Zawieszanie i wznawianie działalności to prawo przysługujące każdemu przedsiębiorcy. W tej kwestii nie ma żadnych ograniczeń. Okresowe zaprzestanie prowadzenia przedsiębiorstwa musi być uwarunkowane konkretnymi okolicznościami bądź przyczynami. Po zawieszeniu działalności, przedsiębiorca ma wiele pytań, pojawiają się również kwestie, które wcześniej nie budziły żadnych wątpliwości. Jakie działania są dozwolone w czasie zawieszenia firmy i czy można odliczać wtedy podatek VAT? Wszystkie niezrozumiałe zagadnienia zostaną omówione w niniejszym artykule. odliczenie vat podczas zawieszenia dzialalnosci

Zawieszenie działalności gospodarczej – co to jest?

Zawieszenie działalności gospodarczej to nic innego jak przerwa w jej prowadzeniu. To prawo przysługujące przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Jeżeli firma ma pracowników, musi w pierwszej kolejności wypowiedzieć każdy stosunek pracy, a dopiero później zawiesić działalność.

Kiedy firma nie prowadzi działalności, nie ma obowiązku regulowania składek ZUS, podatków ani przygotowania deklaracji (jedynym wyjątkiem jest rozliczenie roczne). Jednak warunkiem jest nieosiąganie bieżących przychodów z prowadzonej działalności.

Odliczenie VAT w zawieszonej działalności gospodarczej

Zagłębiając się w ustawę o podatku VAT, nie znajdziemy informacji o zasadach rozliczania podatku VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. W tym czasie zabrania się osiągać przychodów z bieżącej działalności, nie powstają też nowe zobowiązania. Jednak nikogo nie zdziwi konieczność regulowania zobowiązań zawartych jeszcze przed zawieszeniem firmy. Do zobowiązań zalicza się między innymi umowy leasingu, najmu, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za media oraz pozostałe wydatki, które są ściśle powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zawieszając działalność, trzeba posiłkować się przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kiedy działalność jest zawieszona, przedsiębiorca ma prawo:
  • wykonywać działania konieczne do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • opłacać zobowiązania, które zostały zawarte przed dniem zawieszenia działalności firmy.
Jak ta kwestia odnosi się do odliczenia podatku VAT naliczonego?
Może być on rozliczany na wcześniejszych zasadach. Takie stanowisko potwierdziły organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji opublikowanej 23 sierpnia 2019 roku numer 0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN wskazał, iż stanowisko Wnioskodawcy jest właściwe. W pytaniu wystosowanym przez przedsiębiorcę pojawiał się wątek możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od faktury za wynajem lokalu, za energię elektryczną oraz fakturę, w której zawarto opłatę roczną za program komputerowy. Dyrektor KIS wskazał, iż zawieszenie działalności gospodarczej zabrania prowadzenia aktywnej działalności. Co oznacza, że przedsiębiorca ma prawo dostarczyć wniosek JPK_V7 w okresie zawieszenia działalności i wpisać do niej kwotę podatku naliczonego do odliczenia. Czy zasady są takie same, kiedy przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT?

W jakich sytuacjach można wykreślić przedsiębiorcę z rejestru podatników VAT?

Po wprowadzeniu nowelizacji do ustawy o podatku VAT naczelnik urzędu skarbowego nie ma prawa wykreślić przedsiębiorcy z rejestru VAT. To ważna informacja dla każdego czynnego podatnika VAT. Jednak są wyjątki od tej zasady.

Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru. Mowa o sytuacji, kiedy zawieszenie działalności przekracza 6 kolejnych miesięcy.

Należy podkreślić, że wystarczy wznowić działalność, żeby przedsiębiorca został automatycznie przywrócony do rejestru. Po rozpoczęciu pracy firmy, trzeba jednak sprawdzić, czy wszystkie formalności zostały dopełnione.

Zawieszenie działalności, wykreślenie z rejestru VAT a odliczenie VAT

Kiedy w trakcie zawieszenia działalności podmiot zostanie usunięty z rejestru VAT, nie ma prawa złożyć rozliczenia JPK_V7 z wyszczególnioną do odliczenia kwotą podatku VAT naliczonego w bieżącym okresie. Trzeba mieć świadomość, że takie przepisy nie przekreślają możliwości późniejszego odliczenia podatku VAT.

Odliczenie podatku VAT naliczonego od faktury wystawionej w okresie zawieszenia działalności, kiedy doszło do usunięcia podatnika z rejestru VAT odbywa się w pierwszym pliku JPK_V7 przygotowywanym po ponownym rozpoczęciu działalności firmy.

Omawiane zasady zostały potwierdzone przez organy podatkowe w trakcie wydawania indywidualnych interpretacji. Warto przybliżyć interpretację numer 0111-KDIB3-2.4012.324.2021.3.AZ wydaną 23 lipca 2021 r. Dyrektor KIS potwierdza, że zwrot podatku VAT jest niemożliwy w czasie, kiedy podmiot nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Takie stanowisko nie odbiera mu prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od koniecznych wydatków połączonych z wykonywaną działalnością dokonywaną w czasie zawieszenia firmy. W interpretacji Dyrektora KIS na uwagę zasługuje informacja, że podmiot ma możliwość odliczyć podatek naliczony w pierwszej deklaracji dostarczonej po wznowieniu działania firmy.

Kilka słów podsumowania

Analizując temat odliczeń podatku VAT naliczonego w czasie zawieszenia działalności firmy, dowiadujemy się, że odliczenie jest możliwe. Najważniejszym czynnikiem warunkującym odliczenie jest czas trwania zawieszenia działalności. Kiedy okres zawieszenia nie przekracza 6 miesięcy, można uniknąć wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT i w związku z tym nie ma żadnych przeciwwskazań do składania pliku JPK_V7 w czasie zawieszenia. W tym okresie można także wykazywać podatek VAT pochodzący od kluczowych wydatków, które służą do zapewnienia źródła przychodów.

Inaczej kształtuje się sytuacja, gdy okres zawieszenia zostanie wydłużony, co skutkuje wykreśleniem z rejestru VAT.  W omawianej sytuacji odliczenie będzie możliwe dopiero po wznowieniu działalności firmy. Wartość podatku naliczonego zostaje wpisana do pierwszego pliku JPK_V7 dostarczonego po wznowieniu działalności.

Można śmiało stwierdzić, że odliczenie podatku VAT naliczonego odbędzie się jednakowo w przypadku, gdy firma jest zawieszona na 6 miesięcy albo dłużej. Jedyną różnicą jest czas, w jakim dojdzie do odliczenia. Co ciekawe, nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnych przepisów warunkujących temat podatków w zawieszonej działalności, stąd najlepiej jest korzystać z indywidualnych interpretacji podatkowych.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca ma spore wątpliwości i nie chce narazić się na konsekwencje prawne, powinien zgłosić się po poradę udzielaną przez doradcę podatkowego albo wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji.


Data publikacji: 2022-12-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU