Początek roku to dla przedsiębiorców i wielu podatników czas na rozliczenia podatkowe. Jedną z pierwszych deklaracji jaką przedsiębiorca musi wypełnić i przesłać do urzędu skarbowego jest PIT-11, czyli informacja na temat wysokości pobranych zaliczek na podatek oraz wypłaconego wynagrodzenia. jak wypelnic PIT-11

PIT-11 – najnowsza wersja

PIT-11 należy przesłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy. Pracownik powinien otrzymać zeznanie do końca lutego. Zeznanie za 2020 rok wypełnia się na druku wersji 26. 

Wypełnianie PIT-11 krok po kroku - najnowsza wersja 26

Pole 1 – płatnik wpisuje w nim identyfikator podatkowy pracodawcy (NIP lub PESEL). Pola 2 i 3 wypełnia urząd skarbowy. Pole 4 przeznaczone jest na wpisanie roku, za który składana jest deklaracja. 
W najnowszej wersji pojawiło się nowe pole nr 5. Podaje się w nim numer informacji. Przeważnie jest to cyfra 1, która oznacza, że wystawiany jest tylko jeden formularz PIT-11 dla jednego podatnika. Kolejny numer odnosi się do dochodów (przychodów) osoby fizycznej. Osoba sporządzająca i składająca druk przesyła więcej niż jedną informację PIT-11 niebędącą korektą poprzedniej. 

A. MIEJSCE i CEL SKŁADANIA INFORMACJI
W sekcji A w polu 6 należy wskazać urząd skarbowy, do którego przekazywana jest informacja (PIT-11). W polu 7 podaje się cel złożenia druku. W przypadku deklaracji składanej pierwszy raz należy wybrać kwadrat nr 1. Korekta to kwadrat nr 2.

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO

W tym miejscu podaje się dane płatnika podatku (dane pracodawcy lub zleceniodawcy). W polu nr 8 należy wybrać status prawny płatnika:
 • płatnik niebędący osobą fizyczną (działalność w formie spółki)
 • płatnik będący osobą fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza).
Pole 9 przeznaczone jest dla płatników niebędących osobami fizycznymi, które w tym miejscu podają nazwę spółki. Dla osób fizycznych przeznaczone jest pole nr 10. Muszą w nim podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia przedsiębiorcy. 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA

W sekcji C wykazuje się dane osoby, dla której sporządzana jest deklaracja (pracownik, zleceniobiorca, wykonawca).
Pole nr 11 określa rodzaj obowiązku podatkowego:
kwadrat 1 przeznaczony dla pracownika posiadającego obywatelstwo polskie lub polską rezydenturę podatkową
kwadrat 2 przeznaczony dla obcokrajowca posiadającego rezydencję zagraniczną. 
Pole 12 służy do wpisania identyfikatora podatkowego pracownika (NIP lub PESEL). Jeżeli podatnik nie posiada takiego numeru (cudzoziemiec) należy wpisać 9999999999 i w polu 13 podać zagraniczny numer identyfikacyjny, a w pozycji 14 wpisać rodzaj numeru identyfikacyjnego, np.: paszportu. Pozycja 15 służy do podania kraju wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
Pole 16 to miejsce na podanie nazwiska pracownika, a 17 na podanie pierwszego imienia. Do wpisania daty urodzenia przeznaczone jest pole nr 18, a kraju zamieszkania podatnika służy pozycja 19.W polach od 20 do 27 podaje się adres zamieszkania podatnika.  

D. INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODU Z TYTUŁU STOSUNKU SŁUŻBOWEGO, STOSUNKU PRACY, SPÓŁDZIELCZEGO STOSUNKU PRACY oraz PRACY NAKŁADCZEJ

Pole 28 przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Wypełnia się je celem oświadczenia o kosztach uzyskania przychodu. 

E. DOCHODY PODATNIKA, POBRANE ZALICZKI oraz POBRANE SKŁADKI

Część E przeznaczona jest do wykazania otrzymanych przez podatnika wynagrodzeń, świadczeń oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodu i pobranych zaliczek. 
Wiersz pierwszy należy wypełnić jeżeli rozliczenie dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. W wierszu tym należy:
 • w pozycji 29 i 34 wpisać kwoty przychodu otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w ciągu roku
 • w polu 30 i 35 wykazać koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń wskazanych w pozycjach 29 i 34. Koszty z ryczałtu należy ująć w pozycji 30, a w pozycji 35 koszty 50% z tytułu korzystania z praw autorskich
 • w polu 31 podać wartość dochodu, różnica wynikająca z (pole 29 + 34) – (30 + 35)
 • w polu 32 należy wykazać wyłącznie kwoty dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych
 • w polu 33 ujmuje się wartość pobranych w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za dany rok podatkowy.
W wierszu drugim wskazuje się należności z tytułu rozliczania przychodów ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy jakie otrzymały osoby przed 26 rokiem życia, które nie korzystały ze zwolnienia z PIT. W wierszu drugim podaje się:
 • w polu 36 i 41 wynagrodzenia, od których zostały pobrane zaliczki z powodu:
  - złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z PIT
  - przychód z tytułu tych umów razem z umowami zlecenia przekroczył w danym roku limit zwolnienia (85 528 zł)
 • w polu 37 i 42 wykazuje się koszty uzyskania przychodów poniesionych w przypadku osiągnięcia przychodu podanego w pozycji 36 i 41. Do wykazania kosztów ryczałtowych przeznaczone jest pole 37, a w polu 42 ujmuje się koszty 50% z tytułu korzystania z praw autorskich
 • w polu 38 wpisuje się wartość dochodu, różnicę wynikającą z pól (36 + 41) – (37 + 42)
 • w pozycji 39 wskazuje się kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych
 • w pozycji 40 wpisuje się wartość pobranych zaliczek dotyczących dochodów z wiersza 3.
W wierszu trzecim wykazuje się emerytury i renty zagraniczne:
 • pole 43 i 44 służy do wykazania otrzymanych przez podatnika emerytur i rent z zagranicy (uzyskane za pomocą płatnika)
 • pole 45 służy do wykazania wartości otrzymanych rent i emerytur w zakresie dotyczącym zwolnienia z opodatkowania (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inne umowy międzynarodowe)
 • w polu 46 wskazuje się kwotę pobranej zaliczki na podatek z tytułu renty i emerytury zagranicznej.
Wiersz 4 (pola od 47 do 50) wypełnia się w związku z przychodami uzyskanymi z tytułu:
- umowy o dzieło
- umów związanych z zarządzaniem firmą, kontraktów menadżerskich bądź umów o podobnym charakterze, w tym także przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • w polu 47 należy wskazać kwoty przychodu faktycznie otrzymanego
 • w pozycji 48 należy ująć koszty uzyskania przychodu z działalności wykonywanej osobiście 
 • pozycja 49 służy do wykazania różnic poprzednich pozycji (47 – 48)
 • w pozycji 50 wskazuje się kwoty pobranych zaliczek na podatek z tytułów wykazanych w wierszu 4.
W wierszu 5 i 6 wykazuje się przychody z umowy zlecenia, które nie są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym. 
 • pola 51 do 54 służą do wykazania wynagrodzeń zleceniobiorców, którzy nie zostali wymienieni w kolejnym wierszu. Chodzi o osoby powyżej 26 roku życia
 • pola od 55 do 58 (w wierszu 6) odnoszą się do wypłat dokonanych na rzecz osób do ukończenia 26 roku życia, które zdecydowały się żeby od ich wynagrodzeń był pobrany podatek lub przychód był zwolniony z tytułu tych umów, który w 2020 roku łącznie z umowami o pracę przekroczył wartość 85 528 zł.
W wierszu 7 wykazuje się przychody uzyskane między innymi z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich oraz artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Koszty oblicza się następująco: od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Podstawę wymiaru stanowi przychód. 
 • pole 59 służy do wykazywania przychodów, do których nie można zastosować kosztów, ponieważ został przekroczony limit (koszty uzyskania przychodu w danym roku przekroczyły wartość 85 528 zł)
 • pole 60 przeznaczone jest do wskazania dochodu, różnicy wynikającej z pól: (59 + 62) – 63
 • w pozycji 61 wykazywane są kwoty pobranych zaliczek na podatek z tytułów z wiersza 7
 • pozycja 62 to pozostałe przychody
 • pozycja 63 to pozostałe koszty.
W wierszu 8 w polach 64 do 68 wskazuje się przychody z innych źródeł niż te z wcześniejszych wierszy. Do grupy tej zaliczają się między innymi zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez firmę. Wartość zasiłków należy wpisać w polu 64 i 66
Jeżeli zakłada pracy pobierał zaliczki na podatek od należności ze stosunku pracy: służbowego, spółdzielczego oraz z pracy nakładczej i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, to łączną kwotę zaliczek jakie zostały pobrane z tych źródeł należy wykazać wyłącznie raz w wierszu 1 w pozycji 33 lub w wierszu 8 w polu 68.   

W polach od 69 do 71 wskazuje się składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu:
 • w pozycji 69 należy wskazać składki pobrane od opodatkowanych wynagrodzeń z wyłączeniem składek ujętych w pozycji 70
 • w pozycji 70 wskazuje się składki od wynagrodzenia opodatkowanego (ujętego w wierszu 2 i 6), które dotyczą osób przed ukończeniem 26 roku życia
 • w pozycji 71 wpisuje się składki naliczone od wynagrodzenia, od którego nie został pobrany podatek wykazany w pozycji 86 (dotyczy osób do 26 roku życia). 
W pozycjach od 72 do 74 wpisuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku. W formularzu PIT-11 nie wskazuje się pełnej wartości składki, a jedynie 7,75% podstawy, zamiast 9% podstawy. 
 • w polu 72 należy wykazać składki pobierane od wynagrodzeń opodatkowanych z wyłączeniem składek ujętych w pozycji 73
 • w polu 73 wskazuje się składki od wynagrodzenia opodatkowanego wykazanego w wierszu 2 i 6
 • w polu 74 wpisuje się składki od wynagrodzenia zwolnionego z podatku wskazanego w pozycji 86.

F. INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA w ART. 20 UST. 1 USTAWY

Część F zawiera pozycje od pola 75 do pola 82. Podaje się w nich informacje o wysokości przychodów wypłacanych przez podmiot niebędący płatnikiem zaliczek na podatek. Będą to przychody pochodzące między innymi z: 
- umowy o pracę przy zbiorach
- umowy uaktywniającej
- umów, dla których wypłacającym nie jest przedsiębiorca
- nagrody rzeczowe o wartości ponad 200 zł. 
 • w polach: 67, 78 oraz w polu 80 wskazuje się rodzaj przychodu w formie opisu
 • w polach 75, 77, 79, 81 wpisuje się kwoty przychodu. Sumę z wymienionych pól wpisuje się w polu 82.

G. INFORMACJA O PRZYCHODACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU oraz o ZAŁĄCZNIKU

W części G znajdują się informacje o przychodach korzystających ze zwolnienia od podatku. W tym miejscu wykazuje się wynagrodzenia osób do 26 roku życia, które wyraziły chęć do skorzystania z ulgi. 
 • w pozycji 83 należy wykazać wypłacone stypendia do wartości zwolnionej, od której nie są pobierane zaliczki na podatek
 • pole 84 służy do wprowadzenia kwot otrzymanych z zagranicy rent inwalidzkich (z tytułu inwalidztwa wojennego), kwot zaopatrzenia przyznanego ofiarom wojennym i członkom ich rodzin, rent wypadkowych (inwalidztwo nabyte podczas przymusowego pobytu na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1039 – 1945)
 • w polu 85 wskazuje się przychody pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Jeżeli ten typ przychodów nie jest rozliczany, to pole pozostaje puste
 • pozycja 86 stanowi sumę pól 87 i 88
 • pole 87 zawiera przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
 • w polu 88 wskazuje się przychody z umów zlecenia (wynagrodzenie młodych osób korzystających ze zwolnienia z PIT). Kwota z pozycji 86 nie może być wyższa od limitu zwolnienia (85 528 zł)
 • w polu 89 należy określić, czy do PIT-11 załącza się informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R).

H. oraz I. PODPISY

Część H. wypełniają płatnicy podatku. Część I. przeznaczona jest dla podatników niebędących płatnikami, którzy wypełnili część F. W polach 90 i 91 należy wpisać imię i nazwisko, podpis lub umieścić nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym.


Data publikacji: 2021-01-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Levi
27 Maj 2021

Co konkretnie wchodzi w skład pola numer 29?
W PIT-11 w tym polu mam podaną kwotę, która jest o 650 PLN większa niż pensja brutto z wypłat. Posiadam paski.
Czy to oznacza, że otrzymałem zły PIT-11?

Omi
15 Marzec 2021

Co w przypadku jeśli w 2020 r. osoba poniżej 26 roku życia zatrudniona na umowę o pracę przez 5 miesięcy miała pobierany podatek dochodowy a w otrzymanym PIT - 11 (26) nie zostało to uwzględnione w E. DOCHODY PODATNIKA, PODBRANE ZALICZKI... w wierszu drugim tylko w G. Informacje o przychodach zwolnionych od podatku .... 86., 87 ?

Beata
21 Luty 2021

Proszę o pomoc. Pracownik za m-c IX I X 2020 nie powinien mieć pobieranego podatku, bo nie skonczył 26 r.ż. Podatek został jednak pobrany. Gdzie umieścić ta zaliczkę w pit11?