Od 1 października 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wysyłania JPK_VAT. Po tym terminie nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Początkowo przepisy miały zacząć obowiązywać wcześniej, ale termin wejścia ich w życie został przełożony z powodu ogłoszenia pandemii. Nowa struktura plików JPK będzie składała się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. oznaczenia GTU JPK

Nowy plik JPK_VAT

W nowym JPK_VAT znajdą się wszystkie informacje, które były zawarte w dotychczasowych deklaracjach oraz inne dodatkowe, jak: 
  • informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT w danym okresie rozliczeniowym
  • pozycje z obecnie obowiązującej deklaracji VAT-7 i VAT-7K
  • dodatkowe dane niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.
Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać JPK_V7M, a rozliczający się kwartalnie JPK_V7K.

JPK_VDEK

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu danych jakie muszą zawierać się w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 1988). W Rozporządzeniu znajduje się szczegółowy zakres danych jakie powinny znaleźć się w części deklaracyjnej i ewidencyjnej.

Część ewidencyjna – zakres informacji

W części ewidencyjnej znajdą się te same informacje, które do tej pory były zawarte w ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży. Wszystkie dokumenty sprzedaży i zakupu muszą być wprowadzone prawidłowo, aby można było bezbłędnie rozliczyć podatek VAT należny i naliczony. Takie dane, jak: stawki podatku VAT, podstawy opodatkowania przy WNT i WDT, imporcie towarów, procedurach szczególnych jak: usługi turystyczne czy dostawy towarów używanych, wydatki na zakup kas rejestrujących powinny być wprowadzone w sposób rzetelny. Dodatkowo ewidencje muszą zawierać dokładne dane nabywcy i dostawcy, numer oraz datę faktury, dokumentu celnego, datę dokonania lub zakończenia dostawy o ile jest ona inna niż data wystawienia faktury

Poza obecnie obowiązującymi danymi trzeba będzie stosować dodatkowe oznaczenia niektórych towarów i usług. Jeżeli towar lub usługa nie znajdą się w klasyfikacji GTU, to nie trzeba będzie wypełniać pola w pliku JPK, pozostanie ono puste.

GTU, czyli grupy towarowo-usługowe

to kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu. 

Oznaczenia stosowane przy dostawach towarów

Oznaczenie GTU Opis
GTU 01 napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe
GTU 03 olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU 04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU 05 odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne
GTU 06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek
GTU 07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU 08 metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU 09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne
GTU 10
budynki, budowle i grunty


Oznaczenia stosowane przy świadczeniu usług

Oznaczenie GTU Opis
GTU 11 w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU 13 transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1W/w Rozporządzeniu zostały wymienione także inne dodatkowe oznaczenia, które powinny znaleźć się w ewidencji sprzedaży.

Pozostałe oznaczenia

Oznaczenie procedury Opis
SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności


W ewidencji sprzedaży muszą znaleźć się też dodatkowe oznaczenia dowodów:
  • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny dotyczący sprzedaży z kasy rejestrującej
  • WEW – dokument wewnętrzny
  • FPfaktura, o której mówi art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (faktura do paragonu)
W ewidencji zakupów muszą znaleźć się też dodatkowe oznaczenia dowodów:
  • VAT RRfaktury VAT RR, o których mówi art. 116 ustawy o VAT
  • WEW – dokument wewnętrzny
  • MK – faktura wystawiona przez podatnika dostawcę lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową do rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
  • IMP – podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy. 
Na podatnika, który popełni błąd zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Przeczytaj też: Jak oznaczyć produkty kodami GTU w programie Faktura XL


Data publikacji: 2020-09-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU