Sprzedawcy czasami przy wystawianiu faktur VAT popełniają błędy mniejszej lub większej wagi. Co, jeżeli zostanie wystawiona faktura z błędnym numerem NIP? Czy w tej sytuacji podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT? Jak w tej kwestii wypowiadają się organy podatkowe? Według Krajowej Informacji Skarbowej błędny numer NIP na fakturze nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki formalne pozwalające na odliczenie, transakcja została prawidłowo udokumentowana i dotyczy faktycznego zdarzenia gospodarczego. odliczenie vat od faktury z blednym numerem nip

Błędy mniejszej wagi na fakturze

Błędnie wystawiona faktura VAT może zawierać pomyłki mniejszej lub większej wagi. W zależności od rodzaju błędu zależy sposób jego poprawienia.

Do błędów mniejszej wagi na wystawionej fakturze VAT zalicza się:
 • data wystawienia faktury
 • kolejny numer w jednej lub kilku seriach
 • dane stron transakcji, takie jak: imię, nazwisko, nazwa, adres
 • numer NIP sprzedawcy
 • numer NIP nabywcy
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów, wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty
 • nazwa towaru lub usługi.
Błędy mniejszej wagi można poprawić za pomocą:
 • faktury korygującej wystawionej przez sprzedawcę
 • noty korygującej wystawionej przez nabywcę. 
Nota korygująca powinna być zaakceptowana przez sprzedawcę. Pod pewnymi warunkami można odstąpić od tej zasady. 

Błędny numer NIP na fakturze – błąd mniejszej wagi 

Błędny numer NIP na fakturze to zazwyczaj pomyłka w cyfrze, jak np. błędna cyfra, brak cyfry, przestawienie cyfr. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli faktura lub paragon fiskalny będący fakturą uproszczoną nie będą zawierały w ogóle numeru NIP lub będzie na nich wskazany numer innego nabywcy. 

Błędny NIP na fakturze – czy można odliczyć VAT z takiej faktury? 

Organy podatkowe często wypowiadają się w kwestii umieszczenia na fakturze VAT błędnego numeru NIP. W wydawanych interpretacjach prezentują swoje stanowisko w tej sprawie. Według nich istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów od faktury z błędnym numerem NIP. Pewne kontrowersje wzbudza sama forma korekty. Z uwagi na to, że błędny numer NIP zaliczany jest do błędów mniejszej wagi, to może zostać poprawiony za pomocą faktury lub noty korygującej. Niektórzy przedsiębiorcy korygują fakturę poprzez wyzerowanie faktury pierwotnej i wystawienie nowego dokumentu z poprawnymi danymi nabywcy. Organy podatkowe uważają przedstawione działanie za niepoprawne. Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO z dnia 2 lutego 2022 roku, w której wyjaśnił, że fakturę korygującą „do zera” wystawia się tylko wtedy, kiedy nie została dokonana dostawa towarów lub wykonana usługa. Według Dyrektora w tej sytuacji wystawienie nowej faktury zawierającej prawidłowe dane nabywcy jest czynnością nieprawidłową. Przedsiębiorca nie może tłumaczyć się trudnościami technicznymi. 

Błędny NIP na paragonie fiskalnym

Błędny numer NIP może zostać wpisany również na paragonie fiskalnym. W takiej sytuacji należy postępować w sposób przedstawiony w objaśnieniach Ministerstwa Finansów. Paragon fiskalny wystawiony do kwoty 450 zł stanowi fakturę uproszczoną, jeżeli znajduje się na nim numer NIP nabywcy.

W przypadku błędnie wpisanego numeru można poprawić dokument z zastosowaniem dwóch sposobów:
 • nabywca powinien wystawić notę korygującą z prawidłowym numerem NIP
 • sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą z prawidłowym numerem NIP.
Jeżeli paragon fiskalny został sporządzony na kwotę powyżej 450 zł i zawiera błędny numer NIP nabywcy, to w takiej sytuacji należy: 
 • wystawić fakturę do paragonu z błędnym numerem NIP nabywcy
 • wystawić fakturę korygującą z prawidłowym numerem NIP.
Jeżeli na paragonie fiskalnym nie został umieszczony numer NIP, to nie ma możliwości dokonania korekty takiego dokumentu. 

Błędny numer NIP – wystawienie noty korygującej, brak akceptacji przez sprzedawcę

Zgodnie z przepisami nota krygująca wystawiona przez nabywcę powinna zostać zaakceptowana przez sprzedawcę. Czasami wymóg dotyczący akceptacji może być trudny do spełnienia. Co w sytuacji, kiedy nie można uzyskać takiej akceptacji, czy nabywca nadal utrzymuje prawo do odliczenia VAT w związku z dokonanym zakupem? Problem ten dotyczy wielu odbiorców, którzy nie są pewni jak mają postąpić w danej sytuacji, dlatego niektórzy wnioskują do organu podatkowego o wydanie interpretacji. 

Przedsiębiorca zwrócił się o wydanie opinii w sprawie wystawienia noty korygującej z powodu błędnie podanego numeru NIP nabywcy na paragonie. Sprzedawca odmówił mu przyjęcia noty i nie chciał jej zaakceptować. Wnioskodawca zapytał się, czy w takiej sytuacji ma prawo do odliczenia podatku VAT. Według niego takie prawo mu przysługuje. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji nr 0113-KDIPTI-3.4012.210.2023.2.JM z dnia 20 czerwca 2023 roku zgodził się ze zdaniem przedsiębiorcy i potwierdził, że pomimo iż sprzedawca nie zaakceptował noty korygującej błędny numer NIP, to nabywcy i tak przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu towarów, które w dalszej kolejności zostaną odsprzedane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

PRZYKŁAD
Polski przedsiębiorca prowadzi oddział spółki zagranicznej zajmującej się robotami budowlanymi. Działalność polega przede wszystkim na budowaniu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Zostały mu nadane dwa numery NIP. Jeden służy do rozliczeń składek ZUS i płatnika podatku PIT. Natomiast drugi przeznaczony jest do rozliczeń podatku CIT i VAT. Początkowo niektórzy kontrahenci umieszczali na wystawianych fakturach błędny numer NIP, który służył do rozliczeń PIT i ZUS zamiast prawidłowego numeru dla CIT i VAT. Jednym z tych podmiotów była firma leasingowa, która w zawartej umowie leasingowej, a następnie na fakturach umieszczała nieprawidłowy numer. Firma, pomimo że wiele razy otrzymywała od przedsiębiorcy pisma i monity o aktualizację użytego numeru NIP nie dokonała jego zmiany na fakturach. W związku z tym przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie wystawionych i otrzymywanych faktur z błędnym numerem NIP. Według podatnika miał on prawo do odliczenia, ponieważ faktury odzwierciedlały rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, mimo tego, że na dokumentach był naniesiony nieprawidłowy numer NIP. 

W odpowiedzi Dyrektor KIS powołał się na przepisy ustawy o VAT. Jego zdaniem błędny numer NIP na fakturze nie jest przeszkodą, aby podatnik mógł odliczyć VAT. Jednak faktura musi odzwierciedlać zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w rzeczywistości. Poza tym podatnik musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Zakupione towary lub usługi muszą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednocześnie Dyrektor wspomniał, że błędy w numerze NIP mogą zostać poprawione za pomocą noty korygującej, do której potrzebna jest akceptacja podmiotu wystawiającego fakturę. Należy mieć też na uwadze, żeby faktura z błędnym numerem NIP była wystawiona na prawidłowe dane nabywcy i sprzedawcy, a nieprawidłowy numer identyfikacji podatkowej nie miał wpływu na prawidłowość transakcji, jeżeli dokumentuje prawdziwe zdarzenie gospodarcze. 

Podsumowanie

Pomimo błędnego numeru NIP na fakturze przedsiębiorca nadal zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonanych zakupów. Zgodnie z przepisami pomyłka w numerze NIP stanowi błąd mniejszej wagi, który może zostać skorygowany poprzez wystawienie noty korygującej lub faktury korygującej dane formalne. Niedopuszczalna jest korekta „do zera”.


Data publikacji: 2024-02-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU