcji, która łącznie przekracza 15 000 zł brutto lub pojedynczej faktury o wartości do 15 000 zł brutto, to nie trzeba oznaczać w JPK nabywcy, usługi jako MPP
 • jeżeli faktura została przekazana z oznaczeniem procedury MPP pomimo tego, że kwota brutto na fakturze jest niższa od 15 000 zł brutto, to przy wprowadzaniu dokumentu do JPK nie trzeba stosować oznaczenia MPP
 • jeżeli na fakturze o wartości ponad 15 000 zł brutto nie ma oznaczenia “płatność podzielona”, to nabywca musi w JPK oznaczyć ją symbolem MPP
 • jeżeli faktura z oznaczeniem MPP dotyczy towaru lub usługi spoza załącznika nr 15 ustawy, to nabywca nie musi w JPK oznaczać jej symbolem MPP i to zarówno w przypadku kiedy kwota na fakturze nie przekracza, jak i wtedy kiedy przekracza 15 000 zł brutto.
IMP Oznaczenie dotyczy podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym także importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. Pole oznacza się tylko wtedy kiedy zostaje wykorzystana procedura uproszczona zależna od wcześniejszego wydania pozwolenia. Kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów można rozliczyć w deklaracji podatkowej składanej za okres powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów. W deklaracji należy wykazać też podatek naliczony (do odliczenia). OZNACZENIA PROCEDUR W JPK_V7 – PODATEK NALEŻNY
(DO ZAPŁATY)

Rodzaj procedury Opis prowadzonej procedury
SW
dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

Dotyczy dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunek dostawa musi być dokonywana na rzecz:

 • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • innego niż wymieniony wyżej podmiot niebędący podatnikiem podatku od wartości dodanej. 

Oznaczenie sprzedażą wysyłkową powinno wystąpić niezależnie od miejsca opodatkowania, a więc zarówno przy zmianie miejsca opodatkowania na siedzibę nabywcy, jak również wtedy kiedy sprzedaż opodatkowana jest u dostawcy, dlatego też:

 • przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawa towarów zostaje uznana za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (VAT-NP).
 • przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawa towarów zostaje uznana za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, która została pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych i odpowiada kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów (zgodnie ze stawką krajową). Na wniosek podatnika dostawa może zostać opodatkowana poza terytorium kraju (VAT-NP).
EE
świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustaw
Oznaczenie dotyczy usług wymienionych w art. 28k ustawy o VAT (świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, dla których miejscem świadczenia jest miejsce siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu (VAT-NP).

Oznaczenia EE nie stosuje się w przypadku kiedy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 1. siedziba działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu usługodawcy znajduje się na terytorium tylko jednego państwa członkowskiego
 2. usługi, (o których mówi ust. 1) świadczone są na rzecz osób niebędących podatnikami, które posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa powyżej
 3. całkowita wartość usług, o których mówi ust. 1 jest świadczona na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku, która nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego, ani w poprzednim roku podatkowym, kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1. W przypadku usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby, gdzie stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu znajduje się tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych jest równowartość kwoty w euro, która wynosi 42 000 zł.
TP 
istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Procedura obejmuje relacje pomiędzy podmiotami powiązanymi, czyli:
 • podmiotami, gdzie jeden z nich wywiera znaczący wpływ na przynajmniej jeden inny znaczący podmiot

  Przez znaczący wpływ należy rozumieć:
  a) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku bądź ich ekspektatywy, w tym także jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
  b) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
  c) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
 • podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot
 • spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami
  4. podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.
TT_WNT
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.

W tej transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku VAT od WNT (transakcja jest wykazywana jako procedura szczególna w JPK_V7 bez wskazania kwoty podatku).

Transakcją trójstronną jest transakcja, w której spełnione łącznie są następujące warunki:

 • trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w taki sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio podatnikowi ostatniemu w kolejności. Dostawa towaru dokonana jest między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności
 • przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT bądź na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego

Oznaczenie TT_WNT obejmuje swoim zasięgiem jedynie procedurę uproszczoną w transakcji trójstronnej. Polega ona na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza podatek z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT o ile zostaną łącznie spełnione poniższe warunki:

 • dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT jest bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT
 • drugi w kolejności podatnik VAT, który dokonuje dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie ma siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka
 • drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka
 • ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka
ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

W procedurze uproszczonej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostaje opodatkowane u drugiego podatnika, jeżeli wystawi on ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT fakturę, w której oprócz danych standardowych znajdą się następujące informacje:

 1. adnotacja "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o p.t.u." lub ,,VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE''
 2. stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej
 3. numer VAT-UE stosowany przez ostatniego w kolejności podatnika od wartości dodanej wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej
 4. numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.
TT_D 
dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.

W transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku i nie wykazuje transakcji jako WDT, ale jako dostawa opodatkowana u nabywcy (trzeci w kolejności uczestnik transakcji trójstronnej).

W JPK_V7 należy wskazać procedurę TT_D i wykazać transakcję w pozycjach szczególnych bez wykazywania kwoty podatku do zapłaty.

MR_T
świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

W wykonywanych usługach turystycznych podstawę opodatkowania stanowi marża pomniejszona o kwotę podatku należnego. Marża to różnica wynikająca z kwoty jaką ma zapłacić nabywca usługi, a kosztami faktycznie poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników celem bezpośredniej korzyści dla turysty. Usługi bezpośredniej korzyści dla turysty oznaczają usługi będące składnikiem świadczonej usługi turystycznej. W szczególności chodzi o transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie.

MR_UZ 
dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

Dla podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych wcześniej przez niego w ramach prowadzonej działalności w celu późniejszej odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem będzie marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku.

Oprócz danych podstawowych dotyczących transakcji należy w polach właściwych dla sprzedaży wykazać poszczególne podstawy opodatkowania (zgodnie z odpowiednimi stawkami podatku VAT), czyli marże pomniejszone o podatek należny, również marże ujemne oraz podatek należny od poszczególnych marż. Przy marży ujemnej podatek wynosi „0,00”. Należy wskazać odpowiednie oznaczenia: MR_T lub MR_UZ.

I_42
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

Procedura importowa 42 ma na celu wprowadzenie towarów do obrotu tak, aby miejscem przeznaczenia towarów był inny kraj wspólnoty. Pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej towary przesuwane są na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przy czym import nie jest krajem docelowym.

Przy procedurze 42 ma zastosowanie zwolnienie z VAT w transakcji importu, a opodatkowanie ma miejsce w WDT. W odniesieniu do kodów towarowych, procedura 42 stanowi dopuszczenie do obrotu i jednocześnie wprowadza na rynek krajowy towary podlegające zwolnieniu z VAT w dostawie do innego państwa członkowskiego (import z kraju trzeciego z dostawą wewnątrzwspólnotową następującą bezpośrednio po imporcie).

Oznaczenie należy zastosować jeżeli import nastąpił z Polski, a WDT następuje do innego kraju Unii. Procedurą oznacza się WDT. Podatek VAT należy rozliczyć w kraju będącym docelowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

I_63 
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

Zgodnie z art. 63 rozporządzenia celnego procedura importu oznacza powrotny przywóz spoza Unii Europejskiej przy dopuszczeniu do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do niego towarów zwolnionych z podatku VAT. W ostateczności towar ma trafić do innego państwa członkowskiego niż kraj importu.

Przy procedurze 63 mamy do czynienia ze zwolnieniem z VAT w stosunku do transakcji powrotnego przywozu towarów, który na początku został wprowadzony poza obszarem Unii Europejskiej. Opodatkowaniu podlega WDT w momencie przemieszczenia towarów.

B_SPV
Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu zostaje uznany za dostawę towarów lub świadczenie usług, których dotyczy ten bon. W B_SPV, podatek VAT rozliczany jest od czynności przekazania bonu.

Faktyczne przekazanie towarów lub świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia, który zostanie przyjęty przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie zostanie uznane za niezależną transakcję w tej części, za którą wynagrodzenie stanowił bon.

Jeżeli dostawca lub usługodawca otrzymałby dodatkowe wynagrodzenie ponad wartość bonu, to w takiej sytuacji ta część transakcji ponad, nie może być oznaczona procedurą B_SPV.

B_SPV_DOSTAWA 
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

Procedura zostaje oznaczona w sytuacji kiedy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który prowadząc działania we własnym imieniu wyemitował bon jednego przeznaczenia. Należy uznać, że dostawca lub usługodawca dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług dotyczących bonu na rzecz podatnika, który wyemitował bon. 

Transakcja opodatkowana będzie miała więc miejsce już w momencie emisji bonu, a nie wtedy kiedy podmiot będący końcowym odbiorcą będzie go realizował (np.: pracownik wykorzystuje bon wyemitowany przez pracodawcę). W tym wypadku procedurę wskazuje dostawca towarów i usług (nie pracodawca emitent) wykazując bon zgodnie ze stawką właściwą dla dostawy towarów lub świadczenia usług dotyczących bonu.

B_MPV_PROWIZJA
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

Procedura ma zastosowanie jeżeli transfer bonu różnego przeznaczenia jest dokonywany przez podatnika innego niż podatnik realizujący czynności podlegające opodatkowaniu (sprzedaż lub przekazanie bonu jest wykonywane przez inny podmiot, który nie jest ani producentem, ani sprzedawcą danego towaru). Czynność opodatkowania oraz wykazanie procedury B_MPV_PROWIZJA dotyczy usług pośrednictwa oraz innych usług oznaczonych jako usługi dystrybucji lub promocji odnoszące się do bonu.

Faktyczne przekazanie bonu lub świadczenie usług wykonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjęte przez dostawcę lub usługodawcę za wynagrodzenie lub część wynagrodzenia należy opodatkować. Opodatkowaniu przez wystawcę bonu nie będzie podlegał wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia. W tym wypadku dostawca bonu nie musi wykazywać u siebie procedury. Jest to obowiązek pośrednika w obrocie bonami.

MPP 
Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Płatności dotyczące nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, które zostały udokumentowane fakturą w kwocie należności, która ogółem przewyższa wartość 15 000 zł brutto wymagają zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, dlatego też na takiej fakturze musi znaleźć się oznaczenie „Mechanizm Podzielonej Płatności”.

W przypadku faktur o kwocie brutto w wysokości ponad 15 000 zł dokumentujących dostawę towarów i usług z załącznika 15 do ustawy, oznaczenie MPP stosuje się w części ewidencyjnej JPK_V7.


Data publikacji: 2020-09-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Edyta
27 Wrzesień 2021

Robiąc kabotaż poza granicami Państwa muszę wystawić fakturę bez VAT, czy pozostaję na tytule FAKTURA VAT wpisując w rubryce VAT 0?

 
Faktura XL
27 Wrzesień 2021

Faktura bez VAT to faktura zwolniona np. z oznaczeniem zw, a to nie to samo co VAT 0%. Polecamy nasz artykuł opisujący różnice:
https://www.fakturaxl.pl/roznice-miedzy-faktura-vat-0-faktura-zw

Kabotaż dotyczy usługi transportu. Z założenia faktury VAT 0% wystawiane są na dostawę towarów. Dla usług wystawia się faktury z odwrotnym obciążeniem tzw. reverse charge. W programie FakturaXL jest od tego druk Eksport usług.

MAŁGORZATA K.
24 Kwiecień 2021

Jak oznaczyć w dokumencie sprzedaży "WEW" - naliczenie vatu należnego, ale nie na podstawie faktury, tylko dokumentem wewnętrznym?

 
Faktura XL
25 Kwiecień 2021

W programie FakturaXL można skorzystać w tym celu z dokumentu Paragon, podtyp niefiskalny. Zostanie on automatycznie wykazany z oznaczeniem WEW w pliku JPK_V7.

AK
22 Listopad 2020

Dzień dobry,
prowadzę działalność usługową związaną wyłącznie z przetwarzaniem danych (nie zarządzam stronami internetowymi (hosting) ), która to jest oznaczona kodem PKD 63.11.Z. Czy w takim wypadku muszę stosować oznaczenie GTU_12?

Oraz drugie pytanie czy oznaczeniom kodami GTU podlegają także faktury zakupowe?

 
Faktura XL
22 Listopad 2020

Faktur zakupowych nie oznacza się kodami GTU, dotyczą one wyłącznie faktur sprzedażowych.

Kod GTU-12 stosuje się dla kodu 63.11.12, czyli zarządzania stronami internetowymi (hosting), jeśli tym się Pan nie zajmuje to samo przetwarzanie danych nie podlega oznaczeniu.

kAMILA
20 Listopad 2020

Czy procedura MR UZ dotyczy tylko faktur czy również raportów z kasy fiskalnej?

 
Faktura XL
20 Listopad 2020

Sprzedaż z kasy fiskalnej raportuje się zbiorczo z oznaczeniem typu dokumentu RO. Raporty miesięczne i dobowe drukowane na kasie fiskalnej nie są objęte obowiązkiem stosowania kodów GTU i oznaczeń procedurami. Dotyczy to również MR_UZ.

Tomasz
20 Listopad 2020

Witam mam pytanie na temat OZNACZENIA PROCEDUR W JPK_V7,
mam świadczenie usług poza terytorium kraju, nie wystawiam faktur z VAT (Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca usługi (odwrotne obciążenie). Faktura jest jako Export usług.
Moje pytanie jakie powinno być oznaczenie procedury w pliku JPK_V7M,
dziękuję za odpowiedz, Pozdrawiam

 
Faktura XL
20 Listopad 2020

W tym przypadku nie występuje żadna z wymienionych wyżej procedur podatkowych.

Marcin Perlak
03 Listopad 2020

Dzień dobry. Od 10 lat mam firmę, która wynajmuje ode mnie kilkanaście m2 powierzchni magazynowej i w związku z tym wystawiam co miesiąc fakturę: Usługa magazynowania za kolejny miesiąc. Czy na tej fakturze powinienem oznaczyć jakąś procedurę w jpk-7 czy nie dotyczy?

 
Faktura XL
20 Listopad 2020

Procedury raczej nie, chyba, że wynajmujący jest podmiotem powiązanym to wtedy oznaczenie TP.
Faktura dotycząca magazynowania powinna być oznaczona kodem GTU-13:
https://www.fakturaxl.pl/kod-gtu-13-dla-uslug-transportowych-i-magazynowych