Od 1 lipca 2021 roku w życie weszły zmiany w pliku JPK_VAT z deklaracją dotyczące szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencji podatku od towarów i usług VAT. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie podatnikom czynności związanych z prowadzeniem różnych ewidencji, jak również mają rozwiać wszelkie wątpliwości związane z interpretacją przepisów oraz związane są z tzw. unijnym pakietem VAT e-commerce. zmiany w JPK-V7

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – najważniejsze zmiany

Wyżej wymienione rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

1. Paragony z NIP do 450 zł wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, które zostały wystawione w formie biletu jednorazowego przez podatników posiadających uprawnienia do świadczenia usług polegających na przewozie osób (koleje normalnotorowe, tabor samochodowy, statki pełnomorskie, środki transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promy, samoloty i śmigłowce) będą mogły być wykazywane zbiorczo. 
Celem zmiany jest ułatwienie podatnikom prowadzenie ewidencji przez możliwość zbiorczego wykazywania faktur uproszczonych. 

2. Dookreślenie przepisów rozporządzenia do oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU), a także procedur specjalnych zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym
Celem zmiany była eliminacja różnic pomiędzy dokumentacją techniczną, czyli strukturą JPK_VAT z deklaracją, a oznaczeniami wskazanymi w rozporządzeniu. Został zmieniony sposób oznaczeń z „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Uszczegółowione zostały też zapisy ze wskazaniem w odniesieniu do kodów CN zgodnie z Nomenklaturą scaloną (CN 2020) lub odnoszące się do klasyfikacji PKWiU 2015. 

3. Bez stosowania oznaczeń symboli procedur do dokumentów „RO”
W celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych, dokumenty zbiorcze wewnętrzne dokumentujące sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie muszą być oznaczane symbolami procedur. 

4. Bez stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”
Celem uproszczenia obowiązków ewidencyjnych, czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym dokumentujących sprzedaż z kas rejestrujących „RO” oraz dokumentem wewnętrznym „WEW” nie muszą być oznaczane symbolem GTU. 

5. Bez stosowania oznaczenia „TP” przy dostawie towarów oraz świadczeniu usług jeżeli nabywcę i dostawcę/usługodawcę łączą powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego bądź ich związkami
Zmiana ma na celu uproszczenie i dostosowanie wymogów ewidencyjnych do potrzeb analitycznych oraz kontrolnych administracji skarbowej. 

6. Dookreślenie przepisów dotyczących wykazywania danych do zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji
W tym przypadku zostało uściślone, że imię i nazwisko lub nazwa nadawcy bądź eksportera należy podać w sytuacji zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie w przypadku deklaracji importowej, ponieważ nie zawiera ona takich danych.

7. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego wskazanego w art. 86 ust. 19a ustawy za pomocą dokumentu „WEW”
Celem wprowadzonej zmiany było to, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mówi art. 86 ust. 19a ustawy zostało wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego oznaczonego „WEW” wskazanego w ust. 8 pkt 2 w przypadku kiedy nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie aż do dnia przesłania sporządzonej ewidencji zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ust. 11c ustawy.

8. Odwołanie przepisów dotyczących stosowania oznaczenia „MPP”
Zmiana jest odpowiedzią na pytania podatników związane z oznaczaniem transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Od tej pory nie ma obowiązku stosowania oznaczenia „MPP” w JPK_VAT z deklaracją. 

9. W stosunku do korekt dokonywanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy został wprowadzony obowiązek wykazywania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty
Zmiana o charakterze doprecyzowującym. Dzięki niej nie będzie problemu z weryfikacją nieściągalności wierzytelności, ponieważ została ona uprawdopodobniona. Nie trzeba przeprowadzać czynności kontrolnych lub sprawdzających z udziałem podatnika, co w znacznym stopniu ułatwia weryfikację możliwości zastosowania ulgi za „złe długi” z racji upływu terminu płatności faktury.

10. Wprowadzenie nowego oznaczenia informującego, że podatnik w danym okresie rozliczeniowym ułatwiał dokonanie czynności wskazanych w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT
Zgodnie z art. 109b ust. 4 ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek udostępnienia na żądanie organu skarbowego ewidencji zawierającej określone informacje o wykonanych czynnościach (transakcjach) i o podatnikach je wykonujących poprzez interfejs elektroniczny jakim jest platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki. Taka droga przekazywania informacji na temat dostawy towarów i świadczenia usług określonych w art. 109b ust. 1 ustawy ma znacznie ułatwić nałożony na podatników obowiązek. 

W związku z powyższym podatnicy, którzy zobowiązani są do składania JPK_VAT z deklaracją oraz dodatkowo mają obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mówi art. 109b ust. 1 ustawy, w przypadku do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o których jest mowa w art. 109b ust. 4 ustawy, powinni oznaczać w części deklaracyjnej JPK_VAT (zgodnie z projektowanym par. 7 pkt 8 rozporządzenia), że w danym okresie rozliczeniowym ułatwiali dokonanie czynności, o których mówi art. 109b ust. 4 ustawy. Ma to usprawnić monitoring podmiotów ułatwiających dokonanie powyższych czynności w danym okresie rozliczeniowym. 

11. Oznaczenia „SW” i „EE” zastąpione jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”
Od tej pory ewidencja będzie zawierała jedno oznaczenie „WSTO_EE”, które dotyczy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość znajdujących się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu na terytorium kraju oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mówi art. 28k ustawy na rzecz osób niebędących podatnikami, które posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

Zmiany w zakresie dostosowania oznaczeń: „SW” (dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy), „EE” (świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych o których mowa w art. 28k ustawy) wynikają z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która zapoczątkowuje tzw. pakiet VAT e-commerce. Ma to służyć uchyleniu obowiązującego pojęcia sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacje, które odnoszą się do tej sprzedaży i wprowadza nowe pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, czyli WSTO oraz regulacje w tym zakresie. 

12. Wprowadzenie oznaczenia „IED” – Interfejs Elektroniczny Dostawca
Celem wprowadzenia oznaczenia „IED” była konieczność monitorowania dostaw towarów, o których mówi art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, które dokonywane są przez podatnika ułatwiającego te dostawy i nie korzystającego z procedury szczególnej wskazanej w dziale XII, rozdział 6a lub 9 ustawy lub odpowiadającym im regulacjom, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. 

13. Wprowadzenie przepisów przejściowych, które dotyczą:
  • stosowania oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mówi art. 109b ust. 4 ustawy oraz oznaczenia „IED”, od rozliczenia za styczeń 2022 roku
  • wykazywania daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT, od rozliczenia za styczeń 2022 roku
  • stosowane w ewidencji oznaczenie „EE” w rozliczeniach za miesiące od lipca do grudnia 2021 roku, zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.


Data publikacji: 2021-07-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU